Antisedan 5mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Antisedan rastvor za injekciju; 5mg/mL; bočica, 1x10mL

  • ATC: QV03AB90
  • EAN: 6432100016256
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Antisedan rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Antisedan na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Antisedan kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00101-19-002 od 05.09.2019. godine za lek

Antisedan, rastvor za injekciju, 5 mg/mL, 1 x 10 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Antisedan, rastvor za injekciju, 5 mg/mL, 1 x 10 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1, Espoo, Finska

Podnosilac zahteva:

IRIS FARMACIJA d.o.o. Beograd

Bulevar Milutina Milankovića 23/I, Beograd

Broj rešenja: 323-01-00101-19-002 od 05.09.2019. godine za lek

Antisedan, rastvor za injekciju, 5 mg/mL, 1 x 10 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

IRIS FARMACIJA d.o.o. BeogradBulevar Milutina Milankovića 23/I, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Orion Corporation Orion PharmaOrionintie 1, Espoo, Finska

IME LEKA

Antisedan

5 mg/ mL rastvor za injekciju za pse i mačke atipamezol

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca

Atipamezolu obliku atipamezol-hidrohlorida

Pomoćne supstance:

Metilparahidroksibenzoat

Ostale pomoćne supstance: natrijum hlorid; voda za injekcije.

INDIKACIJE

Eliminacija sedativnog i drugih efekata medetomidina i deksmedetomidina kod pasa i mačaka.

KONTRAINDIKACIJE

NEŽELJENA DEJSTVA

Neželjene reakcije su veoma retke. Povraćanje ili prekomerna salivacija, ubrzano disanje i defekacija su zabeleženi, ali su ovi simptomi veoma retki. Hiperaktivnost i tahikardija se mogu javiti u pojedinačnim slučajevima i prolaznog su karaktera.

Broj rešenja: 323-01-00101-19-002 od 05.09.2019. godine za lek

Antisedan, rastvor za injekciju, 5 mg/mL, 1 x 10 mL

Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:-veoma česta više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom trajanja jednog tretmana -česta više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja-povremena više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja-retka više od 1 ali manje od 10 životinja od 10000-veoma retka manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane slučajeve

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi i mačke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Preporučuje se intramuskularni i subkutani način primene. Efekti su brži nakon intramuskularne aplikacije. Ukoliko je potrebno, aplikacija se može ponoviti.Atipamezol se aplikuje 15-60 min. nakon medetomidina ili deksmedetomidina. Životinje se vraćaju u normalno stanje za 5 do 10 min.

Kod pasa:

Doza Antisedana izražena u mililitrima je ista kao i doza Domitora ili Dexdomitora

0.5mg/mL. Doza Antisedana izražena u mililitrima predstavlja jednu petinu 1/5 volumena Dexdomitora 0.1mg/mL.Izračunata u mikrogramima, doza atipamezola je pet puta veća od doze medetomidina ili deset puta veća od doze deksmedetomidina .

Kod mačaka

Doza Antisedana u mililitrima iznosi polovinu doze Domitora ili Dexdomitora

0.5mg/mL i jednu desetinu 1/10 Dexdomitora 0.1mg/mL.Izračunata u mikrogramima doza atipamezola je 2.5 puta veća od doze medetomidina ili 5 puta veća od doze deksmedetomidina

Preporučene doze:

Doza Dexdomitora

Doza Dexdomitora

Doza Antisedana

=0.4 mL/10 kg

0.4 mL/10 kg

2.0 mL/10 kg

0.4 mL/10 kg

Broj rešenja: 323-01-00101-19-002 od 05.09.2019. godine za lek

Antisedan, rastvor za injekciju, 5 mg/mL, 1 x 10 mL

Mačke:

Doza Dexdomitora

Doza Dexdomitora

Doza Antisedana

0.4 mL/5 kg

0.4 mL/5 kg

1.0 mL/3 kg*

0.1 mL/3kg

*Za mačke teže od 3 kg preporučuje se Dexdomitor 0.5 mg/mL.

Nakon aplikacije Antisedana životinje bi trebalo da se odmaraju na tihom mestu.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Videti tačku 8.

KARENCA

Nije primenjljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece. Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

meseca, na temperaturi do 25 °C.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Lek se takođe može koristiti za buđenje životinja iz opšte anestezije koje su anestezirane kombinacijom medetomidina sa ketaminom. Doza leka je ista kao i za buđenje nakon sedacije. Injekciju za buđenje ne bi trebalo aplikovati pre nego što protekne 30-40 minuta od aplikacije ketamina.Ako se efekti medetomidina eliminišu ranije, rezidualni efekat ketamina može prouzrokovati konvulzije.

Antisedan ne bi trebalo upotrebljavati za eliminisanje efekata drugih sedativa kao što su acepromazin, diazepam ili opijati.

Broj rešenja: 323-01-00101-19-002 od 05.09.2019. godine za lek

Antisedan, rastvor za injekciju, 5 mg/mL, 1 x 10 mL

Upotreba tokom graviditeta i laktaciji

Zbog nedostatka adekvatnih podataka o upotrebi Antisedana tokom graviditeta i laktacije, ne preporučuje se korišćenje kod gravidnih životinja i životinja u laktaciji.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Treba izbegavati kontakt sa kožom i sluzokožom. Ukoliko dođe do kontakta, kožu i sluzokožu treba odmah isprati sa vodom.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje:Bočica od stakla hidrolitičke klase I, zapremine 10mL, zatvorena brombutil gumenim zapušačem, aluminijumskom kapicom i flip off plastičnim poklopcem.Spoljašnje pakovanje:Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa 10mL rastvora za injekciju.

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00101-19-002 od 05.09.2019. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji