Animedazon sprej 2.45% sprej za kožu, suspenzija


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Animedazon sprej sprej za kožu, suspenzija; 2.45%; sprej kontejner, 1x211mL

  • ATC: QD06AA02
  • EAN: 8606010560125
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Animedazon sprej sprej za kožu, suspenzija uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Animedazon sprej na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Animedazon sprej kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Animedazon sprej, sprej za kožu, suspenzija 2.45%, 1 x 211 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. ANIMEDICA GmbH2. ANIMEDICA Herstellungs GmbH

1. Im Sudfeld 9, Senden-Bosensell, Nemačka2. Im Sudfeld 9, Senden, Nemačka

Podnosilac zahteva:

Agrimatco doo

Narodnog fronta 73/INovi Sad, Srbija

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Agrimatco doo

Narodnog fronta 73/I Novi Sad

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

1. ANIMEDICA GmbH, Im Sudfeld 9, Senden-Bosensell, Nemačka2. ANIMEDICA Herstellungs GmbH, Im Sudfeld 9, Senden, Nemačka

IME LEKA

Animedazon sprej

sprej za kožu, suspenzija za goveda, ovce i svinje hlortetraciklin, hidrohlorid

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

sprej kontejner sadrži:

Aktivna supstanca:

Hlortetraciklin hidrohlorid 3.210 g 2.45 %

ekvivalentno hlortetraciklin 2.983 g

Pomoćne supstance:

Patent blu V 85% E 131...............0.23 g

Izobutan..................................................92.2 g

Ostale pomoćne supstance: Izopropil alkohol; silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; sorbitan trioleat;

INDIKACIJE

Lečenje površinskih povreda ili hirurških rana inficiranih mikroorganizmima koji su osetljivi na hlortetraciklin. Preparat se može koristiti kao deo lečenja površinskih rana na koži i infekcije papaka, posebno kod interdigitalnog dermatitisa truljenje i zapaljenje papaka i digitalnog dermatitisa uzrokovanog mikroorganizmima osetljivim na hlortetraciklin.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti u slučajevima preosetljivosti na tetracikline. Ne koristiti za lečenje vimena kod životinja čije se mleko koristi u ljudskoj ishrani.

NEŽELJENA DEJSTVA

Retko se mogu javiti reakcije preosetljivosti.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, ovce i svinje

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

ANIMEDAZON SPREJ

je namenjen za upotrebu na koži.

Doziranje je:

slučaju infekcije papaka ovaj postupak treba ponoviti posle 30 sekundi

Za lečenje površinskih rana inficiranih mikroorganizmima koji su osetljivi na hlortetraciklin, preporučuje se jednokratna primena.

Za lečenje digitalnog dermatitisa preporučuje se primena dva puta dnevno u razmaku od 30 sekundi tokom 3 uzastopna dana.

Za lečenje drugih infekcija papaka truljenje papaka preporučuje se jednom do dva puta dnevno u razmaku od 30 sekundi. U zavisnosti od ozbiljnosti povrede i procene poboljšanja, lečenje bi trebalo ponoviti za 1-3 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Dobro protresti bocu pre upotrebe.Bocu bi trebalo držati na rastojanju od oko 15-20 cm od mesta primene; prskati 3 sekunde dok tretirano mesto ne bude jednako obojeno.

KARENCA

Meso i tkiva: 0 nula dana

Mleko: 0 nula dana

Prebojeni deo kože svinja mora biti odstranjen pre nego što ostali delovi budu korišćeni za ljudsku ishranu.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Boca je pod pritiskom

zaštititi od uticaja sunca i ne izlagati temperaturama većim od 50º C.

Čuvati na temperaturi do 30º C. Ne držati u frižideru i ne zamrzavati. Bocu ne bušiti i ne spaljivati

čak i kada je prazna. Ne prskati blizu otvorenog plamena i drugih izvora toplote. Držati dalje od drugih zapaljivih izvora. Ne pušiti u blizini preparata.Ne koristiti posle datuma isteka roka upotrebe koji je upisan na boci

Rok upotrebe:

36 meseci

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja.

Posebna mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Zaštiti oči životinje ukoliko se sprej nanosi u blizini glave. Potrebno je dobro očistiti ozleđenu površinu pre prskanja spreja. Uvek kada je to moguće , lek treba primenjivati samo na osnovu nalaza antibiograma i uzimajući u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika. Životinju treba onemogućiti da liže tretiranu površinu ili tretirane površine drugih životinja.Posle upotrebe spreja na papcima, životinja bi trebalo da ostane na suvoj podlozi najmanje jedan sat.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Zbog rizika preosetljivosti i kontaktnog dermatitisa, osobe koje rukuju preparatom treba da izbegavaju kontakt sa kožomi nose zaštitne rukavice . Zbog moguće iritacije oka, treba izbegavati kontakt preparata sa očima. Zaštiti lice i oči. Primenjivati sprej na otvorenom ili prostoru sa dobrom ventilacijom. Izbegavati udisanje preparata. Ne prskati blizu otvorenog plamena i drugih izvora toplote. Ne oštećivati, niti spaljivati sprej bocu , čak ni kada je prazna. Oprati ruke posle svakog rukovanja preparatom. Ne jesti , piti i ne pušiti za vreme korišćenja proizvoda. U slučaju slučajne ingestije ili kontakta sa očima, odmah potražiti medicinsku pomoć i pokazati lekaru Uputstvo za lek ili pakovanje leka .

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Posle primene na koži Animedazon sprej-a , apsorpcija hlortetraciklina je zanemarljiva. Zbog toga je Animedazon sprej bezbedan za upotrebu tokom graviditeta i laktacije.Ne koristiti na koži vimena kod životinja čije se mleko koristi za ljudsku ishranu.

Interakcije

Posle primene na koži hlortetraciklin spreja , apsorpcija hlortetraciklina je zanemarljiva. Nema podataka o interakcijama sa drugim lekovima.

Inkompatibilnost

Predoziranje

Nije primenljivo

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Sprej kontejner od aluminijuma sa ventilom za raspršivanje sa 211 ml spreja za kožu,

suspenzije. Unutar spreja nalaze se dve metalne kuglice. Sprej kontejner je zatvoren plastičnim poklopcem plave boje

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanj

dozvole:

000454003 2023 od 21.05.2024. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji