Betamox LA 150mg/mL suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Betamox LA suspenzija za injekciju; 150mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QJ01CA04
  • EAN: 8606103665157
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Betamox LA suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Betamox LA na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Betamox LA kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:323-01-00487-21-001 od 22.07.2022. za lek

Betamox LA, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL, 1 x 100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Betamox LA, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

NORBROOK LABORATORIES LIMITED

Adresa:

Station Works, Camlough Road, Newry, County Down, Severna Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo

Podnosilac zahteva:

ZOOPHARM D.O.O. BEOGRAD

Adresa:

Hadži Prodanova 8, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:323-01-00487-21-001 od 22.07.2022. za lek

Betamox LA, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL, 1 x 100 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

ZOOPHARM D.O.O. BEOGRAD, Hadži Prodanova 8, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

NORBROOK LABORATORIES LIMITED, Station Works, Camlough Road, Newry, CountyDown, Severna Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo

IME LEKA

Betamox LA

150 mg/mLsuspenzija za injekcijuza goveda, ovce, svinje, pse i mačkeamoksicilin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL suspenzije za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Amoksicilin u obliku amoksicilin trihidrata

Pomoćne supstance:

Butilhidroksitoluen

Butilhidroksianizol

Ostale pomoćne supstance:

Aluminijum-distearat; propilenglikol-dikaprilokaprat

Uljana suspenzija skoro bele boje.

INDIKACIJE

Preparat je namenjen za lečenje infekcija prouzrokovanih osetljivim mikroorganizmima kod goveda, ovaca, svinja, pasa i mačaka i gde sa jednokratnom aplikacijom obezbeđujemo produženo dejstvo leka. Koristi se i za zaštitu od sekundarnih bakterijskih infekcija u slučajevima kada bakterije nisu primarni uzročnik bolesti.Lek je indikovan za lečenje infekcija:

Digestivnog traktab Respiratornog traktac Kože i mekog tkivad Urogenitalnog traktae Za prevenciju postoperativnih infekcija aplikacija pre hirurške intervencije

Broj rešenja:323-01-00487-21-001 od 22.07.2022. za lek

Betamox LA, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL, 1 x 100 mL

Pre primene leka osetljivost bakterija treba odrediti antibiogramom. S obzirom na visoku rezistenciju

Salmonella spp.

na amoksicilin, obratiti pažnju prilikom lečenja infekcija digestivnog trakta.

Lek nije efikasan protiv mikroorganizama koji stvaraju beta-laktamazu.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjivati intravenski i intratrahealno.Preparat se ne daje zečevima, hrčkovima, gerbilima i zamorcima.Ne primenjivati kod životinja kod kojih postoji preosetljivost na peniciline, cefalosporine ili pomoćne supstance.

NEŽELJENA DEJSTVA

Moguća je pojava lokalne reakcije na mestu aplikacije leka.Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, ovce, svinje, psi i mačke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Parenteralna primena.Goveda, ovce i svinje: Lek se aplikuje samo intramuskularno.Psi i mačke: Lek se aplikuje subkutano ili intramuskularno.Preporučena doza amoksicilina je 15 mg/1 kg telesne mase odnosno 1 mL leka/10 kg telesne mase. U slučaju potrebe aplikacija leka u preporučenoj dozi se može ponoviti nakon 48 časova.

Vrsta životinje

Telesna masa kg

Doza mL

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Da bi se lek pravilno dozirao i izbeglo subdoziranje, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje. Posle primene leka ubodno mesto treba izmasirati. Pre upotrebe promućkati bočicu. Obrisati vrh bočice pre svake upotrebe. Koristiti sterilne igle i špriceve.Kod ponovljenog davanja, lek aplikovati na drugo mesto.

Ako je količina leka veća od 15 mL kod goveda i 4 mL kod ovaca i svinja, treba je podeliti i dati na dva ili više mesta. Koristiti uobičajene mere asepse.

Treba koristiti odgovarajuće špriceve naročito kod primene malih doza.

Broj rešenja:323-01-00487-21-001 od 22.07.2022. za lek

Betamox LA, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL, 1 x 100 mL

KARENCA

Goveda:Meso i jestiva tkiva: 39 danaMleko: 108 časova 4,5 dana

Svinje:Meso i jestiva tkiva: 42 dana

Ovce:Meso i jestiva tkiva: 29 danaLek se ne koristi kod ovaca čije se mleko koristi za ljudsku upotrebu.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25ºC

Rok upotrebe

2 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

28 dana, čuvanjem u originalnom pakovanju na temperaturi

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Lek treba koristiti nakon ispitivanja osetljivosti bakterija izolovanih sa životinja. Ako to nije moguće, terapiju treba bazirati na lokalnim epidemiološkim podacima.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Treba voditi računa da prilikom aplikacije leka ne dođe do samoubrizgavanja, a ako dođe do njega potražiti savet lekara.

Penicilini i cefalosporini mogu prouzrokovati preosetljivost alergiju unošenjem u organizam putem injekcije, inhalacije, ingestije ili dodirom preko kože. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance mogu izazvati ozbiljne probleme.Ne manipalusiti ovim lekom u slučaju kada već postoji preosetljivost ili ako je savetovano da se ne radi sa ovim preparatom.Treba preduzeti sve mere predostrožnosti kako ne bi došlo do kontakta sa lekom.Ako se razviju simptomi usled kontakta kao što je svrab, potražiti medicinsku pomoć i pokazati ovo upozorenje. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su mnogo ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

Oprati ruke posle aplikovanja leka.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.

Broj rešenja:323-01-00487-21-001 od 22.07.2022. za lek

Betamox LA, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL, 1 x 100 mL

Interakcije

Ne primenjivati istovremeno baktericidne i bakteriostatske antibiotike.

Predoziranje

Penicilini imaju veliku terapijsku širinu.

Inkompatibilnost

odsustvu ispitivanja inkompatibilnosti lek ne mešati sa drugim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Bočica od bezbojnog stakla II hidrolitička grupa, zapremine 100 mL, zatvorena čepom od nitrilgume i aluminijumskom kapicom u složivoj kartonskoj kutiji.N

ačin izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00487-21-001

2..07.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji