Baycox Iron 182mg/mL+36.4mg/mL suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Baycox Iron suspenzija za injekciju; 182mg/mL+36.4mg/mL; bočica staklena, 1x100mL

  • ATC: QP51AJ51
  • EAN: 4007221049883
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Baycox Iron suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Baycox Iron na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Baycox Iron kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00316-19-001 od 26.05.2020. za lek

Baycox Iron, suspenzija za injekciju, 36 mg/mL+182 mg/mL,1x100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Baycox Iron, suspenzija za injekciju, 36 mg/mL+182 mg/mL, 1x100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer, Holandija

Podnosilac zahteva:

Bayer d.o.o.

Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd

Broj rešenja: 323-01-00316-19-001 od 26.05.2020. za lek

Baycox Iron, suspenzija za injekciju, 36 mg/mL+182 mg/mL,1x100 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Bayer d.o.o.Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Produlab Pharma BVForellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer, Holandija

IME LEKA

Baycox Iron

36 mg/mL + 182 mg/mL

suspenzija za injekcijuza prasadtoltrazuril/gvožđeIII u obliku gleptoferona

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1mL suspenzije za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

GvožđeIII

kao gleptoferon

Pomoćne supstance:

5 mg

Blago viskozna suspenzija, tamno braon boje.

INDIKACIJE

Za istovremenu prevenciju kliničkih znakova kokcidioze kao što je dijareja kod novorođenih prasadi na farmama na kojima je potvrđena istorija kokcidioze uzrokovane sa

Cystoisospora suis

kao i prevencija anemije usled nedostataka gvožđa.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod prasadi za koje postoji sumnja na deficit vitamina E i/ili selenijuma.Ne koristiti u slučajevima preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu suspstancu.

Broj rešenja: 323-01-00316-19-001 od 26.05.2020. za lek

Baycox Iron, suspenzija za injekciju, 36 mg/mL+182 mg/mL,1x100 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Na mestu primene često se mogu uočiti prolazna diskoloracija tkiva i/ili blagi otok. Anafilaktičke reakcije mogu se javiti vrlo retko.

Uginuća nakon parenteralne primene injekcija gvožđa kod prasadi su retko prijavljivana. Ova uginuća su bila povezana sa genetskim faktorima ili deficitom vitamina E i/ili selenijuma. Prijavljena su uginuća prasadi koja su povezana sa povećanom podložnošću infekcijama usled privremene blokade retikuloendotelnog sistema.

Učestalost neželjenih dejstava definiše se sledećom konvencijom:- vema česta više od 1 od 10 životinja ispoljava neželjene rekacije tokom tretmana- česta više od 1 ali manje od 10 životinja od 100 životinja- povremena više od 1 ali manje od 10 životinja od 1000 životinja- retka više od 1 ali manje od 10 životinja od 10000 životinja- veoma retka manje od 1 od 10000 životinja, uključujući izolovane prijave

Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje prasad 48 do 72 sata nakon rođenja

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Intramuskularna primena.

Promućkajte dobro pre upotrebe dok se ne dobije vizuelno homogena suspenzija i nema zaostalog proizvoda prilepljenog za dno staklene bočice.

Ovaj vetrinarski lek treba primeniti kod prasadi između 48 do 72 sata nakon rođenja i to kao jednu intramuskularnu injekciju od 20 mg toltraturila/kg telesne mase i 100 mg gvožđa u obliku kompleksa gleptoferona/kg telesne mase, što odgovara volumenu od 0.55 mL/kg telesne mase.Telesnu masu prasadi treba odrediti što je moguće preciznije kako bi se osiguralo tačno doziranje.

Svakom prasetu lek treba novom iglom veličine 21 G. Poželjno mesto primene je vrat videti sliku ispod.

Broj rešenja: 323-01-00316-19-001 od 26.05.2020. za lek

Baycox Iron, suspenzija za injekciju, 36 mg/mL+182 mg/mL,1x100 mL

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

1. Dobro promućkati pre upotrebe.

2. Povucite kožu u stranu pre injiciranja.

3. Ubodite iglu pod uglom od 90° i ubrizgajte proizvod.

4. Injektujte intramuskulareno u vrat iza uva.

5. Izvucite iglu i otpustite kožu.

Gumeni zatvarač bočice se može bezbedno probušiti do 30 puta.Kada se lek primenjuje grupi životinja koristiti iglu za povlačenje koja je postavljena u zatvarač kako bi se izbeglo prekomerno probijanje zatvarača. Iglu za povlačenje treba ukloniti nakon primene.

Prilikom primene leka većoj grupi životinja, preporučuje se primena uređaja za višestuko doziranje sa izvodom za povlačenje. Dozator na uređaju treba podesiti prema masi prasadi pre injekcije.

KARENCA

Meso i jestive iznutrice: 53 dana.

Broj rešenja: 323-01-00316-19-001 od 26.05.2020. za lek

Baycox Iron, suspenzija za injekciju, 36 mg/mL+182 mg/mL,1x100 mL

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Ne koristite ovaj veterinbarski lek nakon isteka roka

upotrebe označenog na kutiji i bočici kao „Važi do:

” Datum isteka roka upotrebe odnosi se na

poslednji dan navedenog meseca.

Rok upotrebe

Rok upotrebe posle otvaranja unutrašnjeg pakovanja

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Novorođena prasad mogu ispoljiti kliničke znake slične onima kod kokcidioze kao što je dijareja iz više razloga npr. drugi patogeni, stres. Ukoliko se primete klinički znaci u periodu od dve nedelje nakon primene leka, potrebno je o tome obavestiti odgovornog veterinara.

Učestala i ponavljana primena antiprotozoika iste klase može dovesti do razvoja rezistencije.

Preporučuje se primena leka kod svih prasadi u leglu.

Kada se uoče klinički znaci kokcidioze, znači da je već došlo do oštećenja tankog creva. Stoga lek treba primeniti svim životinjama pre očekivane pojave kliničkih znakova, tj. u prepatentnom periodu.

Primenom higijenskih mera može se smanjiti rizik od kokcidioze kod svinja. Stoga se preporučuje istovremeno poboljšanje higijenskih uslova na farmi, naročito u smislu obezbeđivanja suvog i čistog smeštaja.

Ovaj lek se ne preporučuje za upotrebu kod prasadi lakše od 0.9 kg.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nije primenljivo.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ovak lek sadrži gvožđe u vidu gleptoferon kompleksa, što se povezuje sa anafilaktičkim

reakcijama nakon injekcije. Osobe sa poznatom preosetljivošću na gvožđe u vidu gleptoferon kompleksa treba da izbegavaju kontakt sa ovim veterinarskim lekom.

Slučajno samoubrizgavanje može izazvati neželjene reakcije. Treba obratiti pažnju da se izbegne slučajno samoubrizgavanje. Ako do toga dođe, odmah potražite medicinsku pomoć i pokažite Uputstvo za lek ili pakovanje lekaru.

Ovaj lek može biti štetan za plod. Trudnice ili žene koje pokušavaju da ostanu u drugom stanju treba da izbegavaju kontakt sa ovim vetrinarskim lekom, naročito slučajno samoubrizgavanje.

Oprati ruke nakon upotrebe i/ili prosipanja leka.

Broj rešenja: 323-01-00316-19-001 od 26.05.2020. za lek

Baycox Iron, suspenzija za injekciju, 36 mg/mL+182 mg/mL,1x100 mL

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Nisu poznate.

Predoziranje simptomi, postupanje u hitnim slučajevima, antidoti

Podnošljivost ovog veterinarskog leka procenjena je nakon jednokartne intramuskularne primene do 5 puta veće doze od preporučene, kao i nakon ponovljene primene.

Jednokratna intramuskularna primena doze 5 puta više od preporučene, ili trokratna primena preporučene doze, nisu izazvale sistemska neželjena dejstva ili abnormalnosti na lokalnom mestu primene.

Nakon druge ili treće primene doze 3 puta više od preporučene primećeni su klinički znaci kao što je apatija, dispneja, povećana rektalna temperatura, crvenilo kože, ataksija i/ili neželjeni događaji vezani za ekstremitete ili zglobove kao što je poliartritis. U nekim slučajevima 13 od 29 životinja tretiranih višekratno sa dozom 3 puta višom od preporučene ovo je dovelo do uginuća životinja. Ove pojave najverovatnije nastaju usled preopterećenja gvožđem.

Nivoi zasićenosti transferina gvožđem mogu dovesti do povećane prijemčivosti na sistemskebakterijske infekcije, bol, inflamatorne reakcije kao i do formiranja abscesa na mesti injiciranja.

Može nastati perzistentna diskoloracija mišićnog tkiva na mestu primene.

Nakon predoziranja može doći do jatrogenog trovanja koje može prouzrokovati sledeće kliničke znake: bledilo sluznica, hemoragični gastroeneteritis, povraćanje, tahikardija, hipotenzija, dispneja, edem ekstremiteta, šepavost, šok, oštećenje jetre ili uginuće.

slučaju predoziranja potrebno je primeniti potpornu terapiju kao što su helirajući agensi npr. deferoksamin.

Inkompatibilnost

odsustvu studija kompatibilnosti, preporučuje se da se ovaj veterinarski lek ne meša sa drugim veterinarskim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Pitajte svog veterinara ili farmaceuta kako da uklonite lekove koji vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu u zaštiti životne sredine.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Bočica od bezbojnog stakla hidrolitičke klase II presvučenog iznutra silikonom,

zapremine 100 mL, sa hlorbutil čepom i aluminijumskom kapicom u složivoj kartonskoj kutiji.

Broj rešenja: 323-01-00316-19-001 od 26.05.2020. za lek

Baycox Iron, suspenzija za injekciju, 36 mg/mL+182 mg/mL,1x100 mL

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00316-19-001 od 26.05.2020.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji