Calcium borogluconicum 200mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Calcium borogluconicum rastvor za injekciju; 200mg/mL; boca, 1x500mL

  • ATC: QA12AA03
  • EAN: 8606006133401
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Calcium borogluconicum rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Calcium borogluconicum na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Calcium borogluconicum kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00045-18-001 od 26.07.2018. za lek

Calcium borogluconicum, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1 x 100 ml

323-01-00046-18-001 od 26.07.2018. za lek

Calcium borogluconicum, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1 x 500 ml

UPUTSTVO ZA LEK

Calcium borogluconicum, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1 x 100 mlCalcium borogluconicum, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1 x 500 ml

za primenu na životinjama

Proizvođač:

VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva:

VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Broj rešenja:

323-01-00045-18-001 od 26.07.2018. za lek

Calcium borogluconicum, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1 x 100 ml

323-01-00046-18-001 od 26.07.2018. za lek

Calcium borogluconicum, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1 x 500 ml

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija

IME LEKA

Calcium borogluconicum

kalcijum-boroglukonat 200 mg/mlrastvor za injekciju za konje, goveda, ovce, koze, svinje i pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Kalcijum-boroglukonat

odgovara 16.6 mg/ml kalcijuma

Pomoćne supstance:

Borna kiselina

Ostale pomoćne supstance: natrijum-hidroksid; voda za injekcije

INDIKACIJE

Primena leka Calcium borogluconicum indikovana je u sledećim slučajevima:

tetanije pašna, transportna

tetanički grčevi teladi obolelih od akutnog rinitisa

puerperalna patologija pareza, hemoglobinurija, paraplegija

alergijska stanja

zapaljenski eksudativni procesi

smanjenje sposobnosti koagulacije krvi

neka trovanja ugljen tetrahlorid, oksalna kiselina i dr

Broj rešenja:

323-01-00045-18-001 od 26.07.2018. za lek

Calcium borogluconicum, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1 x 100 ml

323-01-00046-18-001 od 26.07.2018. za lek

Calcium borogluconicum, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1 x 500 ml

KONTRAINDIKACIJE

Lek ne primenjivati:

intramuskularno

kod životinja koje se u isto vreme tretiraju ili se nalaze pod dejstvom kardiotoničnih glikozida

sa kofeinom, aminofilinom i tiazidnim diureticima

kod hipovolemičnih stanja i oštećenja bubrega.

NEŽELJENA DEJSTVA

Posle subkutane aplikacije, može doći do pojave lokalnog edema naročito kod pasa koji spontano prolazi za nekoliko dana.Brza primena leka prouzrokuje pojačano znojenje i hiperemiju.Kod brze intravenske aplikacije može doći do ventrikularne fibrilacije ili srčanog bloka, koji se neutrališe atropinom.Mere za sprečavanje neželjenih dejstava vezanih za način aplikacije opisane su u tački 9.

Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Konji, goveda, ovce, koze, svinje i psi.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se primenjuje intravenski ili subkutano u sledećim dozama:

Konji, goveda:

100 – 250 ml

Ovce i koze:

25 – 50 ml

Svinje ispod 100 kg:

10 – 50 ml

Svinje iznad 100 kg:

50 – 100 ml

– 20 ml

Terapija se može ponoviti do tri puta u intervalima ne kraćim od 12-24 sata.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre aplikacije primeniti mere asepse i antisepse i dezinfikovati kožu na mestu injiciranja leka. Zbog mogućnosti pojave lokalnog edema, preporučljivo je subkutane injekcije naročito veće količine leka aplikovati na više mesta. Takođe, usled moguće pojave ventrikularne fibrilacije ili srčanog bloka, intravenske injekcije treba ubrizgavati sporo. U slučaju pojave aritmija i bradikardije primenu leka treba obustaviti i aplikovati atropin. Preparat namenjen za i.v. primenu neposredno pre aplikacije treba temperirati.

Broj rešenja:

323-01-00045-18-001 od 26.07.2018. za lek

Calcium borogluconicum, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1 x 100 ml

323-01-00046-18-001 od 26.07.2018. za lek

Calcium borogluconicum, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1 x 500 ml

KARENCA

Nula 0 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece

Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

28 dana, na temperaturi do 25 °C.

Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Posle subkutane aplikacije, može doći do pojave lokalnog edema naročito kod pasa, koji spontano prolazi za nekoliko dana.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe koje dolaze u kontakt sa ovim lekom i primenjuju ga životinji, treba da se pridržavaju propisanih mera opreza i zaštite. Izbegavati kontakt sa kožom, očima i odećom. Nakon rada oprati ruke tekućom vodom i sapunom. Ukoliko dođe do kontakta sa kožom ili očima, treba ih isprati sa dosta tekuće vode.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nema ograničenja.

Interakcije

Zbog sinergizma jona kalcijuma sa glikozidima digitalisa, soli kalcijuma se ne smeju davati digitaliziranim pacijentima, jer mogu prouzrokovati zastoj srca. Jon kalcijuma menja vazoaktivna svojstva atropina, pilokarpina i drugih supstanci.

Inkompatibilnost

Lek ne primenjivati sa kardiotoničnim glikozidima, kofeinom, aminofilinom, tiazidnim diureticima, atropinom, pilokarpinom.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

Broj rešenja:

323-01-00045-18-001 od 26.07.2018. za lek

Calcium borogluconicum, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1 x 100 ml

323-01-00046-18-001 od 26.07.2018. za lek

Calcium borogluconicum, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1 x 500 ml

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Bočica od bezbojnog stakla, zapremine 100 ml, sa gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom, u kartonskoj kutiji.Boca od bezbojnog stakla, zapremine 500 ml, sa gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom, u kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod :

Broj dozvole:

x 100 ml:

323-01-00045-18-001 od 26.07.2018.

x 500 ml:

323-01-00046-18-001 od 26.07.2018.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji