Alfamec 1% 10mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Alfamec 1% rastvor za injekciju; 10mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QP54AA01
  • EAN: 8713412035004
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Alfamec 1% rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Alfamec 1% na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Alfamec 1% kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

3.3-01-00421-19-003 od 10.02.2020. za lek

Alfamec 1%, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL 10 mg/mL

UPUTSTVO ZA LEK

Alfamec 1%, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Alfasan International B.V.

Kuipersweg 9, Woerden, Holandija

Podnosilac zahteva:

Farmanima d.o.o.

Živka Davidovića 113, Beograd

Broj rešenja:

3.3-01-00421-19-003 od 10.02.2020. za lek

Alfamec 1%, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL 10 mg/mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Farmanima d.o.o.Živka Davidovića 113, Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Alfasan International B.V.Kuipersweg 9, Woerden, Holandija

IME LEKA

Alfamec 1%

10 mg/mLrastvor za injekcijuza goveda, ovce i svinjeivermektin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Benzilalkohol

Ostale pomoćne supstance: glicerolformal; propilenglikol.

INDIKACIJE

Goveda

Za terapiju i kontrolu gastrointestinalnih nematoda, plućnih vlašaca, očnih nematoda, štrkljavosti, šuge i vaški goveda.Gastrointestinalne nematode: Ostertagia spp, Haemonchus placei, Cooperia spp, Trichostrongylus spp, Strongyloides papillosus, Oesophagostomum radiatum, Nematodirus spp., Bunostomum phlebotomum, Toxocara vitulorumPlućni vlašci: Dictyocaulus viviparusOčne nematode: Thelazia spp., Parafilaria boviculaŠtrkljavost: Hypoderma bovis i Hypoderma lineatumVaške: Linognatus vituli, Haematopinus euristernus i Salenopotes capillatusŠugarci: Psoroptes bovis, Sarcoptes var. Bovis, Chorioptes bovis

Ovce

Broj rešenja:

3.3-01-00421-19-003 od 10.02.2020. za lek

Alfamec 1%, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL 10 mg/mL

Za terapiju i kontrolu psoroptes šuge, gastrointestinalnih nematoda, plućnih vlašaca i štrkljavosti.Gastrointestinalne nematode: Ostertagia circumcinta, Ostertagia trifurcata, Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus vitrinus, Cooperia curticei, Oesophagostomum venulosum, Oesophagostomum columbianum, Nematodirus fillicolis, Chabertia ovina, Trichuris ovisPlućni vlašci: Dictyocaulus filaria, Protostrongylus rufescensŠugarci: Psoroptes ovisŠtrkljivost: Oestrus ovis

Svinje:

Gastrointestinalne nematode: Ascaris suum, Oesophagostomum spp., Hyostrongylus rubidus, Strongyloides ransomi.Plućni vlašci: Metastrongylus spp.Vaške: Haematopinus suisŠugarci: Sarcoptes scabiei var. suis

KONTRAINDIKACIJE

Ne davati kravama i ovcama čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

NEŽELJENA DEJSTVA

Kada se koristi za tretiranje goveđe hipodermoze, ivermektin može izazvati ozbiljne neželjene reakcije.Ubijena larva u kičmenom kanalu može prouzrokovati paralizu i posrtanje. Larva ubijena oko ždrela može indukovati salivaciju i nadun.Ovi efekti mogu se izbeći tretiranjem životinja odmah posle sezone štrkljeva ili posle stadijuma razvoja larve na mestima gde bi došlo do oštećenja.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, ovce i svinje.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Način primene: Supkutana upotreba.Goveda i ovce: 0,2 mL na 10 kg telesne težine 0,2 mg/kgSvinje: 1 mL na 33 kg telesne težine 0,3 mg/kg

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Broj rešenja:

3.3-01-00421-19-003 od 10.02.2020. za lek

Alfamec 1%, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL 10 mg/mL

Ne aplikovati intravenski i intramuskularno.

KARENCA

Goveda meso i iznutrice: 49 danaGoveda mleko: Ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja.

Ovce meso i iznutrice: 42 danaOvce mleko: Ne koristiti kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja.

Svinje meso i iznutrice: 28 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

28 dana, na temperaturi od 2 do 8 °C.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

GovedaIzbegavati terapiju u migratornoj fazi infekcije sa Hipoderma bovis i Hipoderma lineatum u endemičnim područjima. Goveda takođe mogu osećati nelagodnost i prolazno znojenje na mestu aplikacije leka. Aplikacija maksimalne količine od 10 ml po mestu aplikacije, pomoći će da se ovi efekti minimalizuju.Ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi.OvceZa terapiju i kontrolu šuge izazvane sa vrstom Psoroptes ovis, preporučuje se dvokratno davanje u intervalu od sedam dana za tretiranje kliničkih znakova šuge kako bi se eliminisali živi šugarci. Ne koristiti kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Ne aplikovati intavenski i intramuskularno.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ne pušiti, piti ili jesti tokom rukovanja lekom.Oprati ruke posle upotrebe leka.Izbegavati kontakt leka sa očima.Izbegavati direktan kontakt sa lekom. Prilikom aplikacije koristiti zaštitne rukavice.

Broj rešenja:

3.3-01-00421-19-003 od 10.02.2020. za lek

Alfamec 1%, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL 10 mg/mL

Broj rešenja:

3.3-01-00421-19-003 od 10.02.2020. za lek

Alfamec 1%, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL 10 mg/mL

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Bezbednost leka nije dokazana tokom graviditeta i laktacije.

Inkompatibilnost

Ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

Interakcije

Nisu utvrđene.

Predoziranje

Kod goveda nisu primećeni toksični efekti ni kada se koriste tri puta veće doze od preporučene. Kod doze od 8 mg/kg za goveda, javljaju se simptomi ataksije, mlitavosti i ponekad uginuća.Kod ovaca nisu primećeni toksični efekti ni kada se koriste doze dva puta veće od preporučene. Ovce pokazuju simptome ataksije i depresije u dozi od 4 mg/kg.Kod svinja se može javiti ataksija, bilateralna midrijaza, tremor, letargija i dispneja kada se koriste doze 100 puta veće od preporučene.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Lek je veoma opasan za ribe i vodene organizme. Potrebno je sprovoditi mere bezbednosti kako lek

ili ostaci leka ne bi dospeli u površinske vode ili vodotokove. Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Bočica od tamnog stakla tip II, u kojoj se nalazi 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj dozvole:

323-01-00421-19-003 od 10.02.2020.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji