ALPHAFLOROSOL 100mg/mL oralni rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo ALPHAFLOROSOL oralni rastvor; 100mg/mL; boca, 1x1000mL

  • ATC: QJ01BA90
  • EAN: 8607000211294
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

ALPHAFLOROSOL oralni rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za ALPHAFLOROSOL na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za ALPHAFLOROSOL kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00364-2022-001 od 03.11.2023.god. za lek

ALPHAFLOROSOL, oralni rastvor, 100 mg/ml, 1x 1000 ml

UPUTSTVO ZA LEK

ALPHAFLOROSOL, oralni rastvor, 100 mg/ml, 1x 1000 ml

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Alpha-Vet Veterinary Ltd.

Dr. Köves János út 13., Bábolna H-2943, Mađarska

Podnosilac zahteva:

MIVAKA D.O.O.

Ratka Mitrovića 75 đ, Beograd – Čukarica, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00364-2022-001 od 03.11.2023.god. za lek

ALPHAFLOROSOL, oralni rastvor, 100 mg/ml, 1x 1000 ml

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

MIVAKA D.O.O. Ratka Mitrovića 75 đ, Beograd – Čukarica, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Alpha-Vet Veterinary Ltd.Dr. Koves Janos ut 13., Babolna, H-2943, Mađarska

IME LEKA

ALPHAFLOROSOL 100 mg/ml oralni rastvor za piliće brojlere i svinjeflorfenikol

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1ml oralnog rastvora sadrži:

Aktivne supstance:

Florfenikol 100 mg

Pomoćna supstanca:

Makrogol 300 Polietilenglikol

INDIKACIJE

Pilići brojleri:

Lečenje infekcija uzrokovanih sojevima bakterije

osetljivim na florfenikol.

Svinje:

Lečenje respiratornih infekcija svinja povezanih sa bakterijama

Actinobacillus pleuropneumoniae

Pasteurella multocida

osetljivih na florfenikol, kao i lečenje Glaserove bolesti uzrokovane

Haemophilus parasuis

osetljivom na florfenikol.

Pre početka lečenja potrebnno je postaviti dijagnozu bolesti u zapatu.

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne sme davati nosiljama konzumnih jaja.Lek se ne koristi za lečenje priplodnih nerastova.Lek se ne daje suprasnim krmačama kao ni krmačama tokom laktacije.Lek se ne koristi u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili pomoćnu supstancu.

Broj rešenja: 323-01-00364-2022-001 od 03.11.2023.god. za lek

ALPHAFLOROSOL, oralni rastvor, 100 mg/ml, 1x 1000 ml

NEŽELJENA DEJSTVA

Pilići brojleri: nema poznatih neželjenih efekata.

Svinje: ponekad se može javiti smanjen unos vode kao i pojava tamnosmeđeg fecesa i opstipacije. Često uočena neželjena dejstva leka su dijareja i/ili perianalni i rektalni eritrem/edem. Ove reakcije su prolazne.Kod malog broja životinja može se uočiti i prolapsus rektuma koji se povlači bez lečenja.

Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pilići brojleri i svinje.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se primenjuje u vodi za piće.

Pilići brojleri:

20 mg florfenikola po kg t.m./ dan što odgovara količini od 0,2 ml leka / kg t.m./

dan. Lečenje traje 5 uzastopnih dana.

Svinje:

10 mg florfenikola po kg t.m./ dan što odgovara količini od 10 ml leka na 100 kg t.m./ dan.

Lečenje traje 5 dana.

Voda u kojoj je rastvoren lek mora biti jedini izvor vode za piće tokom lečenja.

Da bi se osiguralo tačno doziranje, i izbeglo subdoziranje leka, telesnu masu životinja treba odrediti što preciznije.Unos vode sa lekom zavisi od kliničkog stanja životinja i uslova držanja temperature i vlažnosti vazduha. Potrebna doza leka može se izračunati na osnovu količine vode koju životinje unose i telesne mase životinja koje će se lečiti, uz korišćenje sledeće formule:

prosečna t.m. kg

kg. t.m. / dan

životinja koje se leče

ml leka / L vode za piće

prosečni dnevni unos vode L po životinji

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Koncentracija florfenikola u vodi za piće sa lekom ne sme preći 1 g / L kao bi se izbeglo taloženje. Svaka 24 sata pripremiti svežu vodu za piće sa lekom.Lek dodavati u vodu za piće uz neprestano mešanje do potpune rastvorljivosti.Tretirane životinje moraju imati dovoljan pristup vodi za piće kako bi se osigurao unos propisane doze leka.Sistem za snabdevanje vodom za piće nakon završetka lečenja treba očistiti na odgovarajući način, kako bi se izbegao unos subterapijskih količina aktivne supstance.

Broj rešenja: 323-01-00364-2022-001 od 03.11.2023.god. za lek

ALPHAFLOROSOL, oralni rastvor, 100 mg/ml, 1x 1000 ml

KARENCA

Pilići brojleri: Meso i jestive iznutrice: 8 dana.Lek se ne sme davati kokama nosiljama konzumnih jaja.

Svinje: Meso i jestive iznutrice: 23 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 30

C, u originalnom pakovanju.

Ne držati u frižideru i ne zamrzavati.Uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja: na temperaturi do 25

Rok upotrebe

Rok upotrebe leka kada je upakovan za prodaju: 2 godineRok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25

Rok upotrebe nakon razblaživanja prema uputstvu: 24 sata

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Ukoliko znakova poboljšanja nakon tri dana lečenja, potrebno je preispitati dijagnozu i ako je potrebno promeniti način lečenja/lek. U slučaju nedovoljnog unosa vode sa lekom, životinje je potrebno lečiti parenteralno.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Upotreba leka treba da se zasniva na testiranju osetljivosti / rezistentnosti bakterija izolovanih kod životinje.Prilikom upotrebe leka, uzeti u obzir zvanične smernice. Upotreba leka na način koji nije propisan u uputsvu za lek može povećati prevalenciju bakterija otpornih na florfenikol.Lečenje ne sme trajati duže od 5 dana.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe sa poznatom preosetljivošću na florfenikol ili polietilenglikol treba da izbegavaju kontakt sa veterinarskim lekom. U slučaju kontakta leka sa kožom, mesto isprati vodom. Nositi rukavice prilikom rukovanja veterinarskim lekom.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Lek se ne sme davati nosiljama konzumnih jaja.Lek se ne koristi za lečenje priplodnih nerastova.Lek se ne daje suprasnim krmačama kao ni krmačama tokom laktacije.

Interakcije

Florfenikol se ne sme davati istovremeno sa tiamfenikolom ili hloramfenikolom.

Broj rešenja: 323-01-00364-2022-001 od 03.11.2023.god. za lek

ALPHAFLOROSOL, oralni rastvor, 100 mg/ml, 1x 1000 ml

Inkompatibilnost

nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

Predoziranje

slučaju predoziranja, može doći do smanjenog prirasta telesne mase, smanjenog unosa hrane i vode, perianalnog eritrema i edema i poremećaja određenih hematoloških i biohemijskih parametara koji ukazuju na dehidraciju.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

03.11.2023.

OSTALI PODACI

Pakovanje

Boca od belog polipropilena PP, zapremine 1 L sa PP zatvaračem sa indukcionim

zaptivanjem i merica zapremine 60 mL.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01BA90

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00364-2022-001 od 03.11.2023.god.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji