Alfatrim 24% 200mg/mL+40mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Alfatrim 24% rastvor za injekciju; 200mg/mL+40mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QJ01EW11
  • EAN: 8713412035066
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Alfatrim 24% rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Alfatrim 24% na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Alfatrim 24% kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00587-19-001 od 28.09.2020. za lek

Alfatrim 24%, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Alfatrim 24%, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

ALFASAN INTERNATIONAL B.V.

Kuipersweg 9, Woerden, Holandija

Podnosilac zahteva:

FARMANIMA D.O.O.

Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00587-19-001 od 28.09.2020. za lek

Alfatrim 24%, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

FARMANIMA D.O.O.Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

ALFASAN INTERNATIONAL B.V.

Kuipersweg 9, Woerden, Holandija

IME LEKA

Alfatrim 24%

200 mg/mL + 40 mg/mLrastvor za injekcijuza telad, svinje i psesulfametoksazol, trimetoprim

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

Sulfametoksazol

Pomoćne supstance:

Benzilalkohol

Ostale pomoćne supstance: glicerolformal; etanolamin; dimetilacetamid i voda za injekcije.

INDIKACIJE

Terapija velikog broja oboljenja izazvanih gram–pozitivnim i gram-negativim bakterijama kod teladi, svinja i pasa. Oboljenja respiratornog sistema bronhitis, bronhopneumonija, pneumonija, empijem, tonzilitis, faringitis, oboljenja digestivnog sistema gastritis, enteritis, hemoragični gastroenteritis, peritonitis, salmonelozne i koli infekcije, oboljenja genitalnih organa i urinarnog sistema metritis, nefritis, pijelitis, cistitis, uretritis i vaginitis, infekcije rana nakon operacija i porođaja i infekcije oka i sve druge infekcije uzrokovane bakterijama osetljivih na trimetoprim i sulfametoksazol.

KONTRAINDIKACIJE

Preparat ne aplikovati intravenski, subkutano i intraperitonealno.

Broj rešenja: 323-01-00587-19-001 od 28.09.2020. za lek

Alfatrim 24%, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL

Lek je kontraindikovan kod životinja sa poremećenom funkcijom jetre, bubrega i hematopoetskih organa, kao i kod jedinki osetljivih na sulfonamide.

NEŽELJENA DEJSTVA

Može se javiti preosetljivost, oštećenja parenhima jetre, diskrazija krvnih elemenata.Kod pasa može doći do pojave kristalurije, hematurije i blokade renalnih tubula. Dehidracija i kisela mokraća predstavljaju uzrok pojave ovih neželjenjih dejstava.Kod preživara može doći do poremećaja crevne flore.Kod tretiranih životinja može doći do pojave povraćanja, dijereje i anoreksije, a kod pasa i do pojave facijalnog edema, žutice i bilateralnog keratokonjunktivitisa sicca posle duže primene.Ponekad se javlja manji bol ili neugodnost tokom aplikacije; iritacija na mestu aplikacije.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Telad, svinje i psi.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek aplikovati intramuskularno.Telad, svinje: 10 mg sulfametoksazola/ kg t.m. i 2 mg trimetoprima/ kg t.m , odnosno 1 mL leka Alfatrim 24% na 20 kg telesne težine dva puta dnevno tokom 5 dana; ne aplikovati više od 20 mL na mestu aplikacije.Psi: 10 mg sulfametoksazola/ kg t.m. i 2 mg trimetoprima/ kg t.m , odnosno 0,1 mL leka Alfatrim 24% na 2 kg telesne težine dva puta dnevno tokom 5 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Preparat se ne aplikuje istovremeno sa para-aminobenzoevom kiselinom PABA i njenim derivatima prokain i ostali lokalni anestetici, kao ni sa vitaminima B kompleksa nikotinamid, folna kiselina i holin, jer antagonistički deluju na sulfonamide.

KARENCA

Meso : 10 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti.Nakon prvog otvaranja, lek čuvati na temperaturi od 2-8 °C.

Broj rešenja: 323-01-00587-19-001 od 28.09.2020. za lek

Alfatrim 24%, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL

Rok upotrebe:

Rok upotrebe posle otvaranja

28 dana, na temperaturi od 2-8 °C.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Kod pasa se može javiti facijalni edem, žutica i bilateralni keratokonjunktivitis sicca posle duže primene, kao i aseptični artritis.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

slučaju pojave reakcija preosetljivosti aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe osetljive na sulfonamide i trimetoprim treba da izbegavaju rukovanje ovim preparatom.Može se javiti kontaktni dermatitis kod osoba koje rukuju lekom.Treba preduzeti sve mere da prilikom aplikacije ne dodje do samoubrizgavanja. U slučaju da dodje do samoubrizgavanja, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati uputstvo za lek.U slučaju kontakta leka sa kožom ili očima, isprati velikom količinom vode.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Zbog nedostatka podataka, ne preporučuje se primena leka u graviditetu i laktaciji.

Predoziranje

Ponekad se javlja manji bol ili neugodnost tokom aplikacija; iritacija na mestu aplikacije.Posle duže upotrebe sulfonamida često dolazi do oštećenja hematopoetskih organa pa i centralnog nervnog sistema. Doze trimetoprima veće od terapijskih mogu izazvati leukopeniju i anemiju. Doza od 30 do 100 mg/kg trimetoprima prouzrokuje i apneu.

Interakcije

Antagonizam sa prokain-benzilpenicilinom, prokainom i sličnim lokalnim anesteticima, stvarajući neaktivne komplekse.Antioksidanti smanjuju bioraspoloživost leka pa se ne smeju aplikovati istovremeno. Sulfonamidi mogu povećati delovanje furosemida i drugih tiazidnih diuretika, inhibitore ugljene anhidraze i sulfoniluree.Urea pojačava dejstvo sulfonamida povećavajući njihovu rastvorljivost i smanjujući vezivanje za proteine. Nesteroidni antireumatici smanjuju vezivanje sulfonamida za proteine plazme i mogu da pojačaju njihov efekat.

Inkompatibilnost

Preparat se ne aplikuje istovremeno sa para-aminobenzoevom kiselinom PABA i njenim derivatima prokain i ostali lokalni anestetici, kao ni sa vitaminima B kompleksa nikotinamid, folna kiselina i holin, jer antagonistički deluju na sulfonamide.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Kada se koristi na propisani način, lek nema štetan uticaj na životnu sredinu.

Broj rešenja: 323-01-00587-19-001 od 28.09.2020. za lek

Alfatrim 24%, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK

OSTALI PODACI

Pakovanje:

bočica od tamnog stakla tip II, u kojoj se nalazi 100 mL rastvora za injekciju,

zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.Unutrašnje pakovanje ujedno predstavlja i spoljnje pakovanje leka.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00587-19-001 od 28.09.2020.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji