Aciphen Kompaktat 1000mg/g granule za oralni rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Aciphen Kompaktat granule za oralni rastvor; 1000mg/g; kutija, 1x1kg

  • ATC: QJ01CA04
  • EAN: 4044565009647
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Aciphen Kompaktat granule za oralni rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Aciphen Kompaktat na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Aciphen Kompaktat kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Aciphen Kompaktat, granule za oralni rastvor, 1000mg/g, 1 x 500 g

Aciphen Kompaktat, granule za oralni rastvor, 1000mg/g, 1x1 kg

za primenu na životinjama

Proizvođač:

BELA-PHARM GMBH & CO.KG

Lohner Strasse 19, Vechta

Podnosilac zahteva:

Temerinski put 93, NOVI SAD, Srbija

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Vojvodinalek, Temerinski put 93, Novi Sad, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

BELA-PHARM GMBH & CO.KG, Lohner Strasse 19, Vechta, Nemačka

2. IME LEKA

Aciphen Kompaktat

1000 mg/ggranule za oralni rastvorza teladi svinjeamoksicilin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

g granula za oralni rastvor sadrži:

Aktivna supstanca:Amoksicilin-trihidrat.................................................................1000 mgekvivalentno 871,2g amoksicilina

Za kompletan spisak pomoćnih supstanci, videti odeljak 6.1.

INDIKACIJE

Lečenje bolesti izazvanih gram-pozitivnim i/ili gram-negativnim bakterijama osetljivim na amoksicilin:

Svinje i prasad:-infekcije pluća osim prasadi i respiratornog sistema;- infekcije gastrointestinalnog sistema.Telad:- infekcije gastrointestinalnog sistema

KONTRAINDIKACIJE

Lečenje životinja sa poznatom preosetljivošću na peniciline i cefalosporine, teška disfunkcija bubrega sa anurijom i oligurijom, prisustvo bakterija koje proizvode beta-laktamazu, primena kod preživara i konja, oralna primena kod kunića, zamorčića, hrčaka i drugih malih glodara.

NEŽELJENA DEJSTVA

Alergijske reakcije alergijske reakcije kože, anafilaksa.Ukoliko dođe do alergijskih reakcija, odmah prekinuti lečenje i primeniti simptomatsku terapiju.U slučaju alergijske reakcije,potrebno je primeniti sledeće mere:Kod anafilakse: epinefrin adrenalin i glukokortikoidi i.v.Kod alergijskih kožnih reakcija: antihistaminici i/ili glukokortikoidi.

Povremeno se mogu primetiti poremećaji gastrointestinalnog sistema povraćanje, dijareja i anoreksija.

Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno,o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za primenu putem hrane ili kroz vodu za piće kod svinja.Za primenu putem vode za pićem kod teladi.Razblaženje leka praviti mešanjem u trajanju od 5-7 minuta.

Telad:2 x 20 mg amoksicilina / kg t.m / dan, ekvivalentno 2 x 23 mg Aciphen® Kompaktat / kg t.m / dan, ekvivalentno 2 x 1,15 g Aciphen® Kompaktat / 50 kg t.m / dan.Primeniti dva puta dnevno u intervalima od 12 sati.

Svinje:2 x 20 mg amoksicilina / kg t.m / dan, ekvivalentno 2 x 23 mg Aciphen® Kompaktat / kg t.m / dan.Unos hrane i vode za piće može značajno da varira između dana i noći.

Za tretman putem vode za piće kod teladi i hrane za svinje:Odgovarajuću količinu leka umešati u manju količinu hrane za svinje ili vode za piće za telad kada koristite zamenu za mleko, lek se umeša u gotovu, ohlađenu zamenu za mleko tako da da se dobije potpuna smeša.Ovu smešu treba dati odmah svinjama pre samog hranjenja. Mora se osigurati da se propisana doza u potpunosti iskoristi.

Za primenu putem vode za piće kod svinja:Kada se daje sa vodom za piće, potrebna količina leka se potpuno rastvori u manjem delu vode i doda u vodu za piće,dva puta u toku dana sa razmakom od 12 sati.Da bi se obezbedio ujednačen unos vode za sve životinje koje se leče, potrebno je obezbediti dovoljno mesta za napajanje stoke.Doziranje se mora prilagoditi stvarnom, dnevnom unosu vode za piće od strane životinja, jer to varira u zavisnosti od starosti, zdravstvenog stanja, svrhe životinja i načina uzgoja npr.različite temperature okoline ili različito osvetljenje.Za gore navedenu dozu, količina leka koja treba da se pomeša u vodu za piće za životinje koje se tretiraju mora se izračunati prema sledećoj formuli po intervalu doziranja od 12 sati:

2. mg Aciphen® Kompaktat po kg telesne mase X prosečna telesna težina kgpo intervalu doziranja životinja koje se leče mg Aciphen Kompaktat------------------------------------------------------------------------------- = po litru vode za pićeprosečan unos vode za piće l po životinji po intervalu doziranja

Lečenje treba se sprovede u trajanju od 3 do 5 dana.Nakon povlačenja simptoma, primena leka se nastavlja još 2 do 3 dana.Ukoliko nakon 3 dana lečenja ne dođe do značajnog poboljšanja patološkog stanja, preispitati dijagnozu i po potrebi promeniti terapiju.Nakon završetka tretmana, pribor za piće se mora temeljno očistiti na odgovarajući način kako bi se izbegao unos subterapijskih, zaostalih količina primenjenog antibiotika u cilju sprečavanja nastanka rezistencije.Kod životinja sa jasno poremećenim opštim zdravstvenim stanjem, preporučuje se parenteralna primena leka.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Videti odeljak 8.

KARENCA

TeladMeso i jestiva tkiva: 3 dana

SvinjeMeso i jestiva tkiva: 1 dan

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Rok upotrebe gotovog proizvoda: 3 godine.Rok upotrebe nakon otvaranja : 14 dana.Rok upotrebe medicinirane vode : 12 časova.Razblaženje praviti dva puta dnevno.Rok upotrebe nakon razblazivanja leka u zameni za mleko : 4 sata.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Pre upotrebe leka, potrebno je uraditi antibiogram. Zbog visoke stope rezistentnosti

Salmonella spp.

prema amoksicilinu, ovo je od posebnog značaja za lečenje gastrointestinalnih

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati direktan kontakt sa kožom i udisanje tokom rukovanja i primene zbog rizika od senzibilizacije ili kontaktnog dermatitisa. Nositi zaštitnu masku i rukavice pri rukovanju sa ovim veterinarskim lekom.Penicilini i cefalosporini mogu izazvati reakcije preosetljivosti alergije nakon injekcije, udisanja, ili kontakta sa kožom. Mogu se javiti unakrsne reakcije između cefalosporina i penicilina. Alergijske

reakcije na ove supstance mogu biti ozbiljne. Osobe sa poznatom preosetljivošću treba da izbegavaju svaki kontakt sa ovim veterinarskim lekom.Delovi tela koji su došli u kontakt sa lekom moraju se odmah očistiti. Ako dođe do slučajnog kontakta sa očima, odmah ih isprati sa velikom količinom vode.Kod pojave kliničkih simptoma, kao npr. kožne reakcije, otežano disanje, otok lica, očiju ili usana, odmah potražiti savet lekara i poneti sa sobom uputstvo za lek.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nije primenjljivo

Interakcije

pogledu antibakterijske aktivnosti, moguć je antagonizam između penicilina i antimikrobnih lekova sa trenutnom bakteriostatskom aktivnošću.Zabeležene su inkompatibilnosti sa sulfonamidima,jonima teških metala i oksidansima.

Predoziranje

Nakon predoziranja leka može doći do eksitacije centralnog nervnog sistema i epileptičkih napada

kada odmah prekinuti lečenje i primenuti odgovarajuću simptomatsku terapiju

simptomatski primena barbiturata.

Terapija se prekida ranije samo nakon konsultacije sa veterinarom,jer se time može podstaći razvoj

rezistentnih bakterijskih sojeva.

Inkompatibilnost

Istovremeno davanje sa drugim farmaceutskim preparatima treba izbegavati zbog mogućih nekompatibilnosti.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Složiva kartonska kutija čija je unutrasnjost troslojna polietilen/aluminijum/polietilen sa 500 ili 1000 g leka.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

x 500 g: 000473614 2023 od 07.05.2024. godine1 x 1 kg: 000473615 2023 od 07.05.2024. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji