Amoxykel 15% 150mg/mL suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Amoxykel 15% suspenzija za injekciju; 150mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QJ01CA04
  • EAN: 8606103358349
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Amoxykel 15% suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Amoxykel 15% na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Amoxykel 15% kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00513-19-001 od 20.08.2020. godine za lek

Amoxykel 15%, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL 150 mg/mL

UPUTSTVO ZA LEK

Amoxykel 15%, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KELA LABORATORIA N.V.

St. Lenaartseweg 48, Hoogstraten, Belgija

Podnosilac zahteva:

MAKROPROGRES D.O.O.

Spasovdanska 8g, Beograd, Srbija

Broj rešenja:

323-01-00513-19-001 od 20.08.2020. godine za lek

Amoxykel 15%, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL 150 mg/mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

MAKROPROGRES D.O.O., Spasovdanska 8g, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KELA LABORATORIA N.V. St. Lenaartseweg 48, Hoogstraten, Belgija

IME LEKA

Amoxykel 15%

150 mg/mLsuspenzija za injekcijuza goveda, svinje i pseamoksicilin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL suspenzije za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

obliku amoksicilin, trihidrata

Pomoćne supstance:

Butilhidroksitoluen E321

Ostale pomoćne supstance:

tetraglikol; propilenglikoldikaprilokaprat.

Suspenzija bele do svetložućkaste boje.

INDIKACIJE

Za lečenje infekcija prouzrokovanih gram-pozitivnim i gram-negativnim bakterijama osetljivim na amoksicilin.

KONTRAINDIKACIJE

Ne upotrebljavati kod životinja sa poznatom preosetljivošću na peniciline i cefalosporine.Ne upotrebljavati kod malih glodara zamorčić, hrčak, gerbil, kunić jer amoksicilin može prouzrokovati smrtonosni kolitis kod ovih vrsta.

Broj rešenja:

323-01-00513-19-001 od 20.08.2020. godine za lek

Amoxykel 15%, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL 150 mg/mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Lokalne reakcije na mestu primene.Reakcije preosetljivosti kožna ili anafilaksa.Hitna terapija anafilakse: adrenalin i/ili kortikosteroidi primenjeni i.m. ili i.v. Ostale alergijske reakcije: antihistaminici i /ili kortikosteroidi.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, svinje i psi.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Način primene: Psi:

intramuskularna i subkutana upotreba.

Goveda i svinje: intramuskularna upotreba.

Preporučena doza leka iznosi 7.5 do 15 mg amoksicilina/kg t.m. 0.5 do 1 mL leka/10 kg t.m. dnevno.

Lečenje traje 3-5 dana kod goveda i pasa, a 3 dana kod svinja.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre upotrebe dobro promućkati. Igla i špric koji se koriste moraju biti suvi i sterilni.Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

KARENCA

Goveda meso i jestiva tkiva: 28 danaSvinje meso i jestiva tkiva: 53 danaLek se ne primenjuje kod životinja čije mleko se koristi u ishrani ljudi.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

28 dana, na temperaturi do 25 °C.

Broj rešenja:

323-01-00513-19-001 od 20.08.2020. godine za lek

Amoxykel 15%, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL 150 mg/mL

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Primena leka treba da se zasniva na rezultatima ispitivanja osetljivosti uzročnika izolovanih kod obolelih jedinki antibiogram. Upotreba leka koja nije u skaldu sa preporukama navedenim u uputstvu, može dovesti do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na amoksicilin i smanjiti osetljivost bakterija na druge beta-laktamske antibiotike, zbog moguće ukrštene rezistencije.Bočicu sa lekom pre upotrebe promućkati. Proizvod ne sadrži antimikrobne konzervanse. Obrisati zapušač pre izvlačenja svake doze. Igla i špric koji se koriste treba da budu suvi i sterilni. Budući da amoksicilin brzo hidrolizuje u prisustvu vode, važno je koristiti suvu sterilnu iglu i špric kada se suspenzija izvlači iz bočice, čime se izbegava kontaminacija preostalog sadržaja kapljicama vode.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

slučaju nehotičnog samoubrizgavanja leka, obratiti se lekaru i pokazati mu etiketu leka ili uputstvo za lek.U slučaju kontakta leka sa kožom ili očima, odmah ih dobro isprati velikom količinom vode.

Penicilini i cefalosporini mogu nakon injekcije, inhalacije, ingestije ili lokalne primene uzrokovati reakcije preosetljivosti alergije. Osobe preosetljive na peniciline mogu istovremeno biti preosetljive i na cefalosporine i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ne rukovati ovim preparatom u slučaju poznate preosetljivosti na ove supstance, ili ako vam je savetovano da ne rukujete ovom vrstom preparata.Preparatom treba rukovati pažljivo, uz sve preporučene mere opreza, da bi se izbeglo bilo kakvo izlaganje leku.Ukoliko nakon kontakta sa lekom dođe do razvoja simptoma preosetljivosti, kao što je npr. svrab kože, treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

Tokom rukovanja lekom ne jesti, ne piti i ne pušiti.

Nakon upotrebe leka oprati ruke.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nema podataka koji ukazuju na negativan uticaj amoksicilina na graviditet i laktaciju. Lek se ne upotrebljava kod životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

Interakcije

Zbog mogućeg antagonizma, ne upotrebljavati istovremeno sa bakteriostaticima npr. tetraciklini, makrolidi.

Predoziranje

Amoksicilin trihidrat ima nisku akutnu toksičnost i dobro se podnosi nakon parenteralne primene. Nakon primene leka se ne očekuju druge neželjene reakcije osim onih opisanih u delu 6.

Broj rešenja:

323-01-00513-19-001 od 20.08.2020. godine za lek

Amoxykel 15%, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL 150 mg/mL

Inkompatibilnost

Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Špric i igla moraju biti suvi pre upotrebe inkompatibilan s vodom.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neupotrebljen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje:Bočica od bezbojnog stakla tip II, sa 100 mL suspenzije za injekciju, zatvorena čepom odbromobutil gume i aluminijumskom kapicom.Spoljnje pakovanje:Složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi 1 bočica sa 100 mL suspenzije za injekciju i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00513-19-001 od 20.08.2020.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji