Apiguard 25% gel za košnicu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Apiguard gel za košnicu; 25%; blister, 10x50g

  • ATC: QP53AX22
  • EAN: 8606103665010
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Apiguard gel za košnicu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Apiguard na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Apiguard kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00501-21-002 od 08.07.2022. godineza lek:

Apiguard, gel za košnicu, 10 x 50 g

UPUTSTVO ZA LEK

Apiguard, gel za košnicu, 10 x 50 g

za primenu na životinjama

Proizvođač:

CICIEFFE S.R.L.

Via G. Marconi n.13, 24040 Fornovo San Giovanni BG, Italija

Podnosilac zahteva:

ZOOPHARM D.O.O. BEOGRAD

Hadži Prodanova br. 8, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00501-21-002 od 08.07.2022. godineza lek:

Apiguard, gel za košnicu, 10 x 50 g

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

ZOOPHARM D.O.O. BEOGRAD;Hadži Prodanova br. 8, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

CICIEFFE S.R.L;Via G. Marconi n.13, 24040 Fornovo San Giovanni BG, Italija

IME LEKA

Apiguard

25%gel za košnicumedonosne pčeletimol

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

g gela za košnicu sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Karbomer, trietanolamin, prečišćena voda.

INDIKACIJE

Tretiranje varooze pčela uzrokovane sa

Varroa destructor

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjivati u vreme pčelinje paše.

NEŽELJENA DEJSTVA

Lagani nemir zajednice tokom tretmana. Ponekad, kod visokih dnevnih temperatura, moguća je pojava blagog smanjenja mladog legla. Ovaj efekat je prolazan i nema uticaja na razvoj društva. Moguća je pojava ograničenog uklanjanja pčelinjeg legla u tretiranim društvima. Kod normalnog ponašanja pčela, one uklanjaju i čiste gel iz aluminijumske kutije koja je smeštena iznad okvira legla pri čemu nema delovanja na društvo. Međutim, kod nekih društava sa jačim higijenskim ponašanjem, neke pčele

Broj rešenja: 323-01-00501-21-002 od 08.07.2022. godineza lek:

Apiguard, gel za košnicu, 10 x 50 g

mogu povremeno da uklone nepoklopljeno pčelinje leglo koje u blizini leka. Ako se primeti ovakva reakcija, ukloniti lek iz društva.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Medonosne pčele

Apis mellifera

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Tretman u košnici: Dve aplikacije od po 50 g gela po društvu, u razmaku od dve nedelje.Tretman treba primenjivati najviše dva puta godišnje.

Način primene:

Otvoriti košnicu. Povući foliju na kutiji tako da jedan kraj folije ostane spojen sa jednim krajem kutije. Postaviti tako otvoreno pakovanje u centar legla, na vrhu rama.

Obezbediti slobodan prostor od 0.5 cm između vrha kutije sa lekom i poklopne daske, odnosno zbega. Zatvoriti košnicu. Posle 14 dana izvaditi kutiju i staviti novu na isti način kao i prethodnu. Ostaviti preparat u društvu sve dok se ne stavi hranilica.

Efikasnost proizvoda je najjača kada se koristi u periodu kasnog leta posle medne žetve, kada se smanjuje pčelinje leglo. Međutim, u slučaju jake infestacije preparat se može koristiti tokom proleća pre paše, kada je temperatura iznad 15°C.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Efikasnost proizvoda može varirati između pčelinjih zajednica zbog specifičnog načina primene. Ovaj proizvod može se koristiti kao jedna od mera suzbijanja parazita u sklopu Programa mera zdravstvene zaštite životinja i redovno treba pratiti broj otpalih varoa. Ako se tokom sledeće zime ili proleća zapazi značajan broj otpalih varoa, preporučuje se primena dodatnog, sekundarnog zimskog ili prolećnog tretmana lečenja protiv varoa.

KARENCA

Med: 0 nula dana.Ne koristiti za vreme pčelinje paše.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Broj rešenja: 323-01-00501-21-002 od 08.07.2022. godineza lek:

Apiguard, gel za košnicu, 10 x 50 g

Uslovi čuvanja gotovog proizvoda

Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 30°C, zaštićeno od svetlosti.Ne zamrzavati. Preparat se ne sme čuvati blizu pesticida ili drugih hemijskih supstanci koje mogu kontaminirati preparat. Ne čuvati zajedno sa hranom.

Uslovi čuvanja posle prvog otvaranja

Gel za košnicu se koristi jednokratno.

Rok upotrebe: 3 godine.Rok upotrebe posle prvog otvaranja: Gel za košnicu se može koristiti samo jednom.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Voditi računa da se poštuje propisani način doziranja jer nepravilna primena može imati štetne efekte po pčelinje društvo.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Ne tretirati tokom pčelinje paše. Ne prehranjivati društvo pre tretiranja. Tretiranje se može izvršiti odmah posle uklanjanja meda.Preparat se ne koristi kada je dnevna maksimalna temperatura ispod 15°C, kada je aktivnost drušva veoma mala ili kada je dnevna temperatura iznad 40°C.Preparat treba da stoji u košnici sve dok se kutija ne isprazni. U svakom slučaju izneti preparat kada se postavi hranilica u društvu.Sastaviti slaba društva pre tretiranja.Istovremeno treba tretirati sva društva u pčelinjaku.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati kontakt sa kožom i očima, zbog mogućeg razvoja kontaktnog dermatitisa i iritacije kože i očiju. Pri rukovanju sa preparatom, pčelari moraju koristiti nepropusne rukavice i uobičajenu zaštitnu opremu. Posle aplikacije, ruke i materijale koji su došli u kontakt sa gelom oprati sa sapunom.U slučaju kontakta sa kožom, mesto kontakta dobro oprati sapunom i vodom.U slučaju kontakta sa očima, oči dobro isprati velikom količinom tekuće vode i potražiti pomoć lekara.Ne udisati.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Nije primenjivo.

Interakcije

Preparat ne primenjivati istovremeno sa bilo kojim drugim akaricidnim preparatom.

Inkompatibilnost

Nije primenjivo.

Broj rešenja: 323-01-00501-21-002 od 08.07.2022. godineza lek:

Apiguard, gel za košnicu, 10 x 50 g

Predoziranje

Korišćenje veće doze od preporučene 50g po jednoj aplikaciji može prouzrokovati promene u ponašanju pčelinjeg društva uznemirenost, napuštanje košnice ili povećan mortalitet.

slučaju predoziranja, ukloniti višak preparata iz društva.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Ako se lek koristi na propisan način, nema štetan uticaj na životnu sredinu. Timol može biti toksičan za okolinu, a naročito za organizme u vodi.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

08.07.2022.

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: blister Alu/Alu koji sadrži 50 g gela.Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 10 pojedinačnih blistera Alu/Alu.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00501-21-002 od 08.07.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji