Baytril® Max 100mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Baytril® Max rastvor za injekciju; 100mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QJ01MA90
  • EAN: 4007221029182
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Baytril® Max rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Baytril® Max na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Baytril® Max kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00248-21-002 od 19.04.2022. za lek

Baytril® Max, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Baytril

Max, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH

2. European Pharma Hub Kft.

1. Projensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka

2. 2360 Gyál, 7000/9 hrsz., Mađarska

Podnosilac zahteva:

MARLO FARMA D.O.O.

Resavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00248-21-002 od 19.04.2022. za lek

Baytril® Max, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

MARLO FARMA DOO, Resavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

1. KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH

Projensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka

2. European Pharma Hub Kft.

2360 Gyál, 7000/9 hrsz., Mađarska

IME LEKA

Baytril

100 mg/mLrastvor za injekciju za goveda i svinjeenrofloksacin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Enrofloksacin

Pomoćne supstance:

Benzil-alkohol

Butil alkohol

Ostale pomoćne supstance

L-arginin;Voda za injekcije

INDIKACIJE

Lečenje infekcija kod goveda i svinja.

GovedaInfekcije respiratornog trakta koje izazivaju

Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida,

Histophilus somni

spp. i infekcije vimena prouzrokovane sa

SvinjeInfekcije respiratornog trakta koje izazivaju

Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida,

Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Streptococcus suis

bronchiseptica.

Broj rešenja: 323-01-00248-21-002 od 19.04.2022. za lek

Baytril® Max, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 mL

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjivati ukoliko postoji preosetljivost na aktivnu supstancu, dodatke ili na bilo koju pomoćnu supstancu.

NEŽELJENA DEJSTVA

veoma retkim slučajevima može doći do pojave prolaznih inflamatornih reakcija otok, crvenilo na mestu primene.U veoma retkim slučajevima može doći do pojave gastrointestinalnih smetnji u toku lečenja.U veoma retkim slučajevima intravenska primena kod goveda može dovesti do pojave šoka, verovatno usled poremećaja cirkulacije.

Ako primetite bilo kakvo ozbiljno neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda i svinje.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Doza kod respiratornih oboljenja subkutano iznosi 7.5mg enrofloksacina po kilogramu telesne mase jednokratno, što odgovara 7.5mL leka Baytril Max na 100kg telesne mase na dan.U slučaju ozbiljnih, hroničnih respiratornih infekcija može se nakon 48 sati primeniti i druga doza.Intravenska doza kod mastitisa izazivanog

E. coli, Klebsiella pneumoniae

iznosi 5mg/kg telesne

mase, što odgovara 5mL leka Baytril Max na 100kg telesne mase na dan. Lečenje mastitisa izazivanog

E. coli, Klebsiella pneumoniae

treba vršiti isključivo intravenskom

primenom u toku 2 uzastopna dana.

Doza kod respiratornih oboljenja intramuskularno iznosi 7.5mg enrofloksacina po kilogramu telesne mase jednokratno, što odgovara 7.5mL leka Baytril Max na 100kg telesne mase na dan.U slučaju ozbiljnih, hroničnih respiratornih infekcija može se nakon 48 sati primeniti i druga doza.

Za respiratorna oboljenja kod goveda: subkutana upotreba.Za respiratorna oboljenja kod svinja: intramuskularna upotreba.Lečenje mastitisa izazivanog

E. coli, Klebsiella pneumoniae

intravenska upotreba.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Da bi se osiguralo ispravno doziranje, telesnu masu treba odrediti što je moguće tačnije, kako bi se izbeglo subdoziranje.

Broj rešenja: 323-01-00248-21-002 od 19.04.2022. za lek

Baytril® Max, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 mL

Jednokratna doza je obično dovoljna. U slučaju ozbiljnih, hroničnih respiratornih infekcija može se nakon 48 sati primeniti i druga doza.Ne davati više od 10mL kod goveda ili 5mL kod teladi i svinja po jednom mestu primene subkutano/intramuskularno.Lečenje mastitisa izazivanog

treba vršiti isključivo intravenskom primenom u toku 2

uzastopna dana.Čep se može probušiti do 20 puta.

KARENCA

Goveda meso i jestiva tkiva: subkutano:

14 dana

7 dana

5 dana

3 dana

Svinje meso i jestiva tkiva:

intramuskularno:

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.Ne zamrzavati i ne čuvati u frižideru.Ne koristiti nakon roka upotrebe označenog na etiketi i kutiji.

Rok upotrebe

Rok upotrebe posle otvaranja

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Razumna primena

Uvek kada je to moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma. Prilikomkorišćenja leka treba uzeti u obzir zvanične i lokalne smernice za primenu antibiotika. Fluorohinolone treba čuvati za lečenje kliničkih stanja koja su slabo reagovala, ili za koja se očekuje da će slabo reagovati na druge vrste antibiotika. Upotreba proizvoda koja odstupa od datih uputstava može da poveća zastupljenost bakterija otpornih na fluorohinolone i može da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima zbog ukrštene rezistencije.

Posebna upozorenja za primenu na životinjama

Treba primenjivati aseptične uslove. Lek ne treba mešati sa drugim proizvodima. Ukoliko se daje više injekcija, ili ako se daje više od 10mL injekcionog rastvora goveda ili 5mLtelad, svinje, daju se podeljeno, svaki put na drugo mesto.Intravenska injekcija se mora davati sporo.Ako unutar 2-3 dana od početka terapije ne dođe do kliničkog poboljšanja, treba ponovo proveriti osetljivost uzročnika i po potrebi promeniti terapiju.

Broj rešenja: 323-01-00248-21-002 od 19.04.2022. za lek

Baytril® Max, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 mL

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Može se primenjivati tokom graviditeta i laktacije.

Predoziranje

Doza od 25mg/kg telesne mase u toku 15 uzastopnih dana je dobro podnošljiva i nema pojave nikakvih kliničkih simptoma. Nakon višekratne primene prekoračenih doza doze veće od 25 mg enrofloksacina po kilogramu telesne mase, mogu se pojaviti simptomi kao što su letargija, blaga dijareja i gubitak apetita.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ako dođe do slučajnog samoinjiciranja, odmah zatražiti medicinsku pomoć i pokazati lekaru uputstvo za upotrebu ili etiketu. Ukoliko bol potraje duže od 12 sati nakon pregleda lekara, treba ponovo potražiti medicinsku pomoć. Osobe kod kojih postoji preosetljivost na enrofloksacin ne treba da rukuju ovim lekom. Svaki kontakt leka sa kožom ili očima odmah treba isprati vodom. Ne treba jesti, piti ili pušiti u toku rukovanja ovim lekom.

Interakcije

Istovremena primena sa makrolidnim antibioticima ili tetraciklinima može izazvati antagonistički efekat. Izlučivanje teofilina, kofeina ili antipirina može biti odloženo.

Inkompatibilnost

obzirom na to da nema ispitivanja inkompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte veterinara kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: bočica od obojenog stakla hidrolitičke klase I, zapremine 100mL, zatvorena brombutil gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu sa lekom i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanje dozvole:

323-01-00248-21-002 od 19.04.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji