Aivlosin® 42.5mg/g premiks za mediciniranu hranu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Aivlosin® premiks za mediciniranu hranu; 42.5mg/g; kesa, 1x5kg

  • ATC: QJ01FA92
  • EAN: 8600103185226
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Aivlosin® premiks za mediciniranu hranu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Aivlosin® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Aivlosin® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00232-19-001 od 14.11.2019. za lek AIVLOSIN

premiks za mediciniranu hranu 42.5 mg/g, 1x5 kg

UPUTSTVO ZA LEK

AIVLOSIN

, premiks za mediciniranu hranu 42.5 mg/g, 1x5 kg

za primenu na životinjama

Proizvođač:

COD BECK BLENDERS LIMITED u saradnji sa ECO ANIMAL HEALTH Limited

Cod Beck Estate, Dalton, Thirsk, North Yorkshire, Y07 3HR, Velika BritanijaECO ANIMAL HEALTH Limited, 78 Coombe Road, New Malden, Surrey, KT3 4QS Velika Britanija

Podnosilac zahteva:

Provet doo

Nikolaja Gogolja 48, Beogra

Broj rešenja: 323-01-00232-19-001 od 14.11.2019. za lek AIVLOSIN

premiks za mediciniranu hranu 42.5 mg/g, 1x5 kg

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

PROVET doo Nikolaja Gogolja 48, Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA:

COD BECK BLENDERS LIMITED. Cod Beck Estate, Dalton, Thirsk, North Yorkshire, Y07 3HR, Velika Britanija u saradnji sa ECO ANIMAL HEALTH Limited, 78 Coombe Road, New Malden, Surrey, KT3 4QS Velika Britanija

IME LEKA

premiks za mediciniranu hranu

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

Aktivna supstanca

Tilvalozin

42.5 mg

obliku tilvalozin –tartarata

Pomoćne supstance:

Hidroksipropilceluloza, sojin prašak, nemasni; stočno pšenično brašno; magnezijum-trisilikat Sepiolit

INDIKACIJE

Lečenje i sprečavanje

enzootske pneumonije

svinja izazvane osetljivim sojevima

Mycoplasma hyopneumoniae

kod svinja. Pri preporučenoj dozi smanjuju se lezije pluća i gubitak

težine, ali infekcija

Micoplasma hiopneumoniae

se ne eliminiše

Lečenje proliferativne enteropatije svinja ileitisa izazvane

Lawsonia intracellularis

u stadima gde

je dijagnoza zasnovana na kliničkoj anamnezi, post-mortem nalazima i rezultatima kliničke patologije.

Lečenje i sprečavanje

dizenterije svinja

krvavog proliva svinja izazvane

Brachyspira

hyodysenteriae

zapatima gde je bolest dijagnostikovana.

Broj rešenja: 323-01-00232-19-001 od 14.11.2019. za lek AIVLOSIN

premiks za mediciniranu hranu 42.5 mg/g, 1x5 kg

KONTRAINDIKACIJE

NEŽELJENA DEJSTVA

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Dodavati samo kroz suvu hranu.

Lečenje i sprečavanje daljeg širenja enzootske pneumonije svinja:

2.125 mg tilvalozina /kg telesne mase dnevno u hrani u toku 7 uzastopnih dana.

Sekundarne infekcije bakterijama kao što su

Pasteurella multocida

Actinobacillus

pleuropneumoniae

mogu komplikovati enzootsku pneumoniju i zahtevaju specifično lečenje.

Lečenje i sprečavanje daljeg širenja proliferativne enteropatije svinja ileitis:

4.25 mg tilvalozina /kg telesne mase dnevno u hrani u toku 10 dana neprekidno.

Lečenje i sprečavanje daljeg širenje dizenterije svinja krvavog proliva svinja :

4.25 mg/ tilvalozina kg telesne mase dnevno u hrani u toku 10 uzastopnih dana .

doze aktivnesupstance

trajanjetretmana

količina za mešanje u hrani

Lečenje i sprečavanje daljeg širenja enzootske pneumonije svinja:

2.125 mg/kg tel. masednevno

Lečenje i sprečavanje daljeg širenja proliferativne enteropatije svinja ileitis:

4.25 mg/kg tel.masednevno

Broj rešenja: 323-01-00232-19-001 od 14.11.2019. za lek AIVLOSIN

premiks za mediciniranu hranu 42.5 mg/g, 1x5 kg

VAŽNO

navedena količina podrazumeva da svinje konzumiraju dnevno količinu hrane

koja je ekvivalent 5% njihove telesne mase.

Kod starijih svinja ili svinja sa smanjenim apetitom ili sa ograničenim uzimanjem hrane, količinu preparata za mešanje u hrani treba povećati da se dostigne preporučena doza.

Kod smanjenog konzumiranja hrane upotrebiti sledeću formulu:

Kg premiksa/na tonu hrane = Doza mg/kg tel.mase x tel.masakg

Dnevni unos hrane kg x jačina premiksa mg/g

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Kao pomoć pri lečenju , treba uvesti primenu svih zootehničkih uslova da se smanji rizik od

infekcije i kontroliše povećanje rezistencije.

Da bi se umešao premiks u hranu,treba upotrebiti horizontalnu mešalicu.Preporučuje se da se Aivlosin prvo pomeša u 10 kg hrane, zatim se dobro promeša sa ostatkom hrane.Tada se ova hrana može peletirati. Peletiranje uključuje prethodni tretman sa parom u trajanju od 5 minuta i peletiranje na temperaturi ne višoj od 70 °C pod normalnim uslovima.

KARENCA

Meso i iznutrice : 2 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 30 ° C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon zamešavanja u brašnastu ili peletiranu hranu:

mesec, zaštićeno od

svetlosti i vlage

12.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Kod akutnih slučajeva i teško obolelih svinja ,kod kojih je redukovan unos unos vode i hrane, treba primeniti odgovarajući injekcioni lek.

Lečenje i sprečavanje daljeg širenja dizenterije svinja krvavog proliva svinja :

4.25 mg/kg tel.masednevno

Broj rešenja: 323-01-00232-19-001 od 14.11.2019. za lek AIVLOSIN

premiks za mediciniranu hranu 42.5 mg/g, 1x5 kg

Generalno, sojevi

B.hyodisenteriae imaju

više MIK vrednosti u slučajevima rezistencije na

druge makrolidne antibiotike kao što je tilozin. Klinički značaj ove reducirane osetljivosti nije u potpunosti istražen. Unakrsna rezistencija izmedju tilvalozina i ostalih makrolida ne može biti isključena.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Terapiju je potrebno bazirati na ispitivanju osetljivosti bakterija izolovanih iz životinja. Ukoliko nije moguće, terapiju bazirati na osnovu lokalne regionalni, farmski nivo epidemiološke situacije osetljivosti ciljnih bakterija.

Odstupanjem od informacija navedenih u sažetku karakteristika leka, povećava se rizik od razvoja i selekcije rezistencije i smanjenja efikasnosti lečenja , sa drugim makrolidima usled stvaranja moguće unakrsne rezistencije.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Pošto je primećeno da Aivlosin

izaziva preosetljivost kod laboratorijskih životinja, ljudi koji

su preosetljivi na tilvalozin tartarat treba da izbegavaju svaki kontakt sa proizvodom. Tokom mešanja leka sa hranom treba izbegavati direktan kontakt sa očima, kožom i sluzokožom..Osoblje koje meša ili koje rukuje mediciniranom hranom treba da nosi zaštitnu

opremu : zaštitne pantalone, nepropustljive rukavice, jednokratnu masku za disanje ili višekratni respirator. U slučaju dodira sa kožom dobro je isprati vodom.

Kod slučajnog gutanja potražiti medicinsku pomoć i pokazati nalepnicu ili Uputstvo za lek lekaru.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Bezbednost leka tokom graviditeta i laktacije nije utvrđivana kod svinja.

Davati lek samo u skladu sa procenom rizika i dobiti od strane nadležnog veterinara

Laboratorijske studije na životinjama nisu dale dokaze o teratogenom efektu. Primećena je toksičnost kod glodara, kod majki, kod doza od 400 mg. tilvalozina po kg. telesne težine i više. Kod miševa primećeno je smanjenje telesne težine ploda u dozama koje izazivaju toksičnost za majku.

Interakcije

Nisu poznate

Predoziranje

Nisu primećena neželjena dejstva i kod primene doze 10 puta veće od preporučene.

Inkompatibilnost

nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

Broj rešenja: 323-01-00232-19-001 od 14.11.2019. za lek AIVLOSIN

premiks za mediciniranu hranu 42.5 mg/g, 1x5 kg

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

1..11.2019.

1.. OSTALI PODACI:

Pakovanje :

Višeslojna kesa poliester/aluminijum/polietilen niske gustine sa 5 kg premiksa za

mediciniranu hranu.

ATCvet kod :

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole:323-01-00267-19-001 od 14.11.2019.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji