AVINEW NEO 110exp5.5 EID50/doza šumeća tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo AVINEW NEO šumeća tableta; 110exp5.5 EID50/doza; blister, 1x10tableta

  • ATC: QI01AD06
  • EAN: 3661103045908
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: PRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

AVINEW NEO šumeća tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za AVINEW NEO na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za AVINEW NEO kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00118-21-001 od 21.10.2021. za lek

AVINEW NEO, vakcina protiv Newcastle bolesti živine, šumeća tableta 1x10 tableta

1.x1000 doza

Broj rešenja: 323-01-00119-21-001 od 21.10.2021. za lek

AVINEW NEO, vakcina protiv Newcastle bolesti živine, šumeća tableta 1x10 tableta

1.x2000 doza

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00048-2021-8-003 od 09.12.2021.

UPUTSTVO ZA LEK

AVINEW NEO, šumeća tableta, 10 x 1000 doza

AVINEW NEO, šumeća tableta, 10 x 2000 doza

za primenu na životinjama

Proizvođač:

BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS

Laboratoire Porte des Alpes

99 Rue de l Aviation, Saint-Priest, Francuska

Podnosilac zahteva:

BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD

Beograd, Milentija Popovića 5a., Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00118-21-001 od 21.10.2021. za lek

AVINEW NEO, vakcina protiv Newcastle bolesti živine, šumeća tableta 1x10 tableta

1.x1000 doza

Broj rešenja: 323-01-00119-21-001 od 21.10.2021. za lek

AVINEW NEO, vakcina protiv Newcastle bolesti živine, šumeća tableta 1x10 tableta

1.x2000 doza

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00048-2021-8-003 od 09.12.2021.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD,Milentija Popovića 5a, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS Laboratoire Porte des Alpes

99 Rue de l Aviation, Saint-Priest, Francuska

IME LEKA

AVINEW NEO

vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti, soj VG/GA-AVINEWšumeća tabletaza piliće brojlere i podmladak nosilja i roditelja

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza vakcine sadrži:

Aktivna supstanca:Živi atenuirani virus Newcastle bolesti, soj VG/GA-AVINEW 5.5 log

infektivna doza za 50% embrioniranih jaja

Pomoćne supstance:Brilijant plava FCF E133

Ostale pomoćne supstance: kazein hidrolizat, manitol, povidon, saharoza, kalijum-dihidrogenfosfat, kalijum-hidrogenfosfat, kalijum-glutamat, goveđi serum albumin frakcija V, prečišćena voda, limunska kiselina bezvodna, natrijum-hidrogenkarbonat, magnezijum-stearat

Šumeća tableta.Plava prošarana okrugla šumeća tableta za suspenziju za oralnu, okularnu i upotrebu raspršivanjem.

INDIKACIJE

Kod brojlerskih pilića, od prvog dana života:Aktivna imunizacija protiv Newcastle bolesti, u cilju redukcije mortaliteta i kliničkih znakova bolesti.Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 14 dana posle primarne vakcinacijeTrajanje imuniteta kod primene šeme vakcinacije koja je opisana u tački Doziranje i način primene: do starosti od 6 nedelja.

Broj rešenja: 323-01-00118-21-001 od 21.10.2021. za lek

AVINEW NEO, vakcina protiv Newcastle bolesti živine, šumeća tableta 1x10 tableta

1.x1000 doza

Broj rešenja: 323-01-00119-21-001 od 21.10.2021. za lek

AVINEW NEO, vakcina protiv Newcastle bolesti živine, šumeća tableta 1x10 tableta

1.x2000 doza

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00048-2021-8-003 od 09.12.2021.

Kod podmlatka nosilja i roditelja, od 4 nedelje starosti: Aktivna imunizacija primovakcinacija protiv pada nosivosti uzrokovanog atipičnom kugom peradi, pre vakcinacije inaktivisanom vakcinom soj Ulster 2C koja se aplikuje pre pronošenja.

Podaci o dužini trajanja imunskog odgovora nakon primene kompletnog programa vakcinacije prikazani su u sažetku karakteristika leka/uputstvu za lek za inaktivisanu vakcinu koja se koristi za busterizaciju.

KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu poznate.Za podmladak nosilja i roditeljskih jata: pogledati uputstvo za inaktivisanu vakcinu.

Ukoliko primetite neko ozbilno neželjeno dejstvo ili bilo koje neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, obavestite o tome nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pilići brojleri i podmladak nosilja i roditelja

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Doziranje

Brojleri:Primarna vakcinacija okularnim putem ukapavanjem u oko ili okulonazalnim putem raspršivanjem: od 1. dana životaBusterizacija oralnim putem upotreba dodavanjem u vodu za piće: u uzrastu od 2 do 3 nedelje. Minimalni interval između dve vakcinacije treba da bude 2 nedelje.Podmladak buduće nosilje i budući roditelji:Dvokratna primena vakcine, okularnim putem ukapavanjem u oko, okulonazalnim putem raspršivanjem ili oralnim putem dodavanjem u vodu za piće: u uzrastu od 4 i 8 nedelja.Kako bi se postigao efikasan imunski odgovor, ptice nakon primene vakcine Avinew Neo pred pronošenje treba imunizovati inaktivisanom vakcinom soj Ulster 2C.

Način primene:

Za oralnu upotreba dodavanjem u vodu za piće, okularnu i okulonazalnu upotrebu upotreba raspršivanjem

Broj rešenja: 323-01-00118-21-001 od 21.10.2021. za lek

AVINEW NEO, vakcina protiv Newcastle bolesti živine, šumeća tableta 1x10 tableta

1.x1000 doza

Broj rešenja: 323-01-00119-21-001 od 21.10.2021. za lek

AVINEW NEO, vakcina protiv Newcastle bolesti živine, šumeća tableta 1x10 tableta

1.x2000 doza

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00048-2021-8-003 od 09.12.2021.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Vakcina se rekonstituiše i priprema sa čistom, nehlorisanom, hladnom vodom.

Za pripremu i primenu vakcine treba koristiti čistu opremu, bez tragova dezinficijenasa i/ili antiseptika.

Pre korišćenja rastvora vakcine, treba sačekati da se tableta potpuno rastvori. Rekonstituisana vakcina je rastvor plave boje, na čijoj površini se može formirati sloj fine pene.

Individualna primena okularnim putem okularna upotreba

Za 1000 ptica, rastvoriti tabletu od 1000 doza u 50 mL prokuvane i rashlađene nehlorisane vode za piće odnosno, u 50 mL vode za injekcije. Koristiti opremu koja ne sadrži tragove dezinficijenasa i/ili antiseptika. Sačekati da se tableta potpuno rastvori, a zatim pomoću šprica preneti vakcinalni rastvor u kapaljku. Preporučuje se da se rastvor vakcine priprema u čistoj prostoriji, u kojoj nema životinja.Za primenu vakcine se koristi kalibrisana kapaljka, kako bi veličina kapljice bila 50 μL.Staviti jednu kap vakcinalnog rastvora u oko svake ptice i sačekati da se kap raširi preko oka, pa potom osloboditi pticu.

Masovna vakcinacija oralnim putem upotreba dodavanjem u vodu za piće

Za 1000 ptica, rastvoriti tabletu od 1000 doza u zapremini čiste nehlorisane vode za piće koju će ptice popiti u roku od 1-2 sata. Kada se koristi voda sa česme, u svu vodu koja će doći u kontakt sa vakcinom treba dodati obrano mleko u prahu u količini od 2,5g po litru, kako bi se neutralisali tragovi hlora.Rastvor vakcine treba pripremiti i dati pticama neposredno pred primenu. Dva sata pre vakcinacije pticama treba uskratiti vodu.

Masovna vakcinacija respiratornim putem upotreba raspršivanjem

Za 1000 ptica, rastvoriti tabletu od 1000 doza u nehlorisanoj vodi za piće odnosno vodi za injekcije čija količina zavisi od tipa raspršivača koji se koristi.Rastvor vakcine treba raspršiti iznad ptica korišćenjem raspršivača koji može da formira mikro-kapljice prosečnog dijametra 80-100μm.Da bi se vakcina pravilno i ravnomerno rasporedila, ptice treba da budu što bliže jedna drugoj tokom raspršivanja. Tokom primene vakcine raspršivanjem, ventilacioni sistem u objektu treba da bude zatvoren/isključen.

KARENCA

Nula 0 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi 2-8°C.

Broj rešenja: 323-01-00118-21-001 od 21.10.2021. za lek

AVINEW NEO, vakcina protiv Newcastle bolesti živine, šumeća tableta 1x10 tableta

1.x1000 doza

Broj rešenja: 323-01-00119-21-001 od 21.10.2021. za lek

AVINEW NEO, vakcina protiv Newcastle bolesti živine, šumeća tableta 1x10 tableta

1.x2000 doza

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00048-2021-8-003 od 09.12.2021.

Blistere čuvati u spoljašnjem pakovanju.Ne čuvati neiskorišćene tablete koje su izvađene iz blistera.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon otvaranja:

tablete koje su izvađene iz blistera iskoristiti odmah

Rok upotrebe rekonstituisane vakcine:

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Vakcinisati samo zdrave ptice.Vakcinalni virus se može širiti sa vakcinisanih na nevakcinisane ptice, pri čemu ne dolazi do pojave simptoma bolesti. Osim toga, laboratorijsko ispitivanje vraćanja virulencije pokazalo je da nakon 10 pasaža na pilićima ne dolazi do povećanja patogenosti virusa. Stoga se širenje vakcinalnog soja virusa na nevakcinisane ptice može smatrati neškodljivim.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcinalni virus se može širiti sa vakcinisanih na nevakcinisane ptice, pri čemu ne uzrokuje pojavu bilo kakvih znakova bolesti. Pored toga, laboratorijsko ispitivanje reverzije virulencije pokazalo je da nakon 10 pasaža na pilićima ne dolazi do povećanja patogenosti virusa. Stoga se, na osnovu dostupnih saznanja, širenje vakcinalnog soja virusa na nevakcinisane ptice može smatrati neškodljivim.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Rekonstituisanom vakcinom treba rukovati uz mere opreza, jer virus Newcastle bolesti kod ljudi može uzrokovati prolazni konjunktivitis. Kako ova vakcina sadrži živi, oslabljeni virus, treba preduzeti odgovarajuće mere kako bi se sprečila kontaminacija osobe koja rukuje vakcinom i osoblja koje učestvuje u vakcinaciji. Zbog toga se tokom pripreme i primene vakcine preporučuje nošenje zaštitne opreme zaštitnih maski i naočara, u skladu sa važećim standardima.Posle primene vakcine oprati i dezinfikovati ruke.

Upotreba u periodu nošenja jaja

Ne primenjivati u periodu nošenja jaja.

Predoziranje

Nisu zabeleženi neželjeni efekti posle primene vakcine u dozi 10 puta većoj od preporučene.

Interakcije

Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti istovremene primene ove vakcine sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka se donosi u zavisnosti od procene koristi i rizika u konkretnom slučaju.

Broj rešenja: 323-01-00118-21-001 od 21.10.2021. za lek

AVINEW NEO, vakcina protiv Newcastle bolesti živine, šumeća tableta 1x10 tableta

1.x1000 doza

Broj rešenja: 323-01-00119-21-001 od 21.10.2021. za lek

AVINEW NEO, vakcina protiv Newcastle bolesti živine, šumeća tableta 1x10 tableta

1.x2000 doza

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00048-2021-8-003 od 09.12.2021.

Inkompatibilnost

Prisustvo dezinficijensa i/ili antiseptika u vodi i opremi korišćenoj za pripremu rastvora vakcine može za posledicu imati neefikasnu imunizaciju.Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Prazne blistere treba dezinfikovati pre odlaganja. Neiskorišćen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje:

Šumeće tablete se nalaze u termoformiranom poliamid-aluminijum-PVC/aluminijum blisteru. Blister sadrži 10 tableta.Spoljašnje pakovanje: Kartonska kutija koja sadrži 1 blister sa 10 tableta od 1000 doza 10x1000 dozaKartonska kutija koja sadrži 1 blister sa 10 tableta od 2000 doza 10x2000 doza

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara, a distribucija se vrši u skladu sa propisanim Programom mera zdravstvene zaštite životinja.

ATCvet:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00118-21-001 od 21.10.2021. za 1 x 10 tableta 10 x 1000 doza323-01-00119-21-001 od 21.10.2021. za 1 x 10 tableta 10 x 2000 doza

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji