Albendazole 600 600mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Albendazole 600 tableta; 600mg; blister, 5x10kom

  • ATC: QP52AC11
  • EAN: 8606103358035
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Albendazole 600 tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Albendazole 600 na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Albendazole 600 kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja

323-01-00149-18-003 od 08.10.2018. godine za lek

Albendazole 600, tableta, 600mg. 5 x 10 tableta

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00082-2018-8-003 od 13.11.2018. godine.Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00087-2018-8-003 od 03.12.2018. godine.

UPUTSTVO ZA LEK

Albendazole 600, tableta, 600mg, 5 x 10 tbl.

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Provet S.A.

Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka

Podnosilac zahteva:

Farmanima d.o.o.

Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija

Broj rešenja

323-01-00149-18-003 od 08.10.2018. godine za lek

Albendazole 600, tableta, 600mg. 5 x 10 tableta

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00082-2018-8-003 od 13.11.2018. godine.Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00087-2018-8-003 od 03.12.2018. godine.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Farmanima d.o.o.,Živka Davidovića 113, Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka

IME LEKA

Albendazole 600

albendazol 600mg/tabletitabletaza goveda, ovce i koze

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

tableta sadrži:

Aktivne supstance:

Pomoćne supstance:

Indigo karmin E 132

Tartrazin E 102

Ostale pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; celuloza,mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat; talk; magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; povidon K30; ricinusovo ulje, hidrogenizovano.

INDIKACIJE

Albendazol se preporučuje za terapiju i suzbijanje gastrointestinalnih i plućnih nematoda, pantljičara i hronične metiljavosti kod goveda, koza i ovaca.Albendazol je antihelmintik širokog spektra za suzbijanje zrelih i nezrelih formi gastrointestinalnih valjkastih glista, plućnih vlašaca, pantljičara i nekih

Platyhelmintes

od velikog ekonomskog značaja

cestode i trematoda. Albendazol deluje ovicidno na jaja metilja kao što je

Fasciola hepatica

Albendazol efikasno deluje na sledeće parazite:

Valjkaste gliste:

Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp.,

Nematodirus spp., Gaygeria pachyschelis, Marshallagia marchalli, Oesophagostomum spp., Chabertia ovina, Dictyocaulus filaria, Protostrongylus rufescens, Muellerius capillaris.

Pantljičare:

Moniezia hepatica, Avitellina spp.

Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, Fascioloides magna, Dicrocoelium dendriticum.

Albendazol deluje na zrele oblike parazita kao i na nezrele forme pantljičara.

Broj rešenja

323-01-00149-18-003 od 08.10.2018. godine za lek

Albendazole 600, tableta, 600mg. 5 x 10 tableta

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00082-2018-8-003 od 13.11.2018. godine.Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00087-2018-8-003 od 03.12.2018. godine.

KONTRAINDIKACIJE

Ne preporučuje se terapija ženske jaradi namenjenih za reprodukciju.

Lek se ne aplikuje kada postoji poznata preosteljivost na albendazol.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nema prijavljenih reakcija kada se lek koristi u preporučenoj dozi.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, ovce i koze.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za peroralnu upotrebu. Tablete se aplikuju rukom ili aplikatorom.Albendazol tablete se daju u preporučenim dozama, prema vrsti životinje i vrsti parazita:

Ovce i koze:

3.8 mg/kg t.m. ½ tablete Albendazole 600 po životinji, t.m. do 80kg protiv želudačno crevnih valjkastih glista.

7.5 mg/kg t.m. ½ tablete Albendazole 600 po životinji, t.m. do 40kg protiv plućnih vlašaca.

10 mg/kg t.m. 1 tableta Albendazole 600 po životinji, t.m. do 60kg protiv fascioloze jetre izazvane sa

Fasciola hepatica

hronična fascioloza.

15 mg/kg t.m. 1 tableta Albendazole 600 po životinji t.m. do 40kg protiv fascioloze jetre izazvane sa

Dicrocoelium dendriticum

Goveda:

7.5 mg/kg t.m. 1 tableta Albendazole 600 po životinji, t.m. do 80kg protiv želudačno- crevnih i plućnih nematoda, kao i pantljičara.

10 mg/kg t.m. 1 tableta Albendazole 600 na 60 kg t.m. u slučaju hronične metiljavosti izazvane sa

Fasciola hepatica

15 mg/kg t.m. preporučuje se u slučajevima intenzivne infekcije ili u ozbiljnim epizootiološkim slučajevima.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Tablete se aplikuju rukom ili aplikatorom.

Broj rešenja

323-01-00149-18-003 od 08.10.2018. godine za lek

Albendazole 600, tableta, 600mg. 5 x 10 tableta

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00082-2018-8-003 od 13.11.2018. godine.Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00087-2018-8-003 od 03.12.2018. godine.

KARENCA

Goveda:

meso: 14 dana

Ovce i koze:

meso:10 danamleko: 5.5 dana

Ne primenjivati kod krava čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25

Rok upotrebe:

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

• Ne aplikuje se gravidnim životinjama u prvoj polovini graviditeta.• Ne aplikuje se ženskoj teladi u dozi većoj od 15 mg/kg t.m.• Ne aplikuje se ovcama i kozama u dozi većoj od 10 mg/ kg t.m. u drugoj polovini graviditeta.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja:

Nema posebnih mera opreza.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

Nema posebnih upozorenja.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

Ne aplikuje se gravidnim životinjama u prvoj polovini graviditeta.

Ne aplikuje se ženskoj teladi u dozi većoj od 15mg/kg t.m.

Ne aplikuje se ovcama i kozama u dozi većoj od 10mg/kg t.m. u drugoj polovini graviditeta.

Albendazol nema neželjenih dejstava na plodnost mužjaka.

Interakcije

Nisu poznate.

Predoziranje

Lek je bezbedan i kada se aplikuje doza 10 puta veća od preporučene.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Broj rešenja

323-01-00149-18-003 od 08.10.2018. godine za lek

Albendazole 600, tableta, 600mg. 5 x 10 tableta

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00082-2018-8-003 od 13.11.2018. godine.Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00087-2018-8-003 od 03.12.2018. godine.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Blister od Al i PVC/PVDC folije, u kartonskoj kutiji 5 blistera sa po 10 tableta.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00149-18-003 od 08.10.2018.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji