Amoksicilin VP 50% 500mg/g prašak za oralni rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Amoksicilin VP 50% prašak za oralni rastvor; 500mg/g; kesica, 1x100g

  • ATC: QJ01CA04
  • EAN: 8606020510332
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Amoksicilin VP 50% prašak za oralni rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Amoksicilin VP 50% na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Amoksicilin VP 50% kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00488-16-001 od 22.06.2017. za lek Amoksicilin VP 50%, oralni prašak, 500 mg/g, 40 x 10 g323-01-00489-16-001 od 22.06.2017. za lek Amoksicilin VP 50%, oralni prašak, 500 mg/g, 1 x 100 g323-01-00490-16-001 od 22.06.2017. za lek Amoksicilin VP 50%, oralni prašak, 500 mg/g, 1 x 1000 g323-01-00491-16-001 od 22.06.2017. za lek Amoksicilin VP 50%, oralni prašak, 500 mg/g, 1 x 5 kg

UPUTSTVO ZA LEK

Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 40 x 10 gAmoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 100 g

Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 1000 g

Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 5 kg

za primenu na životinjama

Proizvođač:

VETMEDIC D.O.O.

Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva:

Vetmedic d.o.o.

Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00488-16-001 od 22.06.2017. za lek Amoksicilin VP 50%, oralni prašak, 500 mg/g, 40 x 10 g323-01-00489-16-001 od 22.06.2017. za lek Amoksicilin VP 50%, oralni prašak, 500 mg/g, 1 x 100 g323-01-00490-16-001 od 22.06.2017. za lek Amoksicilin VP 50%, oralni prašak, 500 mg/g, 1 x 1000 g323-01-00491-16-001 od 22.06.2017. za lek Amoksicilin VP 50%, oralni prašak, 500 mg/g, 1 x 5 kg

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Vetmedic d.o.o.Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Vetmedic d.o.o.Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

IME LEKA

Amoksicilin VP 50%Amoksicilin 500 mg/gPrašak za oralni rastvorZa svinje i brojlere

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Aktivna supstanca

Amoksicilin, trihidrat

Pomoćne supstance:

Saharoza Prašak za oralni rastvorPrašak bele boje, bez mehaničkih onečišćenja.

INDIKACIJE

-Lečenje infekcija respiratornog, gastrointestinalnog i urinarnog trakta kao i lečenje infekcija mekih

tkiva i zglobova, izazvanih mikroorganizmima osetljivim na amoksicilin.

Brojleri:-Lečenje infekcija respiratornog i gastrointetsinalnog trakta izazvanih mikoroorganizmima osetljivim

na amoksicilin.

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne sme primenjivati kod životinja za koje je poznato da su preosteljive na peniciline i cefalosporine, kod životinja sa oštećenom funkcijom bubrega anurija ili oligurija i u slučajevima infekcija mikroorganizmima koji proizvode beta-laktamazu.Kontraindikovana je primena leka kod komercijalnih nosilja i svih ostalih životinjskih vrsta za koje lek nije indikovan.

Broj rešenja:

323-01-00488-16-001 od 22.06.2017. za lek Amoksicilin VP 50%, oralni prašak, 500 mg/g, 40 x 10 g323-01-00489-16-001 od 22.06.2017. za lek Amoksicilin VP 50%, oralni prašak, 500 mg/g, 1 x 100 g323-01-00490-16-001 od 22.06.2017. za lek Amoksicilin VP 50%, oralni prašak, 500 mg/g, 1 x 1000 g323-01-00491-16-001 od 22.06.2017. za lek Amoksicilin VP 50%, oralni prašak, 500 mg/g, 1 x 5 kg

NEŽELJENA DEJSTVA

Moguće su alergijske reakcije na amoksicilin.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje i brojleri.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Amoksicilin VP 50%

primenjuje se rastvoren u vodi za piće životinja.

-Priprema medicinirane vode za svinje vrši se dva puta dnevno. Preračunata doza podeli se na dva jednaka dela koji se daju svinjama na 12 sati.-Za živinu se medicinirana voda priprema jednom dnevno neposredno pred upotrebu.

-Terapijska doza amoksicilina za svinje iznosi 20mg/kg dnevno, odnosno 1g leka

Amoksicilin VP

na 25kg telesne mase. Ova dnevna doza se deli u dva dela i daje dva puta u toku dana na 12

sati. Kesica od 10g dovoljna je za jednokratno tretiranje svinja ukupne telesne mase 250kg, a kesica od 100g za jednokratno tretiranje svinja ukupne telesne mase 2500kg.Za precizno doziranje i doziranje iz većeg pakovanja 1kg i 5kg, koristiti kafenu kašiku, kojom se odmerava 5 g praška.

Terapija traje 5 dana.

-Terapijska doza amoksicilina za živinu iznosi 20mg/kg dnevno, odnosno 1g leka

Amoksicilin VP

na 25kg telesne mase živine. Kesica od 20g dovoljna je za jednokratno tretiranje živine ukupne

telesne mase 500kg a kesica od 100g za jednokratno tretiranje živine ukupne telesne mase 2500kg.Za precizno doziranje i doziranje iz većeg pakovanja 1kg i 5kg, koristiti kafenu kašiku kojom se

odmerava 5g praška. Jedna mala kašika 5g praška, odnosno 2.5g amoksicilina odgovara dnevnoj dozi amoksicilina za 125kg telesne mase živine.

Terapija traje 3 do 5 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Tokom tretmana lekom

Amoksicilin VP 50%

životinje ne smeju dobijati nemediciniranu vodu.

Medicinirana voda sa amoksicilinom mora biti pripremana za svinje dva puta dnevno, a za živinu jednom dnevno. Neutrošena medicinirana voda posle 12 sati kod svinja i 24 sata kod živine se ne može dalje koristiti i mora biti neškodljivo uklonjena.

Tokom tretmana mediciniranom vodom potrebno je svakodnevno pratiti njenu potrošnju i na taj

način i unos leka.

KARENCA

Broj rešenja:

323-01-00488-16-001 od 22.06.2017. za lek Amoksicilin VP 50%, oralni prašak, 500 mg/g, 40 x 10 g323-01-00489-16-001 od 22.06.2017. za lek Amoksicilin VP 50%, oralni prašak, 500 mg/g, 1 x 100 g323-01-00490-16-001 od 22.06.2017. za lek Amoksicilin VP 50%, oralni prašak, 500 mg/g, 1 x 1000 g323-01-00491-16-001 od 22.06.2017. za lek Amoksicilin VP 50%, oralni prašak, 500 mg/g, 1 x 5 kg

Meso i jestiva tkiva:Svinje 14 dana

Brojleri 2 dana.Lek se ne daje kokama nosiljama koznumnih jaja.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Rok upotrebe je 2 godine.Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah.Rok upotrebe nakon razblaženja u vodi: 24 sata

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Tokom tretmana lekom

Amoksicilin VP 50%

životinje ne smeju dobijati nemediciniranu vodu.

Medicinirana voda sa amoksicilinom mora biti pripremana za svinje dva puta dnevno, a za živinu jednom dnevno. Neutrošena medicinirana voda posle 12 sati kod svinja i 24 sata kod živine se ne može dalje koristiti i mora biti neškodljivo uklonjena.

Tokom tretmana mediciniranom vodom potrebno je svakodnevno pratiti njenu potrošnju i na taj

način i unos leka.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nema ograničenja.

Posebne mere koje moraju da preduzmu osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Penicilini i cefalosporini mogu izazvati ozbiljnu alergijsku reakciju kod preosetljivih osoba posle inhalacije, ingestije ili čak kontakta sa kožom ili sluzokožama.

Osobe koje su preosteljive na penicline ili cefalosporine ne smeju dolaziti u kontakt sa ovim lekom.

Sve osobe koje rade sa lekom priprema medicinirane vode, davanje medicinirane vode i dr. moraju da koriste zaštitnu opremu rukavice, maske za lice, odeću.Ukoliko dođe do kontakta sa lekom odmah mesto isprati vodom, a ukoliko se pojave simptomi alergijske reakcije odmah potražiti pomoć lekara.

Interakcije

Ovaj lek se ne sme primenjivati zajedno sa bakteriostatskim antibioticima.Lek se primenjuje oralnim putem u vodi za piće.Adekvatna doza odnosno koncentracija preparata se određuje uzimajući u obzir dnevnu konzumaciju vode koja zavisi od kliničkog stanja jedinke.

Predoziranje

Doze amoksicilina pet puta više od terapijske ne dovode do bilo kakvih simptoma toksičnosti.

Broj rešenja:

323-01-00488-16-001 od 22.06.2017. za lek Amoksicilin VP 50%, oralni prašak, 500 mg/g, 40 x 10 g323-01-00489-16-001 od 22.06.2017. za lek Amoksicilin VP 50%, oralni prašak, 500 mg/g, 1 x 100 g323-01-00490-16-001 od 22.06.2017. za lek Amoksicilin VP 50%, oralni prašak, 500 mg/g, 1 x 1000 g323-01-00491-16-001 od 22.06.2017. za lek Amoksicilin VP 50%, oralni prašak, 500 mg/g, 1 x 5 kg

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek i ostatak leka, uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

40x10g: tripleks kesa PET/Al/PE, 40x10g u kartonskoj kutiji sa priloženim tekstom upustva.1x100 g i 1x1000 g:Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje tripleks PET/Al/PE folija.1x5kg: Unutrašnje pakovanje: PE kesa. Spoljašnje pakovanje natron vreća za pakovanje od 5 kg.

Način izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC vet

kod: QJ01CA04

Broj dozvole

40x10 g: 323-01-00488-16-001 od 22.06.2017.1x100 g: 323-01-00489-16-001 od 22.06.2017.1x1000g: 323-01-00490-16-001 od 22.06.2017.1x5 kg

323-01-00491-16-001 od 22.06.2017.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji