Bravoxin 10 0.5U/mL+18.2IU/mL+18.2IU/mL+5.3IU/mL+90%+3.8IU/mL+4.6IU/mL+4.9IU/mL+6.6U/mL+17.4IU/mL suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Bravoxin 10 suspenzija za injekciju; 0.5U/mL+18.2IU/mL+18.2IU/mL+5.3IU/mL+90%+3.8IU/mL+4.6IU/mL+4.9IU/mL+6.6U/mL+17.4IU/mL; bočica, 1x50mL

  • ATC: QI02AB01
  • EAN: 8713184133748
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Bravoxin 10 suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Bravoxin 10 na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Bravoxin 10 kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00483-17-001 od 23.04.2018. za lek Bravoxin 10, vakcina protiv bolesti goveda i ovaca uzrokovanih infekcijama sa

spp., suspenzija za injekciju, 1x50mL

Broj rešenja: 323-01-00484-17-001 od 23.04.2018. za lek Bravoxin 10, vakcina protiv bolesti goveda i ovaca uzrokovanih infekcijama sa

spp., suspenzija za injekciju, 1x100mL

UPUTSTVO ZA LEK

Bravoxin 10, suspenzija za injekciju, 1x50 ml

Bravoxin 10, suspenzija za injekciju, 1x100 ml

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Schering Plough Animal Health

Breakspeare Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS, Velika

Britanija

Podnosilac zahteva:

d.o.o. Beograd

Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00483-17-001 od 23.04.2018. za lek Bravoxin 10, vakcina protiv bolesti goveda i ovaca uzrokovanih infekcijama sa

spp., suspenzija za injekciju, 1x50mL

Broj rešenja: 323-01-00484-17-001 od 23.04.2018. za lek Bravoxin 10, vakcina protiv bolesti goveda i ovaca uzrokovanih infekcijama sa

spp., suspenzija za injekciju, 1x100mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

MARLO farma Beograd, Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Schering Plough Animal Health, Breakspeare Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS, Velika Britanija

IME LEKA

vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije

suspenzija za injekcijuza goveda i ovce

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL vakcine sadrži:

Aktivne supstance:

Cl. perfringens

tip A, α toksoid

Cl. perfringens

tip B i C, β toksoid

≥ 18.2 i.j.*

Cl. perfringens

tip D, ε toksoid

≥ 5.3 i.j.*

cela kultura ćelija

≥90% zaštita**

tip B, toksoid

≥ 3.8 i.j.*

≥ 4.6 i.j.*

≥ 4.9 i.j.*

Cl. sordellii

Cl. haemolyticum

Adjuvans:

Aluminijum-kalijum-sulfat alum

3,026-4,094 ppm

Pomoćne supstance:

test neutralizacije toksina na osnovu hemolize inhibicije hemolize eritrocita ovna

ELISA u skladu sa Ph.Eur.** veštačka infekcija challenge test na zamorcima, u skladu sa Ph. Eur.

ELISA po propisu proizvođača

Ostale pomoćne supstance: natrijum-hlorid 0.85% rastvor

Broj rešenja: 323-01-00483-17-001 od 23.04.2018. za lek Bravoxin 10, vakcina protiv bolesti goveda i ovaca uzrokovanih infekcijama sa

spp., suspenzija za injekciju, 1x50mL

Broj rešenja: 323-01-00484-17-001 od 23.04.2018. za lek Bravoxin 10, vakcina protiv bolesti goveda i ovaca uzrokovanih infekcijama sa

spp., suspenzija za injekciju, 1x100mL

INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju ovaca i goveda protiv bolesti uzrokovanih infekcijama

Cl. chauvoei

Cl. perfringens

Cl. perfringens

Cl. perfringens

Cl. sordellii

Cl. haemolyticum

Za pasivnu imunizaciju jagnjadi i teladi putem kolostruma protiv navedenih klostridijalnihinfekcija osim za

C. haemolyticum

Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 2 nedelje nakon sprovođenja programa primarne vakcinacije.

Trajanje aktivnog imuniteta:

Za sve komponente je dokazan anamnestički humoralni imunski odgovor imunološko pamćenje 12 meseci nakon primarne vakcinacije.

Trajanje aktivnog imuniteta dokazano na osnovu serologije/titra protektivnih antitela:

12 meseci protiv

Cl. perfringens

tip A, B, C i D,

Cl. sordellii

< 6 meseci protiv

Cl. haemolyticum

12 meseci protiv

Cl. perfringens

< 12 meseci protiv

Cl. perfringens

< 6 meseci protiv

Cl. sordellii

Cl. haemolyticum

Trajanje pasivnog imuniteta:

Na osnovu serologije/titra protektivnih antitela:

najmanje 2 nedelje za

Cl. septicum

najmanje 8 nedelja za

Cl. perfringens

Cl. perfringens

najmanje 12 nedelja za

Cl. perfringens

Cl. perfringens

Cl. sordellii

nisu dokazani zaštitni titri antitela protiv

Cl. haemolyticum

najmanje 2 nedelje za

Cl. sordellii

Cl. haemolyticum

najmanje 8 nedelja za

Cl. septicum

najmanje 12 nedelja za

Cl. perfringens

Cl. perfringens

Cl. perfringens

KONTRAINDIKACIJE

Ne vakcinisati bolesne ili imunodeficijentne jedinke.

NEŽELJENA DEJSTVA

Kod 75 - 100 % vakcinisanih životinja mogu se javiti neželjene reakcije.Najčešće zabeležene postvakcinalne reakcije su lokalizovani otok ili otvrdnuće na mestu primene vakcine, ali se mogu javiti i blaga hipertermija, apscesi ili druge promene u dubljim tkivima na mestu aplikacije.

Broj rešenja: 323-01-00483-17-001 od 23.04.2018. za lek Bravoxin 10, vakcina protiv bolesti goveda i ovaca uzrokovanih infekcijama sa

spp., suspenzija za injekciju, 1x50mL

Broj rešenja: 323-01-00484-17-001 od 23.04.2018. za lek Bravoxin 10, vakcina protiv bolesti goveda i ovaca uzrokovanih infekcijama sa

spp., suspenzija za injekciju, 1x100mL

Kod većine životinja se javlja otok na mestu primene vakcine. Njegova veličina može da dostigne prečnik od 6 cm kod ovaca i 15 cm kod goveda; nekada kod goveda lokalna reakcija može dostićiprečnik od 25 cm. Lokalne reakcije većinom spontano iščezavaju u periodu od 3-6 nedelja nakon imunizacije kod ovaca i za manje od 10 nedelja kod goveda, ali kod malog broja životinja mogu trajati i duže. Kod nekih životinja može doći do stvaranja apscesa. Vakcinacija može uzrokovati reakciju u dubljim tkivima, ispod mesta injekcije.Takođe, na mestu primene vakcine može doći do promene boje kože koja se vraća u normalnu boju sa prolaskom lokalne reakcije. Tokom 1-2 dana nakon aplikovanja prve doze vakcine može se javiti bol na mestu injekcije.Navedene lokalne reakcije ne utiču na opšte zdravstveno stanje, ponašanje, ishranu ili prirast životinja.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Ovce i goveda u uzrastu od najmanje dve nedelje.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Ovce, starosti najmanje 2 nedelje

Goveda, starosti najmanje 2 nedelje

Za subkutanu upotrebu.

Primarna vakcinacija: Aplikovati dve doze vakcine u intervalu od 4-6 nedelja pogledati poglavlje „Indikacije” i poglavlje „Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu”.

Revakcinacija busterizacija: Jedna doza vakcine, u intervalima od 6-12 meseci pogledati poglavlje „Indikacije”.

Primena u graviditetu

cilju obezbeđenja pasivne zaštite potomstva kroz kolostrum, jedna doza vakcine se aplikuje gravidnim životinjama u periodu između 8. i 2. nedelje pre partusa, pod uslovom da je kod njih ranije sproveden kompletan program primarne vakcinacije.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Preporučena regija: kožni nabor na postranom delu vrata. Kod goveda treba voditi računa o mestu aplikacije vakcine zbog lokalnih reakcija, s obzirom na naknadne tuberkulinske probe.

Pre svakog izvlačenja vakcine bočicu treba dobro promućkati.

Broj rešenja: 323-01-00483-17-001 od 23.04.2018. za lek Bravoxin 10, vakcina protiv bolesti goveda i ovaca uzrokovanih infekcijama sa

spp., suspenzija za injekciju, 1x50mL

Broj rešenja: 323-01-00484-17-001 od 23.04.2018. za lek Bravoxin 10, vakcina protiv bolesti goveda i ovaca uzrokovanih infekcijama sa

spp., suspenzija za injekciju, 1x100mL

Špricevi i igle koji se koriste za primenu vakcine treba da budu sterilni, a aplikacija vakcine izvršena kroz čistu i suvu kožu, uz preduzete sve mere predostrožnosti za sprečavanje kontaminacije.

KARENCA

Nula 0 dana.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati i transportovati u frižideru na temperaturi od 2- 8 °C, zaštićeno od svetlosti.Ne zamrzavati.

Rok upotrebe

Rok upotrebe posle otvaranja:

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Efikasnost vakcine u pasivnoj zaštiti mlade jagnjadi i teladi zavisi od toga da li su ove životinje uzele odgovarajuću količinu kolostruma prvog dana života.Kliničke studije su pokazale da kod mlade jagnjadi i teladi prisustvo maternalnih antitela, posebno protiv

Cl. perfringens

tip A samo kod teladi,

Cl. chauvoei

samo kod

jagnjadi i

Cl. perfringens

tip D može redukovati imunski odgovor na vakcinu. Zbog toga, da bi se

obezbedio optimalan odgovor na vakcinu kod mladih životinja sa prisutnim visokim titrom maternalnih antitela, primarnu vakcinaciju treba odložiti dok titar ovih antitela ne opadne nakon 8 -12 nedelja starosti; pogledati poglavlje „Indikacije”.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

slučaju razvoja anafilaktičke reakcije treba bez odlaganja primeniti odgovarajući tretman npr. adrenalin.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, treba podstaći krvarenje i mesto aplikacije odmah

isprati vodom. Ukoliko dođe do razvoja lokalne reakcije, treba se obratiti lekaru i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Kada je vakcina aplikovana ovcama i kravama u periodu između 8. i 2. nedelje pre partusa, nisu

zabeležena druga neželjena dejstava osim onih opisanih u poglavlju „Neželjena dejstva”.

Broj rešenja: 323-01-00483-17-001 od 23.04.2018. za lek Bravoxin 10, vakcina protiv bolesti goveda i ovaca uzrokovanih infekcijama sa

spp., suspenzija za injekciju, 1x50mL

Broj rešenja: 323-01-00484-17-001 od 23.04.2018. za lek Bravoxin 10, vakcina protiv bolesti goveda i ovaca uzrokovanih infekcijama sa

spp., suspenzija za injekciju, 1x100mL

Zbog nedostatka podataka o bezbednosti u prvoj i drugoj trećini graviditeta, ne preporučuje se primena ove vakcine u ovim periodima graviditeta. Kod gravidnih ovaca i krava treba izbegavati izazivanje stresa.

Interakcije

Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti istovremene primene ove vakcine sa bilo kojim drugim lekom. Stoga odluku o upotrebi ove vakcine pre ili posle primene nekog drugog veterinarskog leka treba doneti u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

Inkompatibilnost

Ne mešati vakcinu sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.

Predoziranje

Nakon davanja dvostruko veće doze od preporučene, lokalne reakcije kod teladi i jagnjadi mogu biti nešto izraženije u odnosu na one opisane u poglavlju „Neželjena dejstva”.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Goveda i ovce:

Aktivna imunizacija ovaca i goveda protiv

Cl. chauvoei

toksina

Cl. perfringens

tipa B i C,

Cl. perfringens

Cl. septicum

Cl. sordellii

sadržanih u vakcini.

Jagnjad i telad:Pasivna imunizacija putem kolostruma protiv navedenih klostridijalnih infekcija.

Pakovanje

Bočica od polietilena niske gustine sa 50 mL ili 100 mL vakcine, zatvorena zapušačem

od halogenbutil gume i aluminijumskom kapicom, u kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

QI02AB01 i QI04AB01

Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje 1x50 mL: 323-01-00483-17-001 od 23.04.2018.Pakovanje 1x100 mL: 323-01-00484-17-001 od 23.04.2018.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji