Advantage® za velike mačke i kuniće kućne ljubimce 100mg/mL rastvor za lokalno nakapavanje na kožu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Advantage® za velike mačke i kuniće kućne ljubimce rastvor za lokalno nakapavanje na kožu; 100mg/mL; tuba, 4x0.8mL

  • ATC: QP53AX17
  • EAN: 4007221013280
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: BRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Advantage® za velike mačke i kuniće kućne ljubimce rastvor za lokalno nakapavanje na kožu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Advantage® za velike mačke i kuniće kućne ljubimce na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Advantage® za velike mačke i kuniće kućne ljubimce kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00013-19-002 od 12.08.2019. godine za lek Advantage

za male mačke i kuniće kućne ljubimce, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 ml

323-01-00014-19-002 od 12.08.2019. godine za lek Advantage

za velike mačke i kuniće kućne ljubimce, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 4 x 0.8 ml

UPUTSTVO ZA LEK

Advantage

za male mačke i kuniće kućne ljubimce,

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 ml

Advantage

za velike mačke i kuniće kućne ljubimce,

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 0.8 ml

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka

Podnosilac zahteva:

Bayer d.o.o.

Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd

Broj rešenja:

323-01-00013-19-002 od 12.08.2019. godine za lek Advantage

za male mačke i kuniće kućne ljubimce, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 ml

323-01-00014-19-002 od 12.08.2019. godine za lek Advantage

za velike mačke i kuniće kućne ljubimce, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 4 x 0.8 ml

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Bayer d.o.o.Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH Projensdorfer str. 324, Kiel, Nemačka

IME LEKA

Advantage

za male mačke i kuniće kućne ljubimce

40 mg / 0.4 mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuimidakloprid

Advantage

za velike mačke i kuniće kućne ljubimce

80 mg / 0.8 mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuimidakloprid

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Aktivna supstanca:

Imidakloprid: 100 mg/mL 10%

Jedna tuba sadrži:

Benzilalkohol E321

Advantage® za male mačke i kuniće kućne ljubimce ≤4kg

Advantage® za velike mačke i kuniće kućne ljubimce >4kg

Pomoćne supstance:

benzilalkohol

butilhidroksitoluen E321

propilen-karbonat

INDIKACIJE

Broj rešenja:

323-01-00013-19-002 od 12.08.2019. godine za lek Advantage

za male mačke i kuniće kućne ljubimce, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 ml

323-01-00014-19-002 od 12.08.2019. godine za lek Advantage

za velike mačke i kuniće kućne ljubimce, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 4 x 0.8 ml

Prevencija i tretman infestacija buvama kod mačaka.

Za tretman infestacija buvama kod kunića kućnih ljubimaca.

Lek se kod mačaka može koristiti i kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa izazvanog buvama FAD.

KONTRAINDIKACIJE

Ne tretirati mačiće mlađe od 8 nedelja koji sisaju. Ne primenjivati na kunićima koji se koriste za ishranu ljudi. Ne primenjivati na kunićima kućnim ljubimcima mlađim od 10 nedelja.Ne primenjivati u slučaju preosetljivosti na bilo koji od sastojaka ovog leka.

NEŽELJENA DEJSTVA

Lek je gorkog ukusa i ponekad se može javiti pojačano lučenje pljuvačke u slučaju da životinja liže

mesto aplikacije odmah nakon primene. Ovo nije znak trovanja i nestaje nakon nekoliko minuta bez ikakvog tretmana vidi 8. U veoma retkim slučajevima može doći do reakcija na koži kao što su gubitak dlake, crvenilo, svrab i lezije po koži.Agitacija je takođe prijavljena.Prekomerno lučenje pljuvačke i neurološki znaci kao što su loša koordinacija, tremor i depresija se izuzetno javljaju kod mačaka.Ako primetite bilo kakvo ozbiljno neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mačke i kunići kućni ljubimci

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Veličina tube koju treba primeniti

mg/kg telesne mase

za male mačke i kuniće

kućne ljubimce

>4 - 8 kg

za velike mačke i

kuniće kućne ljubimce

Maksimalno 20

Kunići kućni

Veličina tube koju treba primeniti

mg/kg telesne mase

Broj rešenja:

323-01-00013-19-002 od 12.08.2019. godine za lek Advantage

za male mačke i kuniće kućne ljubimce, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 ml

323-01-00014-19-002 od 12.08.2019. godine za lek Advantage

za velike mačke i kuniće kućne ljubimce, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 4 x 0.8 ml

za male mačke i kuniće

kućne ljubimce

>4 - 8 kg

za velike mačke i

kuniće kućne ljubimce

Maksimalno 20

Za životinje preko 8 kg koristiti dve tube Advantage

za velike mačke i kuniće kućne ljubimce 0.8

mL.Preporučena minimalna doza iznosi 10 mg imidakloprida/kg telesne mase, što je ekvivalentno 0.1 mL leka Advantage/kg telesne mase.Režim doziranja treba da bude zasnovan na lokalnom epidemiološkom stanju.Lek treba primenjivati jednom mesečno kada se koristi kod mačaka kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa izazvanog buvama.Tretman treba ponoviti posle 4 nedelje. Potrebno je tretirati i životinje u fazi laktacije kao i njihovo potomstvo.Preparat ubija buve u toku jednog dana nakon tretmana. Jedan tretman sprečava dalju infestaciju buvama tokom tri do četiri nedelje kod mačaka i do nedelju dana kod kunića kućnih ljubimaca.Ukoliko se ukaže potreba za ponovljenim tretmanom ranije od 4 nedelje, njega ne bi trebalo sprovoditi češće od jednom nedeljno.

Može se dogoditi da se re-infestacija buvama iz okoline nastavi tokom 6 nedelja ili duže nakon početka tretmana. U tom slučaju je potrebno obaviti više od jednog tretmana, zavisno od prisustva buva u okolini. Kao dodatna zoohigijenska mera, preporučuje se odgovarajući tretman okoline protiv odraslih jedinki buva i njihovih razvojnih stadijuma. U cilju smanjivanja re-infestacije novim buvama, preporučuje se tretman svih mačaka i kunića u domaćinstvu.

Lek zadržava svoju efikasnost i u slučaju kad se životinja pokvasi, na primer ako je životinja izložena kiši. Međutim, zavisno od prisustva buva u okolini, može se javiti potreba za ponovnim tretmanom. U takvim slučajevima tretman ne bi trebalo sprovoditi češće od jednom nedeljno.

Uzeti jednu tubu iz pakovanja. Držati tubu u uspravnom položaju, odvrnuti i skinuti zatvarač. Okrenuti zatvarač, postaviti ga drugom stranom na tubu i okretanjem probušiti plastičnu membranu tube videti sliku 1.

Primena kod mačke

Broj rešenja:

323-01-00013-19-002 od 12.08.2019. godine za lek Advantage

za male mačke i kuniće kućne ljubimce, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 ml

323-01-00014-19-002 od 12.08.2019. godine za lek Advantage

za velike mačke i kuniće kućne ljubimce, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 4 x 0.8 ml

Razgrnuti dlaku na vratu mačke u podnožju lobanje da se vidi koža.

Vrh tube postaviti na kožu i tubu nekoliko puta snažno stisnuti i sadržaj potpuno iscediti direktno na kožu videti sliku 2.

Primena kod kunića

Razgrnuti dlaku na vratu kunića u podnožju lobanje da se vidi koža.Vrh tube postaviti na kožu i tubu nekoliko puta snažno stisnuti i sadržaj potpuno iscediti direktno na kožu videti sliku 3.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Primena u podnožju lobanje će svesti na minimum mogućnost da životinja oliže lek.

Nanositi samo na neoštećenu kožu.Sprečiti međusobni kontakt skorije tretiranih životinja.Lek je gorkog ukusa i ponekad se može javiti pojačano lučenje pljuvačke u slučaju da životinja liže mesto aplikacije odmah nakon primene. Ovo nije znak trovanja i nestaje nakon nekoliko minuta bez ikakvog tretmana.

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Uslovi čuvanja leka: Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Broj rešenja:

323-01-00013-19-002 od 12.08.2019. godine za lek Advantage

za male mačke i kuniće kućne ljubimce, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 ml

323-01-00014-19-002 od 12.08.2019. godine za lek Advantage

za velike mačke i kuniće kućne ljubimce, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 4 x 0.8 ml

Rok upotrebe:

godina.

Rok upotrebe posle otvaranja:

Kompletan sadržaj tube se mora odmah naneti na kožu životinje.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Voditi računa da sadržaj tube ne dođe u kontakt sa očima ili ustima tretirane životinje.Ne dozvoliti međusobni kontakt skorije tretiranih životinja. Lek je samo za spoljnu upotrebu i ne treba ga primenjivati oralno.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek

Lek sadrži benzil alkohol koji može izazvati senzibilizaciju kože ili prolazne reakcije kože iritaciju,

peckanje.Izbegavati kontakt leka sa kožom, očima i ustima.Osobe sa poznatom preosetljivošću kože mogu posebno biti osetljive na ovaj lek.U vreme primene leka ne sme se jesti, piti ili pušiti. Vodom i sapunom oprati svaku kontaminaciju kože.Ukoliko lek slučajno dospe u oči, oči treba dobro isprati vodom. Ukoliko iritacija kože ili oka potraje potrebna je intervencija lekara. Ukoliko dođe do slučajnog gutanja leka potrebna je hitna intervencija lekara.Dobro oprati ruke nakon primene leka.Ne treba milovati ili četkati životinje dok se mesto aplikacije ne osuši obično oko sat vremena.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Tokom studije na pacovima i kunićima, nisu primećeni toksični efekti na reprodukciju pacova niti

primarni embriotoksični, odnosno teratogeni toksični efekti.Postoje ograničene studije na gravidnim ženkama i ženkama kunića u periodu laktacije, zajedno sa njihovim potomstvom. Do sada dobijeni dokazi ukazuju da se kod ovih životinja ne očekuju štetni efekti.

Interakcije

Nisu primećene interakcije između dvostruke preporučene doze ovog proizvoda i sledećih često primenjivanih veterinarskih proizvoda: lufenurona, pirantela i prazikvantela mačke. Takođe je dokazana kompatibilnost proizvoda prilikom velikog broja različitih rutinskih tretmana u praktičnim uslovima, uključujući vakcinaciju.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Predoziranje

Kod mačaka nije bilo neželjenih kliničkih znakova nakon primene pet terapijskih doza nedeljno, u periodu od osam uzastopnih nedelja.

Broj rešenja:

323-01-00013-19-002 od 12.08.2019. godine za lek Advantage

za male mačke i kuniće kućne ljubimce, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 ml

323-01-00014-19-002 od 12.08.2019. godine za lek Advantage

za velike mačke i kuniće kućne ljubimce, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 4 x 0.8 ml

Kod kunića nije bilo kliničkih znakova neželjenih efekata nakon primene doza do 45 mg/kg telesne mase četiri terapijske doze nedeljno, u periodu od četiri uzastopne nedelje.U retkim slučajevima predoziranja ili u slučaju da životinja liže tretirano krzno, mogu se javiti poremećaji nervnog sistema kao što su trzaji, tremor, ataksija, midrijaza, mioza, letargija.

Mala je verovatnoća trovanja životinja nakon slučajnog oralnog unošenja. U tom slučaju, treba preduzeti simptomatsko lečenje. Nema specifičnog antidota, ali primena aktivnog uglja može biti od koristi.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Primarno pakovanje: polipropilenska tuba bele boje sa zatvaračem od polipropilena bele boje.

Sekundarno pakovanje: blister u kartonskoj kutiji.Punjenje:0.4 mL po tubi 40 mg imidakloprida0.8 mL po tubi 80 mg imidaklopridaVeličina pakovanja:Blister sa 4 tube, 4 x 0.4 mL;

Blister sa 4 tube, 4 x 0.8 mL.

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

za male mačke i kuniće kućne ljubimce: 323-01-00013-19-002 od 12.08.2019.

za velike mačke i kuniće kućne ljubimce: 323-01-00014-19-002 od 12.08.2019.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji