Baycox® 2.5% 25mg/mL oralni rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Baycox® 2.5% oralni rastvor; 25mg/mL; boca plastična, 1x1L

  • ATC: QP51AJ01
  • EAN: 4007221020783
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Baycox® 2.5% oralni rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Baycox® 2.5% na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Baycox® 2.5% kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00370-18-001 od 27.05.2019. za lek

Baycox® 2.5%, oralni rastvor, 1 x 1L 25mg/mL

UPUTSTVO ZA LEK

Baycox

2.5%, oralni rastvor, 25 mg/mL, 1x1L

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer strasse 324, Kiel, Nemačka

Podnosilac zahteva:

Bayer d.o.o.

Omladinskih brigada 88b, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00370-18-001 od 27.05.2019. za lek

Baycox® 2.5%, oralni rastvor, 1 x 1L 25mg/mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Bayer d.o.o.Omladinskih brigada 88b, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbHProjensdorfer strasse 324, Kiel, Nemačka

IME LEKA

Baycox

25mg/mLoralni rastvorza piliće i ćurketoltrazuril

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1mL oralnog rastvora sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

TrolaminPolietilenglikol P 200

INDIKACIJE

Pilići:Lečenje kokcidioze uzrokovane sojevima

Eimeria acervulina

E. maxima, E. mivati, E.

necatrix, E. tenella.

Ćurke:Lečenje kokcidioze uzrokovane sojevima

E. meleagrimitis.

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nema poznatih.

Broj rešenja:

323-01-00370-18-001 od 27.05.2019. za lek

Baycox® 2.5%, oralni rastvor, 1 x 1L 25mg/mL

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pilići i ćurke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

2.5% se primenjuje dodavanjem u vodu za piće.

Preporučena doza je 7mg toltrazurila po 1kg t.m. dnevno, tokom 2 uzastopna dana, što odgovara 28mL Baycox

2.5% na 100kg t.m. dnevno, tokom dva uzastopna dana.

Ovakvo doziranje se postiže primenom rastvora koncentracije 25ppm 1 ml Baycox

2.5% po 1 litru

vode za piće, kontinuirano tokom 48 sati. Alternativno, može se aplikovati rastvor veće koncentracije 75ppm, odnosno 3mL Baycox

2.5% po 1 litru vode za piće, koji se daje tokom 8

sati dnevno, dva dana uzastopno. U vreme trajanja tretmana životinjama sme biti dostupna samo medicinirana voda za piće.

Da bi se obezbedilo pravilno doziranje, potrebno je što tačnije izračunati ukupnu težinu životinja koje se tretiraju, kao i dnevnu konzumaciju vode.Tretman je najefikasniji u ranoj fazi infekcije, pa je korisna rana dijagnoza. Tretman treba započeti već pri prvim znacima bolesti.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Preparat se primenjuje razblažen u vodi za piće laganim mešanjem.Kod pripreme rastvora koncentrovanijih od 1:1000 1mL Baycox

2.5% rastvora po 1 litru vode za

piće može doći do stvaranja taloga. Dnevno pripremati svež rastvor leka.U nedostatku studija inkompatibilnosti, lek u vodi za piće ne treba mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

KARENCA

Meso i organi tretirane peradi tovni pilići, ćurići nisu za ishranu ljudi u toku tretmana kao ni 14 dana tovni pilići odnosno 16 dana ćurići od poslednje primene leka. Lek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25

C, zaštićeno od svetlosti.

Ne držati u frižideru.

Rok upotrebe

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

12 nedelja, na temperaturi do 25 °C.

Rok upotrebe nakon razblaživanja u vodi za piće:

24 časa, na temperaturi do 25 °C.

Broj rešenja:

323-01-00370-18-001 od 27.05.2019. za lek

Baycox® 2.5%, oralni rastvor, 1 x 1L 25mg/mL

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Istovremena upotreba sa antibioticima može dovesti do smanjenog unosa vode kod ćuraka. Baycox

2.5% rastvor ne remeti razvoj imuniteta na kokcidije.

Baycox je kompatibilan sa kokcidiostaticima i amebostaticima.Kao i kod drugih antikokcidijalnih lekova, produžena primena može dovesti do razvoja rezistentnih sojeva.Ako se preporučena doza prekorači za više od 3-5 puta, može doći do smanjenja unosa vode.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

2.5% je alkalni rastvor.

Preporučuje se nošenje gumenih rukavica pri rukovanju koncentrovanim lekom.Posle eventualnog kontakta sa rastvorom odmah isprati kožu i oči.Ne jesti, ne piti i ne pušiti pri rukovanju lekom.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Postoji teorijski rizik za štetan uticaj na životnu sredinu. Metabolit toltrazurila, toltrazuril sulfon, spada u perzistentne poluvreme>1 godine i mobilne supstance i toksičan je za biljke. Zbog spore degradacije, ponavljano đubrenje zemljišta stajnjakom dobijenim od tretiranih životinja može dovesti do njegove akumulacije u zemljištu i toksičnog delovanja na biljke, a ne može se isključiti ni mogućnost dospevanja u podzemne vode.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Plastična boca HDPE od 1L.

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00370-18-001 od 27.05.2019.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji