Albendazole 2500 2500mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Albendazole 2500 tableta; 2500mg; blister, 10x5kom

  • ATC: QP52AC11
  • EAN: 8606103358042
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Albendazole 2500 tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Albendazole 2500 na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Albendazole 2500 kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja

323-01-00150-18-002 od 08.10.2018. godine za lek

Albendazole 2500, tableta, 2500mg. 5 x 10 tableta

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00083-2018-8-003 od 13.11.2018. godine.

UPUTSTVO ZA LEK

Albendazole 2500, tableta, 2500mg, 10 x 5 tbl.

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Provet S.A.

Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka

Podnosilac zahteva:

Farmanima d.o.o.

Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija

Broj rešenja

323-01-00150-18-002 od 08.10.2018. godine za lek

Albendazole 2500, tableta, 2500mg. 5 x 10 tableta

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00083-2018-8-003 od 13.11.2018. godine.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Farmanima d.o.o.Živka Davidovića 113, Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka

IME LEKA

ALBENDAZOLE 2500

albendazol 2500mg/tabletatabletaza goveda

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

tableta sadrži:

Aktivne supstance:

Pomoćne supstance:

Tartrazin E 102

Patent blue V E 131

Ostale pomoćne supstance:

povidon K 30; celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat; talk;

magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; ricinusovo ulje, hidrogenizovano; polisorbat 80; skrob, kukuruzni; laktoza, monohidrat.

INDIKACIJE

Albendazol se preporučuje za terapiju i suzbijanje gastrointestinalnih i plućnih nematoda, pantljičara

hronične metiljavosti kod goveda.

Albendazol efikasno deluje na sledeće parazite:

Valjkaste gliste

Bunostomum spp., Chabertia spp., Cooperia spp., Haemonchus spp.,

Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Ostertagia spp., Strongyloides spp. i Trichostrongylus spp..

Plućni vlašci:

Dictyocaulus spp.

Pantljičare:

Moniezia spp.

Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, Fascioloides magna, Dicrocoelium dendriticum.

Broj rešenja

323-01-00150-18-002 od 08.10.2018. godine za lek

Albendazole 2500, tableta, 2500mg. 5 x 10 tableta

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00083-2018-8-003 od 13.11.2018. godine.

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne aplikuje kada postoji poznata preosteljivost na albendazol ili na neku od pomoćnih

Aplikovati sa posebnim merama opreza u prvom mesecu graviditeta.

NEŽELJENA DEJSTVA

Albendazol je veoma efikasan kada se koristi na propisan način.Ne očekuje se pojava neželjenih reakcija posle aplikacije leka. Ukoliko se aplikuje doza pet puta veća od preporučene, mali su izgledi da se jave neželjena dejstva kod zdravih životinja.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za peroralnu upotrebu.

Preporučena doza: 1 tableta na 250kg t.m. 10mg albendazola/kg t.m..Da bi se pravilno dozirao lek, potrebno je što tačnije izmeriti telesnu masu životinje i koristiti precizno kalibrisani aplikator.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Da bi se pravilno dozirao lek, potrebno je što tačnije izmeriti telesnu težinu životinje i koristiti precizno kalibrisani aplikator.

KARENCA

Meso: 14 danaMleko: 5 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.

Rok upotrebe:

Broj rešenja

323-01-00150-18-002 od 08.10.2018. godine za lek

Albendazole 2500, tableta, 2500mg. 5 x 10 tableta

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00083-2018-8-003 od 13.11.2018. godine.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Lek se ne aplikuje u prvom mesecu graviditeta u dozi većoj od 15mg/kg telesne mase.

Preduzeti mere opreza u aplikovanju leka, zbog povećanog rizika od razvoja rezistencije i eventualne mogućnosti neefikasne terapije koje nastaju zbog:

Suviše frekventne i ponovljene upotrebe antihelmintika iste grupe u dužem vremenskom periodu.

Subdoziranja usled loše procene telesne težine, zbog propusta u aplikaciji leka ili propusta u kalibraciji aplikatora.

Sumnja na rezistenciju na antihelmintike u kliničkim slučajevima treba da se testira na primer test brojanja jaja u fecesu. Ukoliko test pokaže jaku rezistenciju na neki antihelmintik, koristi se drugi antihelmintik koji pripada različitoj farmakološkoj grupi i sa različitim mehanizmom delovanja. Rezistencija na albendazol je prijavljena u slučajevima infekcije sa vrstama Cooperia i Teladorsagia na Novom Zelandu. Zbog toga, upotreba ovog leka treba da se bazira na lokalnim epizootiološkim informacijama o osetljivosti želudačno-crevnih nematoda i preporukama kako izbeći rezistenciju na antihelmintike.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe koje su osetljive na aktivnu supstancu ili na neke pomoćne supstance treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom. U slučaju slučajne ingestije ili ozbiljnih simptoma alergije kao što je eritem, oticanje glave, usana, očiju ili otežano disanje, potražiti hitnu medicinsku pomoć i pokazati uputstvo za lek.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

Iako je maksimalna doza 75mg/kg telesne mase goveda, ne aplikovati dozu veću od 15mg/kg telesne mase u prvom mesecu graviditeta.

Interakcije

Nije poznata.

Predoziranje

Ukoliko se aplikuje doza pet puta veća od preporučene, mali su izgledi da se jave neželjena dejstva kod zdravih životinja.

Inkompatibilnost

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

Broj rešenja

323-01-00150-18-002 od 08.10.2018. godine za lek

Albendazole 2500, tableta, 2500mg. 5 x 10 tableta

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00083-2018-8-003 od 13.11.2018. godine.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Blister od Al i PVC/PVDC foliije, u kartonskoj kutiji 10 blistera sa po 5 tableta

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00150-18-002 od 08.10.2018.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji