Apilife Var traka za košnicu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Apilife Var traka za košnicu; ; kesica, 1x2kom

  • ATC: QP53AX30
  • EAN: 8051084530015
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Apilife Var traka za košnicu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Apilife Var na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Apilife Var kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00001-19-002 od 13.05.2019. za lek

APILIFE VAR, traka za košnicu, 8 g + 1.72 g + 0.39 g + 0.39g, 1x2 kom

UPUTSTVO ZA LEK

Apilife Var, traka za košnicu, 8 g + 1.72 g + 0.39 g + 0.39g, 1x2 kom

za primenu na životinjama

Proizvođač:

CHEMICALS LAIF S.p.A.

V. Roma No 69 36020 Castegnero VI -Italija

Podnosilac zahteva:

Evrotom d.o.o.

Kraljevačka 46, Ruma, Srbija

Broj rešenja:

323-01-00001-19-002 od 13.05.2019. za lek

APILIFE VAR, traka za košnicu, 8 g + 1.72 g + 0.39 g + 0.39g, 1x2 kom

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Evrotom d.o.o.Kraljevačka 46, 22400 Ruma, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

CHEMICALS LAIF S.p.A.V. Roma No 69 36020 Castegnero VI -Italija

IME LEKA

Apilife Var

g + 1.72 g + 0.39 g + 0.39gtraka za košnicuza pčele timol, ulje eukaliptusa, kamfor, levomentol

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

traka za košnicu od 11g sadrži:

Aktivne supstance:

Ulje eukaliptusa

Kamfor, racemski

Pomoćne supstance:

Traka od inertnog materijala: čvrsta penasta fenolna smola 7.5 cm x 0.5 cm x 0.5 cm.

INDIKACIJE

Suzbijanje varooze pčela.

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne koristi u vreme pčelinje paše da ne bi došlo do promene ukusa meda.Lek se nekorsti kada je maksimalna dnevna temperatura preko 30 ºC.

NEŽELJENA DEJSTVA

Broj rešenja:

323-01-00001-19-002 od 13.05.2019. za lek

APILIFE VAR, traka za košnicu, 8 g + 1.72 g + 0.39 g + 0.39g, 1x2 kom

Pčele mogu da pomere hranu da dođu u kontakt sa njomkoja se nalazi direktno ispod trake.Kada se terapija sprovodi na temperaturama preko 30 ºC može doći do povećanja stresa i uginuća odraslih jedinki i legla.Kolonija može biti blago uznemirena tokom tretmana. Može doći do smanjenja prihvatanja hrane, ukoliko se tretman vrši u isto vreme kad i hranjenje.Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Medonosna pčela Apis mellifera

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Doziranje : 1 traka po košnici na svakih 7 dana. Za kompletan tretman potrebno je 4 trake po košnici. Tretman bi trebalo sprovoditi jednom godišnje. Način primene: za izvođenje tretmana izvaditi jednu traku iz pakovanja i staviti je u jedan od uglova preko ramova, dalje od legla koje se nalazi u centru košnice. Zatvoriti košnicu i ostaviti lek da deluje 7 dana. Takođe, traka se može iseći na 3-4 dela koji se stavljaju u uglove košnice. Ponoviti tretman četiri puta uzastopno u trajanju od 7 dana. Na kraju tretmana, preostali deo trake može se skloniti.Ne preporučuje se upotreba preparata u košnici na više spratova, zbog nedovoljne efikasnosti. Program suzbijanja štetočina:Efikasnost može varirati između kolonija u zavisnosti od uslova sredine temperature, reinfestacijaitd. Lek bi onda trebalo koristiti za tretman isto kao i ostale lekove koji se koriste u programu suzbijanja štetočina, uz dnevno praćenje pada broja parazita. Pčelinja društva koja u dnevnom proseku gube više od jednog krpelja, dve nedelje nakon poslednjeg tretmana odmah treba predvideti za dodatni zimski ili prolećni tretman suzbijanja ektoparazita pčela V.destructor po mogućstvu sa drugim akaricidom.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Sprovođenje terapije ovim lekom na temperaturama od preko 30 ºC može da dovede do povećanja stresa i pojave uginuća odraslih pčela i legla. Radi postizanja maksimalne efikasnosti preparat koristiti u kasno leto, posle vrcanja meda kada se broj pčela u leglu smanji. Idealna spoljašnja temperatura za dobru efikasnost ovog leka je između 20 i 25 ºC. Nedovoljna efikasnost se može očekivati ako je prosečna spoljna temperatura niža od 15 ºC.

KARENCA

Med : 0 nula danaNe koristiti lek u vreme pčelinje paše da bi se izbegao promenjen ukus meda.

Broj rešenja:

323-01-00001-19-002 od 13.05.2019. za lek

APILIFE VAR, traka za košnicu, 8 g + 1.72 g + 0.39 g + 0.39g, 1x2 kom

Broj rešenja:

323-01-00001-19-002 od 13.05.2019. za lek

APILIFE VAR, traka za košnicu, 8 g + 1.72 g + 0.39 g + 0.39g, 1x2 kom

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25 ºC, u originalnom pakovanju.Ne zamrzavati i ne čuvati u frižideru. Čuvati zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.

Rok upotrebe

Rok upotrebe posle otvaranja

upotrebiti odmah.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Lekom se ne tretira medište. Tretman se ne sprovodi tokom pčelinje paše, nego posle vrcanja meda, kada u košnicama nema medišnog nastavka. Tretman obavljati istovremeno u svim košnicama da bi se izbegla pojava grabeži.Izbegavati uznemiravanje pčela. Ne stavljati lek u centar košnice ili u blizini legla. Nikad ne stavljati lek pored hranilice sa dodatom hranom šećerni ili medno šećerni sirup, jer će to smanjiti unos hrane. Ne preporučuje se tretiranje pčela kada je hladno vreme ispod 15 ºC. Lek se ne koristi kada su spoljne temperature preko 30 °C.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati direktan kontakt sa očima i kožom zbog mogućnosti pojave kontaktnog dermatitisa i iritacije kože i očiju prilikom rada sa timolom.Pri rukovanju sa lekom, nositi zaštitne rukavice kao i uobičajenu zaštitnu opremu naočare, zaštitnu odeću i obuću.Nakon aplikacije, ruke i opremu koja je bila u kontatku sa lekom oprati sapunom i vodom. U slučaju kontakta sa kožom, detaljno isprati mesto sapunom i vodom.U slučaju kontakta sa očima, detaljno isprati oči velikom količinom tekuće vode i potražiti pomoć lekara.Ne udisati.

Interakcije

Ne preporučuje se istovremena primena ovog leka sa drugim akaricidima.

Predoziranje

slučaju predoziranja, može doći do uznemirenja pčela i promene ponašanja. Pčele napuštaju košnicu i ostaju napolju. U slučaju pronalaženja mrtvih pčela i larvi ukloniti suvišne trake.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Sastojci preparata mogu predstavljati opasnost za ribe i druge vodene organizme.Potrebno je sprovoditi mere bezbednosti kako lek ili ostatak leka ne bi dospeli u površinske vode ili vodotokove.

Broj rešenja:

323-01-00001-19-002 od 13.05.2019. za lek

APILIFE VAR, traka za košnicu, 8 g + 1.72 g + 0.39 g + 0.39g, 1x2 kom

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

Ovaj lek ne sme dospeti u površinske vode i vodotokove, jer može ugroziti zdravlje riba i ostalih vodenih organizama.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Dve trake za košnicu spakovane su u višeslojnu kesu poliestar/ papir-polietilen/ aluminijum/ polipropilen žute boje.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod:

Broj dozvole:

323-01-00001-19-002 od 13.05.2019. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji