Altresyn 4mg/mL oralni rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Altresyn oralni rastvor; 4mg/mL; kontejner višedozni, 1x1080mL

  • ATC: QG03DX90
  • EAN: 8606103358387
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Altresyn oralni rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Altresyn na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Altresyn kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00215-21-003 od 28.12.2022. godine za lek

Altresyn, oralni rastvor, 4 mg/mL, 1 x 540 mL

323-01-00216-21-002 od 28.12.2022. godine za lek

Altresyn, oralni rastvor, 4 mg/mL, 1 x 1080 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Altresyn, oralni rastvor, 4 mg/mL, 1 x 540 mL

Altresyn, oralni rastvor, 4 mg/mL, 1 x 1080 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

CEVA SANTE ANIMALE

Tres le Bois, ZI Loudec, Francuska

Podnosilac zahteva:

Farmanima d.o.o.

Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00215-21-003 od 28.12.2022. godine za lek

Altresyn, oralni rastvor, 4 mg/mL, 1 x 540 mL

323-01-00216-21-002 od 28.12.2022. godine za lek

Altresyn, oralni rastvor, 4 mg/mL, 1 x 1080 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

FARMANIMA D.O.O.

Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

CEVA SANTE ANIMALETres le Bois, ZI Loudec, Francuska

IME LEKA

Altresyn

mg/mLoralni rastvorza svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL oralnog rastvora sadrži:

Aktivna supstanca:

Altrenogest 4 mg

Pomoćne supstance:

Butilhidroksianizol E320 0,07 mg

Butilhidroksitoluen E321 0,07 mg

Ostale pomoćne supstance:

Bistar, bezbojni do svetlo žuti rastvor, bez mirisa.

INDIKACIJE

Lek se koristi za sinhronizaciju estrusa polno zrelih nazimica.

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne primenjuje kod životinja kod kojih je prisutna infekcija materice.Lek se ne aplikuje nerastovima.Pogledati odeljak 12. Posebna upozorenja - Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne primenjivati intravenski.

Broj rešenja:

323-01-00215-21-003 od 28.12.2022. godine za lek

Altresyn, oralni rastvor, 4 mg/mL, 1 x 540 mL

323-01-00216-21-002 od 28.12.2022. godine za lek

Altresyn, oralni rastvor, 4 mg/mL, 1 x 1080 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu poznate.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje polno zrele nazimice

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za oralnu upotrebu.

Upotreba posipanjem hrane. Lek se raspršuje po hrani ispred svake životinje jedanput dnevno.

Doza: 20 mg altrenogesta po životinji ili 5 mL oralnog rastvora jednom dnevno tokom 18 uzastopnih dana

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Lek se aplikuje dozatorom samo za Altresyn.

Punjenje dozatora:

postaviti bocu u horizontalan položaj, mlaznica dozatora je usmerena nagore

polako pritisnuti okidač dok se ne pojavi kap na vrhu mlaznice

svakim pritiskom na okidač, dozator aplikuje dozu od 5 mL.

za regularnu aplikaciju, bocu držati vertikalno nadole. Dozator treba da ostane na boci tokom perioda korišćenja i sistem za zaključavanje treba koristiti tokom čuvanja između terapija.

Životinje treba podeliti i lek aplikovati pojedinačno. Lek aplikovati posipanjem po hrani neposredno pre hranjenja.

KARENCA

Meso i jestiva tkiva: 9 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati u originalnom pakovanju.Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon otvaranja:

Broj rešenja:

323-01-00215-21-003 od 28.12.2022. godine za lek

Altresyn, oralni rastvor, 4 mg/mL, 1 x 540 mL

323-01-00216-21-002 od 28.12.2022. godine za lek

Altresyn, oralni rastvor, 4 mg/mL, 1 x 1080 mL

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Koristiti samo kod polno zrelih nazimica koje su ispoljile najmanje jedan estrus.Nema drugih upozorenja.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Posebno treba voditi računa da dužina tretmana bude tačna. Ukoliko se životinje drže i tretiraju u grupi, treba obezbediti da svaka životinja dobije preporučenu kliničku dozu. Mediciniranu hranu treba davati krmačama nakon dodavanja leka i ne treba je čuvati. Ukoliko je hrana delimično pojedena, ostatak se mora ukloniti i ne sme se davati drugim životinjama.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati direktni kontakt leka sa kožom. Tokom rukovanja lekom nositi zaštitnu opremu rukavice i zaštitno odelo. Kod korišćenja poroznih rukavica može se desiti da lek dođe u kontakt sa kožom. Ukoliko lek prođe ispod rukavice, okluzivni materijali poput lateksa i gume mogu povećati transkutanu apsorpciju leka.

slučaju kontakta leka sa kožom i očima, odmah ih isprati velikom količinom vode.

Ruke oprati posle aplikacije leka i pre obroka.

Trudnice i žene u reproduktivnom periodu treba da izbegavaju kontakt sa lekom ili da preduzmu ekstremne mere opreza kada rukuju ovim lekom.

Osobe kod kojih je postavljena dijagnoza ili postoji sumnja na progesteron-zavisne tumore i osobe sa tromboembolijom ne treba da rukuju ovim lekom.

Preterano izlaganje: slučajna apsorpcija može dovesti do poremećaja menstrualnog ciklusa, grčeva u abdomenu i materici, povećanog ili smanjenog menstrualnog krvarenja, produženja trudnoće ili glavobolje. Zbog toga izbegavati direktni kontakt leka sa kožom.

slučaju preteranog izlaganja leku potražiti savet lekara.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek se ne primenjuje kod gravidnih životinja i životinja u laktaciji.

Interakcije

Predoziranje

Nema podataka.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Potrebno je sprovoditi mere bezbednosti kako lek ili ostaci leka ne bi dospeli u površinske vode ili vodotokove. Đubrivo poreklom od lečenih životinja može sadržati ostatke altrenogesta koji može izazvati neželjena dejstva kod vodenih organizama.

Broj rešenja:

323-01-00215-21-003 od 28.12.2022. godine za lek

Altresyn, oralni rastvor, 4 mg/mL, 1 x 540 mL

323-01-00216-21-002 od 28.12.2022. godine za lek

Altresyn, oralni rastvor, 4 mg/mL, 1 x 1080 mL

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neupotrebljen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK

OSTALI PODACI

Pakovanje

Boca od aluminijuma sa čepom od polietilena velike gustine i zatvaračem od

polipropilena sa navojem i sigurnosnom trakom.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00215-21-003 od 28.12.2022. za Altresyn, 1 x 540 mL

323-01-00216-21-002 od 28.12.2022. za Altresyn, 1 x 1080 mL

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji