AVINEW 5.5log10 EID50 liofilizat za suspenziju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo AVINEW liofilizat za suspenziju; 5.5log10 EID50; bočica, 10x2000doza

  • ATC: QI01AD06
  • EAN: 3661103013976
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: PRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

AVINEW liofilizat za suspenziju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za AVINEW na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za AVINEW kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00461-17-001 od 28.02.2018. godine za lek AVINEW, liofilizat za suspenziju, 10 x 1000 dozaBroj rešenja: 323-01-00462-17-001 od 28.02.2018. godine za lek AVINEW, liofilizat za suspenziju, 10 x 2000 doza

UPUTSTVO ZA LEK

AVINEW, liofilizat za suspenziju, 10 x 1000 dozaAVINEW, liofilizat za suspenziju, 10 x 2000 doza

za primenu na životinjama

Proizvođač:

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes

99 Rue de l'Aviation, Saint Priest, Francuska

Podnosilac zahteva:

ROYAL VET d.o.o.

Oslobođenja 25, 11090 Beograd, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00461-17-001 od 28.02.2018. godine za lek AVINEW, liofilizat za suspenziju, 10 x 1000 dozaBroj rešenja: 323-01-00462-17-001 od 28.02.2018. godine za lek AVINEW, liofilizat za suspenziju, 10 x 2000 doza

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

ROYAL VET d.o.o., Oslobođenja 25, 11090 Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes, 99 Rue de l'Aviation, Saint Priest, Francuska

IME LEKA

vakcina koja sadrzi živi virus Newcastle bolesti, soj VG/GA-AVINEWliofilizat za suspenzijuza piliće

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza vakcine sadrži:

Aktivna supstanca:

Živi virus Newcastle bolesti, soj VG/GA-AVINEW

5,5 -7,0 log10 EID

infektivna doza za 50% jaja

Pomoćne supstance:

Kazein hidrolizat; manitol; povidon; saharoza; kalijum-dihidrogenfosfat; kalijum-hidrogenfosfat; kalijum-glutamat; goveđi serum albumin frakcija V

INDIKACIJE

Kod brojlerskih pilića, od prvog dana života:

Aktivna imunizacija protiv Newcastle bolesti, u cilju redukcije mortaliteta i kliničkih znakova ovog oboljenja.Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 14 dana posle primarne vakcinacije.Trajanje imuniteta nakon primene vakcine prema kompletnoj shemi vakcinacije navedenoj u poglavlju 9: do 6 nedelja 42 dana starosti.

Kod budućih nosilja i roditelja, od 4 nedelje starosti:Primarna imunizacija protiv pada nosivosti uzrokovanog virusom Newcastle bolesti, pre imunizacije inaktivisanom vakcinom soj Ulster 2C koja se sprovodi pre pronošenja. Za podatke o trajanju imuniteta, pogledati Sažetak karakteristika leka za inaktivisanu vakcinu.

KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate.

Broj rešenja: 323-01-00461-17-001 od 28.02.2018. godine za lek AVINEW, liofilizat za suspenziju, 10 x 1000 dozaBroj rešenja: 323-01-00462-17-001 od 28.02.2018. godine za lek AVINEW, liofilizat za suspenziju, 10 x 2000 doza

NEŽELJENA DEJSTVA

Nema poznatih neželjenih reakcija.Za buduće nosilje i roditelje, pogledati Sažetak karakteristika leka za inaktivisanu vakcinu.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pilići brojleri, buduće nosilje i budući roditelji.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za oralnu i okularnu upotrebu i upotrebu raspršivanjem.

BrojleriPrimarna vakcinacija okularnim putem ukapavanjem u oko ili okulonazalnim putem raspršivanjem: od prvog dana starosti.Revakcinacija oralnim putem primena kroz vodu za piće: u starosti 2 do 3 nedelje. Minimalni vremenski interval izmedu dve vakcinacije treba da bude 2 nedelje.

Buduće nosilje i roditeljiDvokratna imunizacija okularnim putem ukapavanjem u oko ili okulonazalnim putem raspršivanjem ili oralnim putem primena kroz vodu za piće: prva doza u uzrastu od 4 nedelje idruga u uzrastu od 8 nedelja. Imunizaciju ovom vakcinom treba da prati primena inaktivisane vakcine soj Ulster 2C pre početka pronošenja, kako bi se obezbedio odgovarajući nivo zaštite kod ovih kategorija živine.

Način primene:

Vakcina se rekonstituiše i priprema u čistoj, nehlorisanoj, hladnoj vodi za piće, odnosno vodi za injekcije za primenu okularnim putem i raspršivanjem. Za pripremu vakcine treba koristiti sterilni materijal, bez tragova dezinficijenasa i/ili antiseptika. Pre upotrebe treba protresti suspenziju rekonstituisane vakcine.

Vakcina se priprema tako što se voda, pomoću šprica i igle, ubrizga kroz zapušač u bočicu sa liofilizatom i nakon rekonstitucije liofilizata kompletan sadržaj bočice izvuče iglom u isti špric. Sadržaj šprica se zatim dodaje u kontejner koji sadrži onu količinu vode koja je potrebna za primenu vakcine. Preporučuje se da se bočica liofilizata dva puta ispere vodom, kako bi se njen sadržaj u potpunosti iskoristio.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

lndividualna primena okularnim putem

Za 1000 ptica, rekonstituisati liofilizat od 1000 doza u 3 do 5 mL vode za injekcije, a potom dobijenu suspenziju dodati u 50 mL vode za injekcije.

Broj rešenja: 323-01-00461-17-001 od 28.02.2018. godine za lek AVINEW, liofilizat za suspenziju, 10 x 1000 dozaBroj rešenja: 323-01-00462-17-001 od 28.02.2018. godine za lek AVINEW, liofilizat za suspenziju, 10 x 2000 doza

Za aplikaciju vakcine se koristi kalibrisani aparat za ukapavanje u oko, kako bi veličina kapljice bila 50 µl. U oko svake ptice se ukapava jedna kap rastvora vakcine i sačeka se da se kap raširi preko oka, nakon čega se ptica može osloboditi.

Masovna vakcinacija oralnim putem

Za 1000 ptica, liofilizat od 1000 doza se rekonstituiše u 3 do 5 mL nehlorisane vode za piće i potom rastvori u onoj zapremini čiste, nehlorisane vode za piće koju će ptice popiti u roku od 1-2 sata. Kada se koristi voda sa česme, pre dodavanja vakcine svu vodu koja ce doći u kontakt sa vakcinom treba tretirati dodavanjem obranog mleka u prahu u količini od 2,5 g po litri, kako bi se neutralisali tragovi hlora. Dva sata pre primene vakcine pticama treba uskratiti vodu.

Masovna vakcinacija respiratornim putem

Za 1000 ptica, rekonstituisati liofilizat od 1000 doza u 3 do 5 mL vode za injekcije i potom ga rastvoriti u ukupnoj količini vode potrebnoj za vakcinaciju voda za injekcije, u zavisnosti od tipa raspršivača koji se koristi.Raspršiti rastvor vakcine iznad ptica koristeći raspršivač koji može da napravi mikro kapljice prosečnog dijametra 80 do 100 µm.Da bi se obezbedila ravnomerna distribucija vakcine, ptice tokom raspršivanja treba da budu grupisane što bliže jedna drugoj zbijene. Tokom primene vakcine raspršivanjem, ventilacioni sistem u objektu treba da bude zatvoren/isključen.

KARENCA

Nula 0 dana.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Čuvati i transportovati na temperaturi 2-8°C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon rekonstituisanja:

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Vakcinalni virus se može širiti sa vakcinisanih na nevakcinisane jedinke. Infekcija vakcinalnim sojem virusa kod nevakcinisanih jedinki ne izaziva nikakve kliničke znakove oboljenja. Takođe, laboratorijsko ispitivanje reverzije virulencije pokazalo je da vakcinalni virus ne stiče patogene

tike posle d

ža kroz piliće

matrati da je

vakcinalnog soja

sa sa vakcinisanih

ane jedinke neš

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcinisati samo zdrave ptice. Vakcinu priremati i primenjivati uz odgovarajuće mere asepse.

Broj rešenja: 323-01-00461-17-001 od 28.02.2018. godine za lek AVINEW, liofilizat za suspenziju, 10 x 1000 dozaBroj rešenja: 323-01-00462-17-001 od 28.02.2018. godine za lek AVINEW, liofilizat za suspenziju, 10 x 2000 doza

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Vakcinu treba pripremati uz poštovanje mera opreza. Pošto virus Newcastle bolesti kod ljudi može

izazvati prolazni konjuktivitis, preporučuje se korišćenje zaštitne maske i naočara u cilju spečavanja udisanja i upadanja kapljica vakcine u oči. Posle sprovođenja vakcinacije ruke treba oprati i dezinfikovati.

Upotreba u periodu nošenja jaja

Vakcina se ne primenjuje u periodu nošenja jaja.

Interakcije

Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi istovremeno sa bilo kojim drugim lekom. Stoga se odluka o upotrebi ove vakcine pre ili posle primene nekog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

Inkompatibilnost

Ne mešati sa drugim lekovima.Prisustvo dezinficijenasa ili antiseptika u vodi i opremi korišćenoj za pripremu rastvora vakcine može za posledicu imati neefikasnu imunizaciju.

Predoziranje

Posle primene vakcine u dozi 10 puta većoj od preporučene nisu zabeleženi neželjeni efekti.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

28.02.2018.

OSTALI PODACI

Pakovanje

Primarno pakovanje:Bočica od stakla tipa I

zatvorena zapušačem od butilgume i aluminijumskom kapicom

sa 1000 ili

2000 doza vakcine. Sekudarno pakovanje:Kutija sa 10 bočica x 1000 doza.Kutija sa 10 bočica x 2000 doza.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara, a distribucija se vrši u skladu sa

propisanim Programom mera zdravstvene zaštite životinja.

ATCvet kod:

Broj rešenja: 323-01-00461-17-001 od 28.02.2018. godine za lek AVINEW, liofilizat za suspenziju, 10 x 1000 dozaBroj rešenja: 323-01-00462-17-001 od 28.02.2018. godine za lek AVINEW, liofilizat za suspenziju, 10 x 2000 doza

Broj i datum izdavanja dozvole:

10 x 1000 doza:

323-01-00461-17-001 od 28.02.2018. godine

10 x 2000 doza:

323-01-00462-17-001 od 28.02.2018. godine

Vakcina sadrži živi virus Newcastle bolesti, soj VG/GA-AVINEW. Ovaj soj je lentogen i prirodno nepatogen za živinu. Vakcina indukuje razvoj aktivnog imunskog odgovora protiv Newcastle bolesti, što je dokazano ogledom veštačke infekcije

test kod živine u kategoriji brojlera.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji