Albiotic 330mg/100mg 300mg+100mg intramamarni rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Albiotic 330mg/100mg intramamarni rastvor; 300mg+100mg; intramamarni špric, 24x10mL

 • Proizvođač: BIOVET JSC - Bugarska
 • Nosilac dozvole: FARMANIMA D.O.O.
 • Broj dozvole: 000473621 2023 59010 008 000 323 071 04 001
 • Istek dozvole: 2029-04-16
 • Zemlja porekla: Bugarska
 • Lek sadrži: linkomicin, neomicin
 • ATC: QJ51RF03
 • EAN: 5414916940124
 • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
 • Izdavanje leka: NRV
 • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Albiotic 330mg/100mg intramamarni rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Albiotic 330mg/100mg na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Albiotic 330mg/100mg kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Albiotic 330mg/100mg, rastvor za intramamarnu primenu, 24 x 10 ml

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Biovet JSC

Petar Rakov Street 39, Peštera, Bugarska

Podnosilac zahteva:

Farmanima d.o.o.

Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Farmanima d.o.o., Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Biovet JSC, Petar Rakov Street 39, Peštera, Bugarska

IME LEKA

Albiotic 330mg/100mg

330 mg/mL + 100 mg/mL rastvor za intramamarnu primenu krave u laktaciji linkomicin-hidrohlorid, neomicin-sulfat

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

10 mL intramamarnog rastvora sadrži:

Aktivne supstance:

Linkomicin-hidrohlorid 330 mgNeomicin-sulfat 100 mg

Pomoćne supstance:

Dinatrijum edetat 5 mg Ostale pomoćne supstance: natrijum-hidroksid; hlorovodonična kiselina, voda za injekcije.

INDIKACIJE

Lečenje mastitisa krava u periodu laktacije uzrokovanog bakterijama:

Staphylococcus species

onih koje stvaraju i onih koje ne stvaraju penicilinazu uključujući i

Staphylococcus aureus

osetljivu na linkomicin i/ili neomicin;

Streptococcus species

uključujući i

Streptococcus agalactiae

Streptococcus dysgalactiae

Streptococcus uberis

osetljive na linkomicin i/ili neomicin;

Koliformne bakterije, uključujući

Esherichia coli

osetljive na neomicin.

KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu poznata.

Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda krave u laktaciji.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Intramamarna upotreba.Poštujući pravila asepse, špric koristiti jednokratno.

Doziranje: sadržaj jednog injektora 10 ml leka istisnuti u svaku od obolelih četvrti kroz sisni kanal. Terapiju ponoviti na 12 sati neposredno nakon dve uzastopne muže, tj. potrebno je za svaku inficiranu četvrt po tri aplikacije leka.Ukoliko je potrebno, kravama se prvo toplom vodom, u kojoj je odgovarajući antiseptik, temeljno operu sise ili celo vime, koje se zatim osuši. Nakon toga se mleko iz svih četvrti u celosti izmuze, a vatom natopljenom odgovarajućim antiseptikom ili alkoholom dezinfikuje vrh sisa i otvor sisnih kanala. Za svaku sisu treba upotrebiti čisti komad vate.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Kompletno istiskivanje: ukloniti beli kraj zatvarača povlačenjem prema gore, nežno ubaciti kanilu

sisni kanal, pažljivo istisnuti sadržaj.

Delimično istiskivanje: ukloniti beli kraj zatvarača povlačenje prema gore. Nežno ubaciti kanilu u

sisni kanal do 1/8 dužine, pažljivo istisnuti sadržaj.

Potiskivanjem klipa raspodeliti čitav sadržaj i masažom ravnomerno ga distributirati po mlečnoj cisterni. Nakon ubrizgavanja preporučljivo je uroniti sve sise u odgovarajuće sredstvo za potapanje.

KARENCA

Meso i jestive iznutrice: 2 danaMleko: 72 sata

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Ne zamrzavati.

Rok upotrebe

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

iskoristiti odmah.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Upotreba leka se zasniva na sprovedenom testu osetljivosti antibiogramu. Ukoliko nije moguće, terapija treba se zasniva na lokalnim regionalnim, na nivou farme epidemiološkim informacijama o osetljivosti ciljnih bakterija.Pri primeni leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice.Upotreba leka koja odstupa od uputstava datih u Sažetku karakteristika leka u može povećati prevalenciju bakterija otpornih na linkomicin i neomicin i može smanjiti efikasnost lečenja drugim linkozamidima, makrolidima, streptograminom B i aminoglikozidima, zbog moguće unakrsne rezistencije. Izbegavati hranjenje teladi mlekom koje sadrži ostatke kefalonijuma, koji može biti lek izbora za rezistentne bakterije,do kraja propisane karence, osim tokom kolostralne faze.Efikasnost leka je potvrđena kod patogena opisanim u poglavlju

Indikacije.

Nakon zasušenja može se javiti ozbiljan akutni mastitis potencijalno fatalan izazvan bakterijom

Pseudomonas aeruginosa

Kako bi se smanjio rizik od pojave mastitisa treba pratiti smernice dobre

higijenske prakse.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Pojedini sastojci u leku mogu izazvati alergijske reakcije.Ljudi sa poznatom osetljivošću na aminoglikozide posebno na neomicin i/ili linkozamide posebno na linkomicin treba da izbegavaju direktan kontakt sa lekom.Izbegavati kontakt sa kožom i očima.Nositi zaštitne rukavice tokom rukovanja lekom. Oprati ruke nakon svake upotrebe.Ukoliko dođe do kontakta kože ili očiju sa lekom, odmah isprati pod mlazom tekuće vode. Ukoliko dođe do slučajnog gutanja leka, usta odmah isprati vodom, potražiti medicinsku pomoć i lekaru pokazati uputstvo za lek ili etiketu leka.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek se može primenjivati tokom laktacije.

Interakcije

Ne koristiti istovremeno sa makrolidima npr. eritromicinom zato što linkomicin i makrolidi antagonistički deluju na mestu delovanja 50S subjedinice ribozoma.

Predoziranje

Lek se dobro podnosi. U slučajevima predoziranja malo je verovatno da će se kod životinja pojaviti lokalni ili sistemski neželjeni efekti. Svaki znak neželjenog efekta treba odmah prijaviti veterinaru.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Kada se koristi na propisan način lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: intramamarni špric od polietilena visoke gustine koji sadrži 10 ml rastvora.Spoljašnje pakovanje

kartonska kutija koja sadrži 24 intramamarna šprica

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

000473621 2023 od 16.04.2024. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji