Amoksicilin VP 50% 500mg/g prašak za oralni rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Amoksicilin VP 50% prašak za oralni rastvor; 500mg/g; dvostruka plastična kesa, 1x5kg

  • ATC: QJ01CA04
  • EAN: 8606020510356
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Amoksicilin VP 50% prašak za oralni rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Amoksicilin VP 50% na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Amoksicilin VP 50% kojem možete pristupiti klikom na link.

323-01-00135-22-002 od 08.03.2023. godine za lek Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 100 g323-01-00136-22-002 od 08.03.2023. godine za lek Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 1000 g323-01-00137-22-002 od 08.03.2023. godine za lek Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 5 kg

UPUTSTVO ZA LEK

Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 100 g

Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 1000 g

Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 5 kg

za primenu na životinjama

Proizvođač:

AVE&VETMEDIC DOO

Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva:

AVE&VETMEDIC DOO Beograd

Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija

323-01-00135-22-002 od 08.03.2023. godine za lek Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 100 g323-01-00136-22-002 od 08.03.2023. godine za lek Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 1000 g323-01-00137-22-002 od 08.03.2023. godine za lek Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 5 kg

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

AVE&VETMEDIC DOO Beograd, Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

AVE&VETMEDIC Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

IME LEKA

Amoksicilin VP 50%500 mg/gPrašak za oralni rastvorZa svinje i brojlereAmoksicilin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Aktivna supstanca

Amoksicilin, trihidrat

Pomoćne supstance:

Saharoza Prašak za oralni rastvorPrašak bele boje, bez mehaničkih onečišćenja.

INDIKACIJE

-Lečenje infekcija respiratornog, gastrointestinalnog i urinarnog trakta kao i lečenje infekcija mekih

tkiva i zglobova, izazvanih mikroorganizmima osetljivim na amoksicilin.

Brojleri:-Lečenje infekcija respiratornog i gastrointetsinalnog trakta izazvanih mikoroorganizmima osetljivim

na amoksicilin.

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne sme primenjivati kod životinja za koje je poznato da su preosteljive na peniciline i cefalosporine, kod životinja sa oštećenom funkcijom bubrega anurija ili oligurija i u slučajevima infekcija mikroorganizmima koji proizvode beta-laktamazu.Kontraindikovana je primena leka kod komercijalnih nosilja i svih ostalih životinjskih vrsta za koje lek nije indikovan.

323-01-00135-22-002 od 08.03.2023. godine za lek Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 100 g323-01-00136-22-002 od 08.03.2023. godine za lek Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 1000 g323-01-00137-22-002 od 08.03.2023. godine za lek Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 5 kg

NEŽELJENA DEJSTVA

Moguće su alergijske reakcije na amoksicilin.Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde naedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje i brojleri.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se primenjuje se rastvoren u vodi za piće.

-Terapijska doza amoksicilina za svinje iznosi 20mg/kg t.m./dan

Terapija traje 5 dana.

-Terapijska doza amoksicilina za živinu iznosi 20mg/kg t.m./dan

Terapija traje 3 do 5 dana.

Priprema medicinirane vode za svinje vrši se dva pua dnevno. Preračunata doza podeli se na dva

jednaka dela koji se dau svinjama na 12 sati.

Za živinu se mediciniran voda priprema jednom dnevno neposredno pred upotrebu.

Koncentracija leka u vodi za piće treba da bude obračunata u skladu sa količinom vode za piće i

telesnom masom životinja.

mg leka po kg tm dnevno X prosečna tm kg životinja koje se leče

x mg leka po L vode za piće

Prosečna dnevna konzumacija vode L po životnji

Da bi se osigurala tačna doza leka, telesna masa životinja mora biti što tačnije određena.S obzirom na to da količina vode koju životinje konzumiraju zavisi od njihovog kliničog stanja i vremeskih uslova, količinu leka treba prilagoditi predviđenoj količini konzumirane vode.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Tokom tretmana lekom životinje ne smeju dobijati nemedicniranu vodu. Medicinirana voda sa amoksicilinom mora biti pripremana za svinje da puta dnevno, a za živinu jednom dnevno. Neutrošena medicinoirana voda posle 12 sati kod svinja i 24 sata kod živine se ne može dalje koristiti i mora biti neškodljivo ukonjena.Tokom tretmana mediciniranom vodom potrebno je svakodnevno pratiti njenu potrošnju i na taj način i unos leka.

KARENCA

Meso i jestiva tkiva:Svinje 14 danaBrojleri 2 dana.Lek se ne daje kokama nosiljama koznumnih jaja.

323-01-00135-22-002 od 08.03.2023. godine za lek Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 100 g323-01-00136-22-002 od 08.03.2023. godine za lek Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 1000 g323-01-00137-22-002 od 08.03.2023. godine za lek Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 5 kg

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Rok upotrebe je 2 godine.Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.Rok upotrebe nakon razblaženja u vodi: 24 sata

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Tokom tretmana lekom životinje ne smeju dobijati nemediciranu vodu. Medicirana voda sa amoksicilinom mora biti pripremana za svinje dva puta dnevno a za živinu jednom dnevno. Neutrošena medicirana voda posle 12 sati kod svinja i 24 sata kod živine se ne može dalje koristiti i mora biti neškodljivo uklonjena.

Tokom tretmana mediciranom vodom potrebno je svakodnevno pratiti njenu potrošnju i na taj način

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nema ograničenja.

Posebne mere koje moraju da preduzmu osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Penicilini i cefalosporini mogu izazvati ozbiljnu alergijsku reakciju kod preosetljivih osoba posle inhalacije, ingestije ili čak kontakta sa kožom ili sluzokožama.

Osobe koje su preosteljive na penicline ili cefalosporine ne smeju dolaziti u kontakt sa ovim lekom.

Sve osobe koje rade sa lekom priprema medicirane vode, davanje medicirane vode i dr. moraju da koriste zaštitnu opremu rukavice, maske za lice, odeću.Ukoliko dođe do kontakta sa lekom odmah mesto isprati vodom, a ukoliko se pojave simptomi alergijske reakcije odmah potražiti pomoć lekara.

Interakcije

Ovaj lek se ne sme primenjivati zajedno sa bakteriostatskim antibioticima.Lek se primenjuje oralnim putem u vodi za piće.Adekvatna doza odnosno koncentracija preparata se određuje uzimajući u obzir dnevnu konzumaciju vode koja zavisi od kliničkog stanja jedinke.

Predoziranje

Doze amoksicilina pet puta više od terapijske ne dovode do bilo kakvih simptoma toksičnosti.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neiskorišćen lek i ostatak leka, uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

323-01-00135-22-002 od 08.03.2023. godine za lek Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 100 g323-01-00136-22-002 od 08.03.2023. godine za lek Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 1000 g323-01-00137-22-002 od 08.03.2023. godine za lek Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 5 kg

OSTALI PODACI

Pakovanje

1.100 g i 1x1000 g:

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje tripleks PET/Al/PE folija.

1.5kg:

Unutrašnje pakovanje dvoslojna polietilenska kesa. Spoljašnje pakovanje natron džak.

Način izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC vet

kod: QJ01CA04

Broj dozvole

pakovanje 1x100 g: 323-01-00135-22-002 od 08.03.2023. godinepakovanje 1x1000 g: 323-01-00136-22-002 od 08.03.2023. godinepakovanje 1x5 kg: 323-01-00137-22-002 od 08.03.2023. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji