Albendazol tbl 250 250mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Albendazol tbl 250 tableta; 250mg; bočica, 1x60kom

  • ATC: QP52AC11
  • EAN: 8606020510417
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Albendazol tbl 250 tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Albendazol tbl 250 na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Albendazol tbl 250 kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00298-22-002 od godine 07.07.2023. za lek:

Albendazol tbl 250, 250 mg, 1 x 60 tableta

UPUTSTVO ZA LEK

Albendazol tbl 250, 250 mg, 1 x 60 tableta

za primenu na životinjama

Proizvođač:

AVE&VETMEDIC DOO

Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva:

AVE&VETMEDIC DOO Beograd

Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00298-22-002 od godine 07.07.2023. za lek:

Albendazol tbl 250, 250 mg, 1 x 60 tableta

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

AVE&VETMEDIC DOO Beograd;Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

AVE&VETMEDIC DOO;Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

IME LEKA

Albendazol tbl 250Albendazol 250 mgtableteovce

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

tableta sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Laktoza-monohidrat, mikrokristalna celuloza, kukuruzni skrob, povidon.

INDIKACIJE

Lečenje i kontrola parazitskih infekcija ovaca izazvanih gastrointestinalnim nematodama

Teladorsagia spp

Ostertagia spp, Haemonchus spp, Trichostrongylus spp, Nematodirus spp

uključujući

Chabertia spp

Oesophagostomum spp

uključujući i inhibisane larve

plućnim nematodama

Dictyocaulus filaria,

Moniezia spp

trematodama

Fasciola hepatica i Dicrocelium dendriticum

KONTRAINDIKACIJE

Primena ovog leka kontraindikovana je kod životinja preosetljivih na albendazol i kod ovaca u vreme pripusta i tokom prvih 45 dana graviditeta.Ovaj lek se ne sme primenjivati kod ovaca čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi.

NEŽELJENA DEJSTVA

Kod ovaca nisu opisane.

Broj rešenja: 323-01-00298-22-002 od godine 07.07.2023. za lek:

Albendazol tbl 250, 250 mg, 1 x 60 tableta

Ukoliko primetite bilo koje ozbiljno neželjeno dejstvo ili druga neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Peroralna doza albendazola za ovce za lečenje infekcija parazitskim nematodama i cestodama iznosi 5.0 mg/kg telesne mase. U slučaju infekcije metiljima a posebno kod hroničnih infekcija, doza albendazola je 7.5 mg/kg telesne mase. Albendazol se primenjuje jednokratno, a po potrebi kontinuirana izloženost infekciji ili infekcije jačeg inteziteta tretman se može ponoviti za 3 do 4 nedelje.Veterinarski lek

Albendazol tbl 250

se kod ovaca primenjuje peroralno na sledeći način:

Lečenje infekcija nematodama i cestodama 1 tableta/50kg telesne mase što odgovara dozi albendazola od 5 mg/kg telesne mase.Lečenje infekcija metiljima 1.5 tableta/50kg telesne mase što odgovara dozi albendazola od 7.5mg/kg telesne mase.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Zbog mogućeg razvoja rezistencije, potrebno je kontrolisati efekte terapije parazitološkim pregledima. Treba posebno voditi računa da ne dođe do subdoziranja leka tj. što preciznije odrediti telesnu masu životinja.

KARENCA

Karenca za meso tretiranih ovaca je 10 dana.Ne primenjuje se kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi za ishanu ljudi.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na suvom mestu, na temperaturi do 25 °C odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.Rok upotrebe: 2 godine.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Broj rešenja: 323-01-00298-22-002 od godine 07.07.2023. za lek:

Albendazol tbl 250, 250 mg, 1 x 60 tableta

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Tokom rada sa ovim lekom ne treba piti, jesti ili pušiti. Ukoliko dođe do kontakta sa očima ili kožom odmah isprati tekućom vodom. Posle rada sa ovim lekom obavezno oprati ruke. Ukoliko se pojavi bilo kakva iritacija kože ili sluzokoža, koja perzistira i posle ispiranja vodom, obratiti se lekaru.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Lek ne treba primenjivati tokom pripusta osemenjavanja i još narednih 45 dana graviditeta.Lek se ne koristi kod ovaca u laktaciji čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi.

Interakcije

Nisu poznate.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Predoziranje

Ovce dobro tolerišu albendazol čak i kada se ovaj antiparazitik primeni kod mladih, bolesnih ili iznurenih životinja. Uginuća se kod ovaca javljaju tek posle doze od 200 mg/kg telesne mase, što je dvadeset puta više od najviše terapijske doze albendazola.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Albendazol je toksičan za vodene organizme, pa je potrebno sprečiti direktnu kontaminaciju voda.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Boca od polietilena braon boje, zatvorena čepom od polipropilena bele boje sa

indukcionim umetkom od alu folije zlatne boje sa unutrašnje strane čepa. Pakovanje sadrži 60 tableta.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00298-22-002 od 07.07.2023.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji