Calciveyxol 38 380mg/mL+50mg/mL+60mg/mL rastvor za infuziju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Calciveyxol 38 rastvor za infuziju; 380mg/mL+50mg/mL+60mg/mL; boca polipropilenska, 1x500mL

 • Proizvođač: VEYX PHARMA GMBH - Nemačka
 • Nosilac dozvole: SI POLJOVET D.O.O.
 • Broj dozvole: 323-01-00279-19-001
 • Istek dozvole: 2025-02-10
 • Zemlja porekla: Nemačka
 • Lek sadrži: borna kiselina, magnezijum-hlorid, kalcijum-glukonat
 • ATC: QA12CX99
 • EAN: 4250286109027
 • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
 • Izdavanje leka: NRV
 • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Calciveyxol 38 rastvor za infuziju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Calciveyxol 38 na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Calciveyxol 38 kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00279-19-001 od 10.02.2020. za lek

Calciveyxol 38, rastvor za infuziju, 500 mL 380 mg/mL + 50 mg/mL + 60mg/mL

UPUTSTVO ZA LEK

CALCIVEYXOL 38, rastvor za infuziju, 380 mg/mL + 50 mg/mL + 60 mg/mL,

1.x 500 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Veyx Pharma GmbH

Söhreweg 6, Schwarzenborn, Nemačka

Podnosilac zahteva:

SI Poljovet d.o.o.

Bulevar Kralja Aleksandra 159, Beograd, Srbija

Broj rešenja:

323-01-00279-19-001 od 10.02.2020. za lek

Calciveyxol 38, rastvor za infuziju, 500 mL 380 mg/mL + 50 mg/mL + 60mg/mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

SI Poljovet d.o.o., Bulevar Kralja Aleksandra 159, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Veyx Pharma GmbHSöhreweg 6, Schwarzenborn, Nemačka

IME LEKA

Calciveyxol 38

380 mg/mL + 50 mg/mL + 60 mg/mLrastvor za infuzijuza goveda, svinje i ovcekalcijum-glukonat, borna kiselina, magnezijum-hlorid

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1mL rastvora za infuziju sadrži:

Aktivne supstance:

Kalcijum-glukonat, monohidrat

34.0 mg ili 0.85 mmol

Borna kiselina

Magnezijum-hlorid, heksahidrat

7.2 mg ili 0.30 mmol

Pomoćne supstance:

voda za injekcije

Rastvor za infuziju. Bistar rastvor, bezbojan do žućkastobraon boje.

INDIKACIJE

Akutna hipokalcemija. - Kao potporna terapija kod alergija, urtikarije, hemoragične dijateze, slabih kontrakcija inercije uterusa.

KONTRAINDIKACIJE

Lek ne davati u slučaju hiperkalcemije i/ili hipermagnezijemije, kalcinoze kod goveda i ovaca, nakon davanja visokih doza vitamina D3, kod hronične insuficijencije bubrega, istovremeno ili neposredno nakon intravenske aplikacije rastvora neorganskog fosfata.

Broj rešenja:

323-01-00279-19-001 od 10.02.2020. za lek

Calciveyxol 38, rastvor za infuziju, 500 mL 380 mg/mL + 50 mg/mL + 60mg/mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Čak i prilikom davanja terapijskih doza, može se javiti prolazna hiperkalcemija. Ovo stanje se manifestuje sledećim simptomima:- inicijalna bradikardija- uznemirenost, tremor mišića, salivacija- ubrzano disanjeUbrzani rad srca, nakon inicijalne bradikardije, treba shvatiti kao početni znak predoziranja. U ovom slučaju, infuzija se mora odmah zaustaviti. Neželjeni efekti koji se javljaju kasnije, čak i 6 do 10 sati nakon infuzije, mogu biti u vidu poremećaja opšteg stanja i simptoma hiperkalcemije. Ovo se ne sme pogrešno dijagnostikovati kao povratna hipokalcemija.Pogledati tačku

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, svinje i ovce.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za sporu intravensku upotrebu. Goveda: -

akutna hipokalcemija

20-30 mL Calciveyxol-a 38 na 50 kg t.m. intravenski

odgovara 0.34-0.51 mmol Ca

0.12-0.18 mmol Mg

potporna terapija kod alergija, urtikarija, hemoragične dijateze, atonije uterusa

15-20 mL Calciveyxol-a 38 na 50 kg t.m., intravenskiodgovara 0.26-0.34 mmol Ca2+ i 0.09-0.12 mmol Mg2+ po kg t.m.

Ovce, telad, svinje:

3-4 mL Calciveyxol-a 38 na 10 kg t.m., intravenski

odgovara 0.26-0.34 mmol Ca

0.09-0.12 mmol Mg

po kg t.m.

Navedene doze predstavljaju standardne preporučene vrednosti i uvek ih treba prilagođavati postojećem deficitu i stanju cirkulatornog sistema u konkretnom slučaju.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Intravenska infuzija se mora davati sporo, u trajanju od 20 do 30 minuta. Prvi naredni tretman se ne sme sprovoditi pre isteka najmanje 6 sati od prvog davanja infuzije. Dodatna, ponovljena terapija se može sprovoditi u intervalima od 24 sata i to onda kada je sigurno da su postojeći klinički simptomi posledica i dalje prisutne hipokalcemije.

Broj rešenja:

323-01-00279-19-001 od 10.02.2020. za lek

Calciveyxol 38, rastvor za infuziju, 500 mL 380 mg/mL + 50 mg/mL + 60mg/mL

KARENCA

Goveda, svinje, ovce:

meso i jestiva tkiva:

nula 0 dana

nula 0 dana

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.

Lek se ne sme čuvati u frižideru i ne sme se zamrzavati. Čuvati od smrzavanja.Upotrebiti samo bistar rastvor iz neotvorene boce.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

iskoristiti odmah. Neiskorišćeni sadržaj boce odbaciti.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Intravenska primena mora biti spora. Tokom infuzije se moraju kontinuirano pratiti rad srca i cirkulacija. U slučaju pojave simptoma predoziranja posebno poremećaja srčanog ritma, pada krvnog pritiska, uznemirenosti, infuziju treba odmah zaustaviti.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nema posebnih upozorenja. U slučaju kontakta leka sa očima ili kožom, potrebno je isprati ih

velikom količinom vode.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nema podataka o štetnosti primene leka, odnosno o reproduktivnoj toksičnosti leka kod životinja. Lek se koristi nakon procene odnosa koristi i rizika od strane nadležnog veterinara.

Interakcije

Kalcijum pojačava efekat glikozida na srce. Kalcijum pojačava β-adrenergički i metilksantinski efekat na srce. Glukokortikoidi povećavaju izlučivanje kalcijuma putem bubrega pomoću antagonističkog dejstva vitamina D.

Inkompatibilnost

nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.

Predoziranje

Suviše brza intravenska infuzija ili predoziranje mogu dovesti do razvoja hiperkalcemije i/ili hipermagnezijemije sa kardiotoksičnim simptomima kao što su tahikardija nakon inicijalne

Broj rešenja:

323-01-00279-19-001 od 10.02.2020. za lek

Calciveyxol 38, rastvor za infuziju, 500 mL 380 mg/mL + 50 mg/mL + 60mg/mL

bradikardije, poremećaj srčanog ritma aritmija i, u ozbiljnim slučajevima, ventrikularna fibrilacija sa prestankom rada srca.Kod hiperkalcemije se još mogu javiti sledeći simptomi: slabost, tremor mišića, ekscitiranost, uznemirenost, znojenje, poliurija, pad krvnog pritiska, depresija, kao i koma.U ovim slučajevima mora se odmah prestati sa infuzijom. Simptomi hiperkalcemije se mogu javiti i 6 do 10 sati nakon infuzije i ne smeju se pogrešno dijagnostikovati kao povratna hipokalcemija, bez obzira na sličnu simptomatologiju.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: graduisana boca od polipropilena, zapremine 500mL,zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00279-19-001 od 10.02.2020.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji