Amprolium 25 % 250mg/mL oralni rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Amprolium 25 % oralni rastvor; 250mg/mL; kontejner, 1x10L

  • ATC: QP51AX09
  • EAN: 8033629990041
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Amprolium 25 % oralni rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Amprolium 25 % na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Amprolium 25 % kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00238-21-001 od 20.01.2022. godine za lek:

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00239-21-001 od 20.01.2022. godine za lek:

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 1000 mL

Broj rešenja: 323-01-00240-21-001 od 20.01.2022. godine za lek:

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 5 L

Broj rešenja: 323-01-00241-21-001 od 20.01.2022. godine za lek:

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 10 L

UPUTSTVO ZA LEK

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 100 mLAmprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 1000 mLAmprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 5 LAmprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 10 L

za primenu na životinjama

Proizvođač:

CHEMIFARMA S.P.A.

Via Don Eugenio Servadei 16, 47122 Forli, Italija

Podnosilac zahteva :

CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU

Vojislava Ilića 127/29, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00238-21-001 od 20.01.2022. godine za lek:

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00239-21-001 od 20.01.2022. godine za lek:

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 1000 mL

Broj rešenja: 323-01-00240-21-001 od 20.01.2022. godine za lek:

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 5 L

Broj rešenja: 323-01-00241-21-001 od 20.01.2022. godine za lek:

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 10 L

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU;Vojislava Ilića 127/29, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

CHEMIFARMA S.P.A.;Via Don Eugenio Servadei 16, 47122 Forli, Italija

IME LEKA

Amprolium 25%

250 mg/mLoralni rastvorza brojlere i koke nosiljeamprolijum

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL oralnog rastvora sadrži:

Aktivna supstanca:

Amprolium-hidrohlorid

Pomoćne supstance:

prečišćena voda

Bistar, svetložuti rastvor

INDIKACIJE

Lek se koristi kod kokcidioze brojlera i koka nosilja, izazvanih kokcidijama iz roda

E.acervulina, E.necatrix

druge kokcidije iz roda

koje su osetljive na amprolijum.

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na amprolijum.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu zabeležene neželjene reakcije.

Broj rešenja: 323-01-00238-21-001 od 20.01.2022. godine za lek:

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00239-21-001 od 20.01.2022. godine za lek:

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 1000 mL

Broj rešenja: 323-01-00240-21-001 od 20.01.2022. godine za lek:

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 5 L

Broj rešenja: 323-01-00241-21-001 od 20.01.2022. godine za lek:

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 10 L

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Brojleri i koke nosilje.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za oralnu upotrebu, u vodi za piće.

BROJLERI: 2.0 mL leka na 1 L vode za piće jednako 500 mg aktivne supstance na 1 L, odnosno ekvivalentno 6.0 - 35 mg aktivne supstance po 1 kg telesne mase; davati tokom 7 dana.NOSILJE: 0.24 - 1,0 mL leka na 1 L vode za piće jednako 60 - 250 mg aktivne supstance na 1 L, odnosno ekvivalentno 6.0 - 35 mg aktivne supstance po 1 kg telesne mase; davati tokom 7 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Preparat se mora davati u vodi za piće, u dozi koju je propisao veterinar, vodeći računa da se ne prekorači dozvoljena dnevna doza izražena u mg/kg telesne mase.

KARENCA

nula dana.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C.Nakon prvog otvaranja pakovanja, čuvati na temperaturi do 25°C.Mediciniranu vodu čuvati na temperaturi do 25°C.Rok upotrebe: 2 godine.Rok upotrebe nakon prvog otvaranja pakovanja: 3 meseca.Rok upotrebe posle rekonstitucije u vodi za piće za životinje: 12 sati.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja.

Broj rešenja: 323-01-00238-21-001 od 20.01.2022. godine za lek:

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00239-21-001 od 20.01.2022. godine za lek:

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 1000 mL

Broj rešenja: 323-01-00240-21-001 od 20.01.2022. godine za lek:

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 5 L

Broj rešenja: 323-01-00241-21-001 od 20.01.2022. godine za lek:

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 10 L

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Ne mešati sa čvrstom hranom.Kao što je to često kod kokcidiostatika, produžena upotreba može rezultirati pojavom rezistencije.Radi prevencije ili odlaganja pojave rezistencije, izbegavati upotrebu visokih koncentracija u vodi ili hrani. Kada je sadržaj tiamina Vitamina B1 u hrani prekomeran, moguće je imati umanjenu antikokcidioznu aktivnost; ukoliko je amprolijum prisutan u visokoj koncentraciji u mediciniranoj vodi, i uz deficit tiamina, može doći do umanjenja antikokcidiozne aktivnosti kod domaćina.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Kod mešanja leka sa hranom i vodom treba izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožama, odnosno koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu rukavice, zaštitno odelo jer lek može da deluje nadražajno na kožu i sluzokožu. Ukoliko do kontakta dođe, isprati velikom količinom vode.Pri radu zabranjeno je piti, pušiti i jesti. Posle upotrebe oprati ruke.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Lek se može primenjivati tokom nošenja jaja.

Interakcije

Ne primenjivati u kombinaciji sa vitaminom B1.Da bi se izbegla ubrzana degradacije amprolijuma u pikrinsku kiselinu, tokom terapije ne koristiti hranu sa visokim sadržajem holina.Usled nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek ne treba mešati sa drugim veterinarskim lekovimaIzbegavati primenu sa vodom bogatom kalcijumom.

Inkompatibilnost

Ne primenjivati lek u vodi sa visokim sadržajem Ca

Predoziranje

Ne primenjivati doze više od propisanih; predoziranje može izazvati polineuritis, što se može tretirati tiaminom.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Kada se koristi na propisan način lek nije opasan po životnu sredinu.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Broj rešenja: 323-01-00238-21-001 od 20.01.2022. godine za lek:

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00239-21-001 od 20.01.2022. godine za lek:

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 1000 mL

Broj rešenja: 323-01-00240-21-001 od 20.01.2022. godine za lek:

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 5 L

Broj rešenja: 323-01-00241-21-001 od 20.01.2022. godine za lek:

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 10 L

OSTALI PODACI

Pakovanje

1.x 100 mL; 1 x 1000 mL

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: PVC boca bele boje, sa zaštitnim sigurnosnim PE čepom plave boje.

1.x 5 L; 1 x 10 L

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: PVC kontejner bele boje, sa zaštitnim sigurnosnim PE čepom plave boje.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 100 mL:323-01-00238-21-001 od 20.01.2022.Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 1000 mL: 323-01-00239-21-001 od 20.01.2022.Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 5 L: 323-01-00240-21-001 od 20.01.2022.Amprolium 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 10 L: 323-01-00241-21-001 od 20.01.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji