Allergovet 10% 100mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Allergovet 10% rastvor za injekciju; 100mg/mL; bočica, 1x50mL

  • ATC: QR06AA02
  • EAN: 3800043713014
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Allergovet 10% rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Allergovet 10% na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Allergovet 10% kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00499-19-001 od 02.04.2020. za lek

Allergovet 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 50 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Allergovet 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 50 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Biovet JSC

Petar Rakov Street 39, Peštera, Bugarska

Podnosilac zahteva:

Farmanima d.o.o.

Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija

Broj rešenja:

323-01-00499-19-001 od 02.04.2020. za lek

Allergovet 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 50 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Farmanima d.o.o.Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Biovet JSCPetar Rakov Street 39, Peštera, Bugarska

IME LEKA

Allergovet 10%

100 mg/mLrastvor za injekcijuza psedifenhidramin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Difenhidramin-hidrohlorid

Pomoćna supstanca:

Voda za injekcije

INDIKACIJE

Alergije, anafilaksa i upalni procesi - urtikarija, alergijski dermatitis i dermatoze, alergijski konjunktivitis, alergije izazvane lekovima i hranom, anafilaktički šok, ugrizi insekata i zmija.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjivati u slučajevima preosetljivosti na antihistaminike koji pripadaju grupi monoetanolamina. Ne aplikovati tokom alergijskih dijagnostičkih testova-aplikacija mora biti prekinuta najmanje 4 dana pre testa. Ne primenjivati kod glaukoma.

NEŽELJENA DEJSTVA

Broj rešenja:

323-01-00499-19-001 od 02.04.2020. za lek

Allergovet 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 50 mL

Hiperaktivnost ili depresija, povećana salivacija ili suvoća usta, hipostenurija smanjeno izlučivanje urina, tahipneja i tahikardija najčešće su neželjene reakcije koje se mogu javiti posle primene difenhidramina, i javljaju u roku od 1 sata nakon primene. U retkim slučajevima može doći do pojave dijareje, povraćanja i smanjenja apetita.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za intramuskularnu ili subkutanu aplikaciju. Pojedinačna doza za parenteralnu aplikaciju: 1-2 mg/kg telesne mase. Zbog potrebe tačnog doziranja leka, poseban oprez neophodan je kada se leče životinje lakše od 10 kg.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Terapija antihistaminicima je simptomatska, pa na pravi uzrok bolesti treba delovati specifičnim lekovima. Ukoliko se aplikuje simultano sa narkoticima, trankilajzerima, alkoholom i rezerpinom mogu se uočiti sedativni ili supresivni efekati na centralni nervni sistem.

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 ºC, zaštićeno od svetlosti.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Broj rešenja:

323-01-00499-19-001 od 02.04.2020. za lek

Allergovet 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 50 mL

Terapija antihistaminicima je simptomatska, pa na pravi uzrok bolesti treba delovati specifičnim lekovima.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ne piti, ne jesti i ne pušiti tokom rukovanja sa preparatom.Posle upotrebe oprati ruke vodom i sapunom.Treba preduzeti sve mere da prilikom aplikacije ne dodje do samoubrizgavanja.U slučaju da dodje do samoubrizgavanja, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati uputstvo za lek. U slučaju kontakta leka sa kožom ili očima, isprati velikom količinom vode.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Gravidnim životinjama blokatori H-1 receptora smeju se davati samo ako su preko potrebni i kada je očekivana korist od lečenja veća od mogućih štetnih efekata zbog teratogenog delovanja.Preparat se može koristiti kod životinja u laktaciji.

Interakcije

Difenhidramin može ispoljiti dodatni efekat ukoliko se aplikuje istovremeno sa depresorima CNS-a barbituratima, trankvilajzerima ili antiholinergičnim lekovima. Difenhidramin može pojačati efekat epinefrina i smanjiti efekte heparina i varfarina.

Predoziranje

slučaju predoziranja, ili kada se upotrebljava u dužem vremenskom periodu, mogu se uočiti ekscitacija ili depresija, povraćanje, dijareja i gubitak apetita, a u retkim slučajevima-depresija disanja, koma i smrt. U slučajevima predoziranja, životinje tretirati simptomatskom terapijom.

Inkompatibilnost

Difenhidramin je inkompatibilan sa barbituratima, amfotericinom B, cefalotinom i hidrokortizonom.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla hidrolitičke grupa II , zapremine 50 mL, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom zelene boje.Spoljnje pakovanje: kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC-vet kod:

Broj rešenja:

323-01-00499-19-001 od 02.04.2020. za lek

Allergovet 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 50 mL

Broj dozvole i datum izdavanja:

323-01-00499-19-001 od 02.04.2020.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji