Analgin 30% 300mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Analgin 30% rastvor za injekciju; 300mg/mL; bočica, 1x100mL

 • Proizvođač: BIOVET JSC - Bugarska
 • Nosilac dozvole: FARMANIMA D.O.O.
 • Broj dozvole: 323-01-00473-19-001
 • Istek dozvole: 2025-03-19
 • Zemlja porekla: Bugarska
 • Lek sadrži: metamizol-natrijum
 • ATC: QN02BB02
 • EAN: 3800043715018
 • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
 • Izdavanje leka: NRV
 • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Analgin 30% rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Analgin 30% na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Analgin 30% kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00473-19-001 od 19.03.2020. za lek

Analgin 30%, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL 300 mg/mL

UPUTSTVO ZA LEK

Analgin 30%, rastvor za injekciju, 300 mg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Biovet JSC

3. Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska

Podnosilac zahteva:

Farmanima d.o.o.

Živka Davidovića 113, Beograd

Broj rešenja:

323-01-00473-19-001 od 19.03.2020. za lek

Analgin 30%, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL 300 mg/mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Farmanima d.o.o.Živka Davidovića 113, Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Biovet JSC39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska

IME LEKA

Analgin 30%

300 mg/mLrastvor za injekcijuza goveda, konje, svinjemetamizol-natrijum

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Metamizol-natrijum 300 mg

Pomoćna supstanca:

Voda za injekcije

INDIKACIJE

Kataralno spazmatične kolike akutna dilatacija želuca praćena jakim količnim napadima, meteorizam i konstipacija, traumatski retikuloperitonitis; spazam grlića materice tokom porođaja; bolovi urinarnog i bilijarnog porekla; neuritis i neuralgija; opstrukcija jednjaka; reumatizam zglobova i mišića.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjuje se kod životinja sa obolelim bubrezima i jetrom, kod gastroenteritisa i krvarenja, neposredno pre i posle hirurških intervencija kao i kod životinja koje su preosetljive na ovaj lek.Ne daje se mlečnim životinjama u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi, u periodu zasušenja i steonim kravama dva meseca pre partusa. Ne daje se sportskim konjima pet dana pred trku.

Broj rešenja:

323-01-00473-19-001 od 19.03.2020. za lek

Analgin 30%, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL 300 mg/mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Kontinuirana upotreba leka može da prouzrokuje leukopeniju, agranulocitozu, ulcerozni gastritis, povraćanje, krvarenje, kao i poremećaj funkcije bubrega i jetre. Moguća je bolna reakcija i otok posle intramuskularne primene. Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, konji i svinje

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Duboko intramuskularno i intravenski, jednom dnevno.Konji, svinje: 8.3 mL – 16.7 mL/100 kg telesne mase. 2.5 g - 5 g metamizola/100 kg telesne maseGoveda: 8.3 mL/100 kg telesne mase. 2.5 g metamizola/100 kg telesne maseLek ispoljava dejstvo 5-10 minuta posle primene i traje oko 1 sat.Ako se bol ponovo pojavi, aplikacija se može ponoviti posle 8 do 12h.Terapija se obično sprovodi tokom 5 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Preporučuje se spora intravenska primena prethodno istemperiranog leka. Kod jakih količnih bolova može da se kombinuje intravenska primena sa intramuskularnom primenom.U slučaju intramuskularne upotrebe preporučuje se da se doza leka podeli i aplikuje na nekoliko injekcionih mesta. Na jednom injekcionom mestu govedima i konjima može da se aplikuje 10 mL leka, a svinjama 5 mL leka.Ubrizgavanje rastvora može iritirati potkožna tkiva tako da ne prouzrokuje nekrozu ili supuraciju. Stoga, potrebno je voditi računa da se preparat primenjuje intramuskularno uz očuvanje sterilnih uslova.

KARENCA

Meso goveda:

18 dana posle poslednje aplikacije leka

Meso konja i svinja:

15 dana posle poslednje aplikacije leka

Lek se ne primenjuje kod životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece!Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 ºC.

Rok upotrebe:

Broj rešenja:

323-01-00473-19-001 od 19.03.2020. za lek

Analgin 30%, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL 300 mg/mL

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Ne davati sportskim konjima pet dana pred trku.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ne piti, ne jesti i ne pušiti tokom rukovanja sa preparatom.Posle upotrebe oprati ruke vodom i sapunom.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne davati životinjama u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi, ni steonim kravama dva meseca pre partusa.

Interakcije

Ne primenjivati istovremeno sa drugim NSAIL, glukokortikoidima, aminoglikozidima i bilo kojim drugim nefrotoksičnim lekom. Ne primenjivati istovremeno sa barbituratima, fenilbutazonom ili hlorpromazinom.

Predoziranje

Primena visokih doza može da prouzrokuje leukopeniju, agranulocitozu, ataksiju i konvulzije.

Inkompatibilnost

Zbog nedovoljnog poznavanja kompatibilnosti, metamizol ne treba mešati u istom špricu sa drugim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Primarno pakovanje: bočica od tamnog stakla hidrolitičke grupe II, zapremine 100 mL, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom zelene boje. Sekundarno pakovanje: kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod:

Broj dozvole i datum izdavanja:

323-01-00473-19-001 od 19.03.2020.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji