Amoximed LA 150mg/mL suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Amoximed LA suspenzija za injekciju; 150mg/mL; bočica, 24x100mL

  • ATC: QJ01CA04
  • EAN: 8606020510721
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Amoximed LA suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Amoximed LA na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Amoximed LA kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00292-19-002 od 28.05.2020. godine za lek

Amoximed LA, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00293-19-002 od 28.05.2020. godine za lek

Amoximed LA, suspenzija za injekciju, 24 x 100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Amoximed LA, suspenzija za injekciju 1 x 100 mL

Amoximed LA, suspenzija za injekciju 24 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

AVE&VETMEDIC DOO

Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva:

AVE&VETMEDIC DOO Beograd - Čukarica

Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00292-19-002 od 28.05.2020. godine za lek

Amoximed LA, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00293-19-002 od 28.05.2020. godine za lek

Amoximed LA, suspenzija za injekciju, 24 x 100 mL

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

AVE&VETMEDIC DOOBregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

AVE&VETMEDIC DOO BeogradPetra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija

IME LEKA

Amoximed LA

150 mg/mLsuspenzija za injekcijuza svinje i goveda

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL suspenzije za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca

Amoskicilin

obliku amoksicilin, trihidrata

Pomoćne supstance:

Benzil alkohol

Butilhidroksitoluen

Ostale pomoćne supstance

aluminijum monostearat, trigliceridi srednje dužine lanca.

INDIKACIJE

Lek je namenjen za lečenje infekcija svinja i goveda izazvanih mikroorganizmima osetljivim na

amoksicilin. Jednokratna aplikacija ove specifične formulacije leka obezbeđuje prolongirani antimikrobni efekt amoksicilina.Amoksicilin efikasno deluje na veliki broj grampozitivnih i gramnegativnih mikroorganizama:

Streptococcus spp.

Staphylococcus spp.

Corynebacterium spp.

Clostridium spp.

Actinobacillus

pleuropneumoniae, Escherichia coli, Salmonella spp.

Campylobacter

Klebsiella spp.

Pasteurella spp.

Broj rešenja: 323-01-00292-19-002 od 28.05.2020. godine za lek

Amoximed LA, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00293-19-002 od 28.05.2020. godine za lek

Amoximed LA, suspenzija za injekciju, 24 x 100 mL

Lek je indikovan za lečenje infekcija respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog trakta, lečenje

infekcija mekih tkiva i kože, kao i preveniranje postoperatinih infekcija tretman pre hirurških zahvata izazvanih mikroorganizmima osetljivim na amoksicilin.

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne sme primenjivati kod životinja za koje je poznato da su preosetljive na peniciline i cefalosporine, životinja sa oštećenom funkcijom bubrega anurija ili oligurija i u slučajevima

infekcija sa mikroorganizmima koji proizvode beta-laktamazu.Lek se ne sme davati intravenski ili intratrahealno i ne sme se koristiti kod malih herbivora kunića, zamoraca, hrčaka i dr..

NEŽELJENA DEJSTVA

Moguće su alergijske reakcije na amoksicilin.

Moguća je lokalna reakcija na mestu aplikacije, koja spontano prolazi.Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje i goveda.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Intramuskularna upotreba.

Doza amoksicilina iznosi 15 mg/kg telesne mase, odnosno 1 ml leka

na 10 kg telesne

mase. Preračunati potrebni volumen leka iznosi:Svinje

mL/50 kg t.m.

10 mL/100 kg t.m.

Lek se aplikuje jednokratno intramuskularno, a po potrebi aplikacija se može ponoviti posle 48 sati. Za ponovljenu aplikaciju uvek koristiti drugo injekciono mesto.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre upotrebe bočicu sa lekom dobro promućkati.Ukoliko potrebni preračunati volumen leka prelazi 15 m L kod goveda i 10 mL kod svinja, treba ga

podeliti i aplikovati na dva različita mesta.Za ponovljenu aplikaciju uvek koristiti drugo injekciono mesto. Posle svake aplikacije izmasirati mesto injeciranja.

Broj rešenja: 323-01-00292-19-002 od 28.05.2020. godine za lek

Amoximed LA, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00293-19-002 od 28.05.2020. godine za lek

Amoximed LA, suspenzija za injekciju, 24 x 100 mL

KARENCA

Meso svinje: 16 dana od poslednje primene lekaMeso goveda: 23 dana od poslednje primene leka.Mleko tretiranih krava nije za ljudsku upotrebu 3 dana od poslednje aplikacije leka.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe posle prvog otvaranja

28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25 °C.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Ukoliko potrebni preračunati volumen leka prelazi 15ml kod goveda i 10ml kod svinja, treba ga podeliti i aplikovati na dva različita mesta.

Lek se ne sme davati intravenski ili intratrahealno.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Lek se ne sme primenjivati kod životinja za koje je poznato da su preosetljive na peniciline i

cefalosporine, životinja sa oštećenom funkcijom bubrega anurija ili oligurija i u slučajevima infekcija sa mikroorganizmima koji proizvode beta-laktamazu.Lek se ne sme davati intravenski ili intratrahealno i ne sme se koristiti kod malih herbivora kunića, zamoraca, hrčaka i dr..

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost alergije kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na

cefalosporine i obrnuto.Osobama sa poznatom prosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji

simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.Oprati ruke posle svake upotrebe.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nema ograničenja.

Interakcije

Ovaj lek se ne sme primenjivati zajedno sa bakteriostatskim antibioticima.

Broj rešenja: 323-01-00292-19-002 od 28.05.2020. godine za lek

Amoximed LA, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00293-19-002 od 28.05.2020. godine za lek

Amoximed LA, suspenzija za injekciju, 24 x 100 mL

Predoziranje

Amoksicilin je bezbedan antibiotik sa širokim terapijskim indeksom i do predoziranja dolazi veoma retko.

Inkompatibilnost

Lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništava se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Unutrašnje pakovanje: providna staklena boca od 100 mL sa zatvaračem od bromobutil gume i

aluminijumskom zaštitnom kapicom, preko koje se nalazi flip off kapsula.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 1 bočicom ili 24 bočice i Uputstvom za lek.

Režim izdavanja leka

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC vet

kod: QJ01CA04

Broj i datum izdavanja dozvole

x 100 mL: 323-01-00292-19-002 od 28.05.2020.

24 x 100 mL: 323-01-00293-19-002 od 28.05.2020.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji