AviPro THYMOVAC 1x 10exp4.5 TCID50/doza liofilizat za upotrebu u vodi za piće


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo AviPro THYMOVAC liofilizat za upotrebu u vodi za piće; 1x 10exp4.5 TCID50/doza; bočica, 10x1000doza

 • Proizvođač: LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH - Nemačka
 • Nosilac dozvole: MARLO FARMA DOO
 • Broj dozvole: 000451933 2023 59010 008 000 323 072 04 001
 • Istek dozvole: 2029-01-29
 • Zemlja porekla: Nemačka
 • Lek sadrži: vakcina koja sadrži živi virus infektivne anemije pilića (CAV), soj Cux-1
 • ATC: QI01AD04
 • EAN: 4029989414383
 • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
 • Izdavanje leka: NRV
 • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

AviPro THYMOVAC liofilizat za upotrebu u vodi za piće uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za AviPro THYMOVAC na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za AviPro THYMOVAC kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: :

000451933 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od. 29.01.2024. godine za lek

AviPro THYMOVAC, liofilizat za

upotrebu u vodi za piće, 10 x 1000 doza

UPUTSTVO ZA LEK

AviPro THYMOVAC, liofilizat za upotrebu u vodi za piće, 10 x 1000 doza

za primenu na životinjama

Proizvođač:

LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH

Heinz-Lohmann-St. 4, 27472 Cuxhaven, Nemačka

Podnosilac zahteva:

Marlo Farma d.o.o.

Resavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: :

000451933 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od. 29.01.2024. godine za lek

AviPro THYMOVAC, liofilizat za

upotrebu u vodi za piće, 10 x 1000 doza

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Marlo Farma d.o.o.

Resavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Lohmann Animal Health GmbHHeinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Nemačka

IME LEKA

AviPro THYMOVACvakcina koja sadrži živi virus infektivne anemije pilića CAV, soj Cux-1liofilizat za upotrebu u vodi za pićeza piliće

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza vakcine sadrži:

Aktivna supstanca:

Živi virus infektivne anemije pilića CAV, soj CUX-1:

Vakcina se proizvodi na embrioniranim SPF kokošijim jajima.

Pomoćne supstance:

Kalijum-dihidrogenfosfat; natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat; laktoza, monohidrat; obrano mleko

INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju roditelja protiv ekskrecije virusa infektivne anemije pilića i prenošenja virusa na jaja.Za aktivnu imunizaciju:

početak imuniteta: 4 nedelje nakon vakcinacije

trajanje imuniteta: 43 nedelje, što je dokazano ogledom veštačke infekcije

Za pasivnu zaštitu potomstva od kliničkih znakova i lezija prouzrokovanih infektivnom anemijom pilića. Zaštita potomstva je garantovana u periodu do 51 nedelje posle vakcinacije roditelja, a pilići su zaštićeni od prvog dana života što je dokazano ogledom veštačke infekcije.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod bolesnih životinja.

Broj rešenja: :

000451933 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od. 29.01.2024. godine za lek

AviPro THYMOVAC, liofilizat za

upotrebu u vodi za piće, 10 x 1000 doza

NEŽELJENA DEJSTVA

Nema ih.Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pilići roditelji od 8 nedelja starosti.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za primenu kroz vodu za piće, nakon rekonstitucije.Jednoj ptici se aplikuje jedna doza vakcine.

Doziranje i primena:

Primena kroz vodu za piće:

Odredite potreban broj doza vakcine i količinu vode pogledati dalje u tekstu koja je potrebna. Ne delite bočice koje sadrže veliki broj doza radi vakcinisanja više od jednog objekta ili raspodele u više sistema za napajanje, jer to može dovesti do grešaka u doziranju.

Obezbedite da voda za piće i svi cevovodi, cevi, grla, pojilice i sl. budu temeljno očišćeni i slobodni od bilo kakvih ostataka dezinficijenasa, deterdženata, sapuna i sl.

Koristite samo hladnu i svežu vodu poželjno je da bude nehlorisana i slobodnu od jona metala. Da bi se poboljšao kvalitet vode i povećala stabilnost vakcine, u vodu se dodaje niskomasno obrano mleko u prahu sa < 1 % masti, u količini od 2-4 grama po litri vode ili obrano mleko20-40 ml po 1 l vode. Ovo treba uraditi najmanje 10 minuta pre rekonstitucije vakcine.

Otvorite bočicu vakcine ispod površine vode i sadržaj dobro rastvoriti. Treba voditi računa da se i bočica i zapušač temeljno isperu u vodi, odnosno da se u potpunosti iskoristi sadržaj bočice.

Dozvolite da pilići popiju vodu iz sistema za napajanje, tako da nivo vode u pojilicama pre davanja vakcine bude minimalan. Sve cevi treba da budu ispražnjene od obične vode tako da pojilice sadrže samo vodu sa vakcinom. Ukoliko ima zaostale vode u sistemu za napajanje, linije moraju biti isušene pre aplikovanja vakcine.

Aplikujte vakcinu u periodu od najviše 2 sata. Osigurajte da sve jedinke piju tokom ovog perioda. Pošto ponašanje ptica pri pijenju vode varira, može biti neophodno da se na nekimmestima voda obustavi pre vakcinacije, kako bi se osiguralo da je sve ptice piju tokom vakcinacije.

Ptice treba vakcinisati jednokratno jednom dozom vakcine.

Najbolje je da vakcinu aplikujete u količini vode koju će ptice popiti u roku od 2 sata. Rastvorenu vakcinu dodajte u hladnu i svežu vodu u sledećem odnosu:

1.00 doza vakcine rastvoriti u 20-40 litara vode za 1000 pilića

slučaju nedoumice, potrebnu količinu vode odredite na osnovu merenja količine vode popijene dan pre vakcinacije.- Rekonstituisanu vakcinu odmah aplikujte pticama.- Obezbedite da ptice tokom vakcinacije nemaju pristup nemediciniranoj vodi.

Broj rešenja: :

000451933 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od. 29.01.2024. godine za lek

AviPro THYMOVAC, liofilizat za

upotrebu u vodi za piće, 10 x 1000 doza

Pažljivo pratite uputstvo za pravilnu primenu, da bi obezbedili da svaka ptica dobije propisanu dozu vakcine. Nepravilna vakcinacija može biti uzrok smanjene efikasnosti vakcine.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Ne primenjivati vakcinu nakon pronošenja u periodu nošenja jaja, kao i u periodu od najmanje 6 nedelja pre pronošenja.

Izbeći izazivanje stresa kod pilića pre, tokom i nakon vakcinacije.Kompletan sadržaj otvorene bočice treba upotrebiti odjednom.

KARENCA

Nula 0 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati u frižideru 2-8 ºC, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.

Rekonstituisanu vakcinu treba zaštititi od direktnog sunčevog svetla i temperature iznad 25 ºC. Ne zamrzavati.

Rok upotrebe

Rok upotrebe posle rekonstitucije

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcinacija treba da se sprovede od 8. nedelje starosti ili kasnije, ali najkasnije 6 nedelja pre pronošenja.Vakcinalni virus može se širiti na nevakcinisane piliće, jer se vakcinalni soj izlučuje preko fecesa najmanje 14 dana. S obzirom na to da virus može prouzrokovati pojavu kliničkih simptoma kod vrlo mladih pilića, mora se sprečiti širenje virusa na ptice koje nisu zaštićene.Takođe treba sprečiti širenje virusa na nosilje, na ptice koje će uskoro proneti i na ptice uzrasta ispod 3 nedelje. Vakcinu ne treba koristiti na farmama sa živinom različitih uzrasnih kategorija.Izbeći izazivanje stresa kod pilića pre, tokom i nakon vakcinacije.Vakcinalni virus se može naći u različitim organima i tkivima između 7 i 49 dana nakon vakcinacije.

Broj rešenja: :

000451933 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od. 29.01.2024. godine za lek

AviPro THYMOVAC, liofilizat za

upotrebu u vodi za piće, 10 x 1000 doza

Da bi se smanjila izloženost ptica vakcinalnom virusu iz okruženja infektivni pritisak u periodu dok se imunitet još nije razvio, potrebno je uklanjati izmet stelju i objekte čistiti između turnusa živine.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Vakcina sadrži živi virus, pa treba voditi računa npr. nošenjem rukavica, zaštitom očiju, pranjem i dezinfikovanjem ruku, itd. da ne dođe do kontaminacije vakcinom, npr. prskanjem ili prosipanjem.Treba pažljivo rukovati sa fecesom živine jer se virus može izlučivati izmetom najmanje 14 dana.Nakon upotrebe vakcine oprati i dezinfikovati ruke i opremu.

Upotreba u periodu nošenja jaja

Ne primenjivati vakcinu nakon pronošenja u periodu nošenja jaja, kao i u periodu od najmanje 6 nedelja pre pronošenja.

Predoziranje

Nakon primene desetostruke doze vakcine nisu zapaženi neželjeni efekti.

Interakcije

Nema informacija o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kad se koristi sa drugim lekovima. Stoga se odluka o primeni ove vakcine pre ili posle primene drugih veterinarskih lekova donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

Inkompatibilnost

Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neupotrebljeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima ključanjem, spaljivanjem ili potapanjem u odgovarajući dezinficijens.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Kutija sa 10 bočica od po 1000 doza. Bočice od stakla tipa I su zatvorene zapušačem od

hlorbutilgume i aluminijumskom kapicom.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

000451933 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od 29.01.2024.

Vakcina AviPro THYMOVAC je namenjena za stimulaciju aktivnog imuniteta kod roditeljskih pilića i prenošenje pasivnog imuniteta na potomstvo. Roditeljski pilići se vakcinišu u vreme kada ne postoji mogućnost razvoja simptoma bolesti. Cilj vakcinacije je prenošenje maternalnih antitela na piliće radi zaštite pilića od horizontalne infekcije u prvim nedeljama života, kada su najosetljiviji.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji