Biocillin-150 LA 150mg/mL suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Biocillin-150 LA suspenzija za injekciju; 150mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QJ01CA04
  • EAN: 8718692823013
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Biocillin-150 LA suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Biocillin-150 LA na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Biocillin-150 LA kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja

323-01-00205-19-002 od 04.08.2020. za lek

Biocillin-150 LA, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL, 1 x 100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Biocillin-150 LA, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

2. Interchemie werken "De Adelaar" B.V

1. Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija

2. Metaalweg 8, Venray, Holandija

Podnosilac zahteva:

VOJVODINALEK DOO

Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija

Broj rešenja

323-01-00205-19-002 od 04.08.2020. za lek

Biocillin-150 LA, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL, 1 x 100 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VOJVODINALEK DOOTemerinski put 93, Novi Sad, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

1. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija

2. Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

Metaalweg 8, Venray, Holandija

IME LEKA

Biocillin-150 LA

150 mg/mLsuspenzija za injekcijuza goveda, ovce, svinje, pse i mačkeamoksicilin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL suspenzije za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Amoksicilin u obliku trihidrata

Pomoćne supstance:

Butilhidroksitoluen

Butilhidroksianizol

Ostale pomoćne supstance

aluminijum stearat, propilenglikol dikaprilokaprat

Suspenzija bele do skoro bele boje.

INDIKACIJE

Preparat je namenjen za lečenje infekcija prouzrokovanih osetljivim mikroorganizmima kod goveda, svinja, pasa i mačaka i gde sa jednokratnom aplikacijom obezbeđujemo produženo dejstvo leka. Koristi se i za zaštitu od sekundarnih bakterijskih infekcija u slučajevima kada bakterije nisu primarni uzročnik bolesti.

Lek je indikovan za lečenje infekcija:

Digestivnog trakta

Respiratornog trakta

Kože i mekog tkiva

Broj rešenja

323-01-00205-19-002 od 04.08.2020. za lek

Biocillin-150 LA, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL, 1 x 100 mL

Urogenitalnog trakta

Za prevenciju postoperativnih infekcija aplikacija pre hiruške intervencije

Pre primene leka osetljivost bakterija treba odrediti antibiogramom, S obzirom na visoku rezistenciju

coli i Salmonella spp

na amoksicilin obratiti pažnju prilikom lečenja infekcija

digestivnog trakta.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjivati intravenski i intratrahealno.Lek se ne daje zečevima, hrčkovima, gerbilima i zamorcima.Ne primenjivati kod životinja kod kojih postoji preosetljivost na peniciline, cefalosporine ili pomoćne supstance.

NEŽELJENA DEJSTVA

Moguća je pojava lokalne reakcije na mestu aplikacije leka.

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavwstite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, ovce, svinje, psi i mačke

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Parenteralna primenaDa bi se lek pravilno dozirao i izbeglo subdoziranje, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

Goveda, ovce i svinje: lek se aplikuje intramuskularno.Psi i mačke: lek se aplikuje subkutano ili intramuskularno

Preporučena doza amoksicilina iznosi 15 mg/kg t.m. ekv. l mL leka /10 kg t.m..U zavisnosti od vrste i telesne mase životinje doza leka iznosi:

Vrsta životinje

Telesna masa kg

Doza mL

Broj rešenja

323-01-00205-19-002 od 04.08.2020. za lek

Biocillin-150 LA, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL, 1 x 100 mL

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Posle primene leka ubodno mesto treba izmasirati. Pre upotrebe promućkati bočicu. Obrisati vrh bočice pre svake upotrebe. Koristiti sterilne igle i špriceve. Kod ponovljenog davanja, lek aplikovati na drugo mesto. Ako je količina leka veća od 20 mL, treba je podeliti i dati na više mesta.Koristiti uobičajene mere asepse.Treba koristiti odgovarajuće špriceve naročito kod primene malih doza.

KARENCA

Mleko tretiranih životinja nije za ljudsku upotrebu tokom tretmana. Kod krava koje se muzu dva puta dnevno, mleko za ljudsku upotrebu se može koristiti posle 79 časova, odnosno posle 7 izmuzavanja od zadnje primene leka. Kod drugih načina izmuzavanja, mleko se može koristiti za ljudsku upotrebu posle istog perioda od vremena zadnje primene leka - sa izmuzavanjem tri puta dnevno, mleko se može koristiti za ljudsku upotrebu posle 10 izmuzavanja.

Goveda meso:

23 dana od poslednje primene leka

Ovce i svinje meso: 16 dana od poslednje primene lekaLek se ne koristi kod ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece!Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °C začtićeno od svetlosti.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Lek treba koristiti nakon ispitivanja osetljivosti bakterija izolovanih sa životinja. Ako to nije moguće, terapiju treba bazirati na lokalnim epidemiološkim podacima.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Treba voditi računa da prilikom aplikacije leka ne dođe do samoubrizgavanja. a ako dođe do njegapotražiti savet lekara.

Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost alergije kao posledicu injekcije, inhalacije,gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije nacefalosporine i obrnuto.

Osobama sa poznatom prosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.

Broj rešenja

323-01-00205-19-002 od 04.08.2020. za lek

Biocillin-150 LA, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL, 1 x 100 mL

Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrabtreba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjcm su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.Oprati ruke posle svake upotrebe.

Upotreba tokom laktacije,graviditeta i nošenja jaja

Lek se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije

Ne primenjivati istovremeno baktericidne i bakteriostatske antibiotike.

Predoziranje

Penicilini imaju veliku terapijsku širinu.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek kao ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Bočica od providnog stakla tip II, sa 100 mL suspenzije za injekciju, zatvorena nitril gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.Spoljašnje pakovanje: Složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj dozvole za stavljanje leka u promet:

323-01-00205-19-002 od 04.08.2020. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji