Butox 7.5 7.5mg/mL suspenzija za polivanje


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Butox 7.5 suspenzija za polivanje; 7.5mg/mL; kontejner, 1x1L

  • ATC: QP53AC11
  • EAN: 8606103708984
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Butox 7.5 suspenzija za polivanje uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Butox 7.5 na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Butox 7.5 kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00540-19-001 od 26.10.2020. godine za lek

Butox 7.5, suspenzija za polivanje, 1 x 1 L

UPUTSTVO ZA LEK

Butox 7.5, suspenzija za polivanje, 7.5 m/mL, 1 x 1 L

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Intervet Production SA

Rue de Lyons 27460 Igoville, Francuska

Podnosilac zahteva:

TURANGO D.O.O.

Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00540-19-001 od 26.10.2020. godine za lek

Butox 7.5, suspenzija za polivanje, 1 x 1 L

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

TURANGO D.O.O.Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kagujevac, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

INTERVET PRODUCTIONS,Rue de Lyons 27460 Igoville, Francuska

IME LEKA

Butox 7.5

7.5 mg/mLsuspenzija za polivanjeza goveda i ovcedeltametrin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL suspenzije za polivanje sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Rastvor formaldehida 35%

Propilenglikol

Ostale pomoćne supstance su: SI dispergujući agens, natrijum-laurilsulfat, rodorsil 416, rodorsil 426 R, silikat, ksantin guma, limunska kiselina, monohidrat, formaldehid rastvor 35%, propilenglikol i prečišćena voda.

INDIKACIJE

Prevencija i lečenje infestacija sledećim parazitima:

Ovčiji krpelj

Malophagos ovinus

Kako bi se izbegla rezistencija, lek Butox 7.5 treba koristi samo na osnovu testa osetljivosti lokalnih muva na aktivnu supstancu.

Broj rešenja: 323-01-00540-19-001 od 26.10.2020. godine za lek

Butox 7.5, suspenzija za polivanje, 1 x 1 L

KONTRAINDIKACIJE

Lek je kontraindikovan kod rezistencije na piretroide.

NEŽELJENA DEJSTVA

veoma retkim slučajevima, kod goveda su primećeni neurološki znaci i opšti simptomi uznemirenost, prostracija, drhtanje, nenormalni pokreti, kao i znaci na koži ljuspanje kože, svrab na mestu primene. Deltametrin iritira oči i sluzokožu. U retkim slučajevima kod životinja se nakon terapije može javiti uznemirenost sa zabacivanjem glave i mlaćenjem repom. Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda i ovce

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Veterinarski lek za spoljašnju primenu.

Goveda: Prevencija i lečenje infestacija vašima: 75 mg deltrametrina po životinji, naneti jednokratno spolja, što odgovara količini od 10 mL suspenzije po životinji videti tabelu.

Prevencija i lečenje infestacija muvama: 30 mg do 75 mg deltrametrina na 100 kg telesne mase, naneti odjednom spolja, što odgovara količini od 10 mL do 30 mL suspenzije po životinji videti tabelu.

Prevencija i lečenje infestacija krpeljima: 75 mg do 112,5 mg deltrametrina na 100 kg telesne mase, naneti odjednom spolja, što odgovara količini od 15 mL do 75 mL suspenzije po životinji videti tabelu.

Indikacije

Doza preparata

10 mL po životinji

Do 100 kg: 10 mL

Od 100 do 300 kg: 20 mL

Preko 300 kg: 30 mL

15 mL na 100 kg telesne mase sa najviše 75 mL

po životinji

Broj rešenja: 323-01-00540-19-001 od 26.10.2020. godine za lek

Butox 7.5, suspenzija za polivanje, 1 x 1 L

Ovce: Lečenje i prevencija infestacija izazvanih vašima i ovčijim krpeljom

Malophagus ovinus

75 mg

deltrametrina po životinji, naneti odjednom spolja, što odgovara količini od 10 mL suspenzije po životinji.

Način primene:Dobro rasporediti ukupnu dozu duž medijalne linije od ruba vrata do baze repa. Samo jedno nanošenje leka obezbeđuje efikasnu zaštitu tokom 8-10 nedelja od vaši, malofaga i muva, a tokom 4-5 nedelja od krpelja.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Nema posebnih uputstava.

KARENCA

Goveda:

Aplikovana doza: do 30mL/po životinji tretman protiv muva i vašiMeso i iznutrice:

Aplikovana doza do 75 mL/životinji tretman protiv krpeljaMeso i iznutrice:

Meso i iznutrice:

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe

Rok upotrebe posle otvaranja:

30 nedelja, čuvanjem na temperaturi do 25 °C, u originalnom

Broj rešenja: 323-01-00540-19-001 od 26.10.2020. godine za lek

Butox 7.5, suspenzija za polivanje, 1 x 1 L

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Ova formulacija nije prilagođena za upotrebu kod pasa i mačaka. Korišćenje ovog leka oralnim putem ili polivanjem kod pasa i mačaka može da izazove dominantno neurološke ataksija, konvulzije, drhtanje i digestivne simptome hipersalivacija, povraćanje, ponekad sa letalnim ishodom. Rezistencija na ovaj lek ne može se isključiti kod muva

.. Lek Butox 7.5 treba

primenjivati u sklopu borbe protiv muva, koja uključuje unapređenje higijenskih uslova i korišćenje supstanci koje ne deluju hemijskim putem. Pored toga, treba naizmenično koristiti insecticide koji sadrže supstance iz različitih grupa u skladu sa programom dezinsekcije. Poželjno je da izbor aktivne supstance bude zasnovan na ispitivanju osetljivosti. Za više informacija konsultujte svog veterinara.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek zivotinjama

toku korišćenja ovog leka ne treba jesti, piti niti pušiti. Pre jela i posle korišćenja leka oprati ruke i delove kože koji su bili izloženi preparatu. U slučaju akcidentalnog gutanja leka osoba ne treba da pokušava da povrati lek, već da se javi lekaru ili najbližem centru za kontrolu trovanja sa uputstvom za lek ili etiketom. Tokom korišćenja ovog preparata preporučuje se nošenje rukavica za upotrebu u domaćinstvu. U slučaju da lek prsne u oči ili da dodje u kontakt sa kožom odmah isprati velikom količinom vode. Osobe sa poznatom preosetljivošću na neku od komponenti leka treba da izbegavaju svaki kontakt sa ovim preparatom.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ispitivanja na laboratorijskim životinjama pacov, kunić nisu pokazala teratogena ili embriotoksična dejstva. Neškodljivost ovog leka nije potvrdjena tokom graviditeta ili laktacije. Veterinar treba da proceni odnos koristi i rizika primene ovog preparata kod ženki u graviditetu ili tokom laktacije.

Interakcije

Neki organofosforni isekticidi usporavaju metabolizam deltametrina i povećavaju toksičnost. Stoga, ne preporučuje se kombinovana primena ovog preparata sa organosfosfornim insekticidima.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Ustanovljeno je da je deltametrin toksičan za ribe i pčele. Biodegradabilan je, i njegova akumulacija u životnoj sredini je neznatna. Stoga, primena leka Butox 7.5 može predstavljati veoma ograničen rizik po životnu sredinu.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Broj rešenja: 323-01-00540-19-001 od 26.10.2020. godine za lek

Butox 7.5, suspenzija za polivanje, 1 x 1 L

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: polietilenski kontejner zapremine1L, koji ima dva otvora. Svaki otvor je zatvoren zatvaračem sa navojem.Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sadrži jedan kontejner. Unutar spoljnog pakovanja nalazi se i plastični nastavak za polivanje.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00540-19-001 od 26.10.2020.godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji