Canidryl® 50 mg Tablets for dogs 50mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Canidryl® 50 mg Tablets for dogs tableta; 50mg; blister, 10x10tableta

  • ATC: QM01AE91
  • EAN: 739090012135
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Canidryl® 50 mg Tablets for dogs tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Canidryl® 50 mg Tablets for dogs na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Canidryl® 50 mg Tablets for dogs kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00409-17-001od 14.05.2018. godine za lek Canidryl®20 mg Tablets for dogs, tableta, 20 mg, 10 x 10 tbl323-01-00410-17-001od 14.05.2018. godine za lek Canidryl®50 mg Tablets for dogs, tableta, 50 mg, 10 x 10 tbl323-01-00411-17-001od 14.05.2018. godine za lek Canidryl®100 mg Tablets for dogs, tableta, 100 mg, 10 x 10 tbl

UPUTSTVO ZA LEK

Canidryl

2. mg Tablets for dogs, tableta, 10x10 tbl

Canidryl

5. mg Tablets for dogs, tableta, 10x10 tbl

Canidryl

1.0 mg Tablets for dogs, tableta,10x10 tbl

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea, Co. Galway, Ireland

Podnosilac zahteva:

Provet doo

Nikolaja Gogolja 48, Beograd,Srbija

Broj rešenja:

323-01-00409-17-001od 14.05.2018. godine za lek Canidryl®20 mg Tablets for dogs, tableta, 20 mg, 10 x 10 tbl323-01-00410-17-001od 14.05.2018. godine za lek Canidryl®50 mg Tablets for dogs, tableta, 50 mg, 10 x 10 tbl323-01-00411-17-001od 14.05.2018. godine za lek Canidryl®100 mg Tablets for dogs, tableta, 100 mg, 10 x 10 tbl

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

PROVET doo

Nikolaja Gogolja 48Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea, Co. Galway, Ireland

IME LEKA

Canidryl

2. mg Tablets for dogs

Karprofen 20 mgtabletaza pse

Canidryl

5. mg Tablets for dogs

Karprofen 50 mgtabletaza pse

Canidryl

1.0 mg Tablets for dogs

Karprofen 100 mgtabletaza pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Canidryl

2. mg Tablets for dogs

Aktivna supstanca:

Canidryl

5. mg Tablets for dogs

Aktivna supstanca:

Broj rešenja:

323-01-00409-17-001od 14.05.2018. godine za lek Canidryl®20 mg Tablets for dogs, tableta, 20 mg, 10 x 10 tbl323-01-00410-17-001od 14.05.2018. godine za lek Canidryl®50 mg Tablets for dogs, tableta, 50 mg, 10 x 10 tbl323-01-00411-17-001od 14.05.2018. godine za lek Canidryl®100 mg Tablets for dogs, tableta, 100 mg, 10 x 10 tbl

Canidryl

5. mg Tablets for dogs

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance: l

aktoza monohidrat; mikrokristalna celuloza; koloidni silikat, bezvodni

magnezijum-stearat; aroma grilovanog mesa 2007.01

INDIKACIJE

Ublažavanje upale i bolova kod mišićno-koštanih poremećaja i degenerativnim poremećajima na zglobovima. Kod praćenja parenteralne analgezije u ublažavanju postoperativnog bola.

KONTRAINDIKACIJE

Ne davati mačkama.Ne korisititi kod pasa mlađih od 4 meseca.Ne koristi u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na neki od ekscipijenasaNe koristiti kod pasa koji boluju od srčane, hepatične ili bubrežne bolesti, gde postoji mogućnost gastrointestinalne ulceracije ili krvarenja, ili tamo gde postoje dokazi o krvnoj diskraziji.

NEŽELJENA DEJSTVA

Tipične neželjene reakcije na NSAIL, kao što su, povraćanje, proliv, fekalno okultno krvarenje, gubitak apetita i letargija su povremeno prijavljivane. Ovi neželjeni efekti se javljaju uglavnom u prvoj nedelji lečenja i u većini slučajeva su prolazni i nestaju nakon prestanka lečenja, ali u vrlo retkim slučajevima mogu biti ozbiljni ili fatalni.Ako dođe do pojave neželjenih dejstava, lečenje treba prekinuti i tražiti savet od veterinara.Kao i kod ostalih NSAIL postoji rizik od pojave retkih neželjenih reakcija u bubrezima ili jetri.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za oralnu primenu.

Broj rešenja:

323-01-00409-17-001od 14.05.2018. godine za lek Canidryl®20 mg Tablets for dogs, tableta, 20 mg, 10 x 10 tbl323-01-00410-17-001od 14.05.2018. godine za lek Canidryl®50 mg Tablets for dogs, tableta, 50 mg, 10 x 10 tbl323-01-00411-17-001od 14.05.2018. godine za lek Canidryl®100 mg Tablets for dogs, tableta, 100 mg, 10 x 10 tbl

4mg karprofena na kilogram telesne mase dnevno.

Inicijalna doza karprofena, 4 mg po kg telesne mase dnevno data kao pojedinačna dnevna doza ili u dve jednako podeljene doze.U zavisnosti od kliničkog odgovora, dnevna doza se može smanjiti.Trajanje lečenja zavisiće od brzine oporavka. Dugotrajno lečenje treba da bude pod redovnim veterinarskim nadzorom.

Za pokrivanje analgetičnog i antiinflamatornog dejstva posle operacije, parenteralni preoperativni tretman sa injekcijom karprofena može se pratiti tabletama karprofena sa 4 mg / kg / dan tokom 5 dana.Voditi računa da se ne prekorači navedena doza.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pogledati tačku 9.

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Ne zahteva posebne uslove čuvanja.Ne koristiti lek nakon isteka roka upotrebe.Svaku prepolovljenu tabletu i neiskorišćenu tabletu odmah baciti.

Rok upotrebe:

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Upotreba leka kod starijih pasa može dovesti do dodatnog rizika. Ako se takva upotreba ne može izbeći, lek davati pod nadzorom veterinara.Izbegavati korišćenje leka kod pasa koji pate od dehidracije, hipovolemije ili hipotenzije, jer postoji potencijalni rizik od povećanja toksičnosti bubrega.Istovremenu primenu potencijalnih nefrotoksičnih lekova treba izbegavati.

Broj rešenja:

323-01-00409-17-001od 14.05.2018. godine za lek Canidryl®20 mg Tablets for dogs, tableta, 20 mg, 10 x 10 tbl323-01-00410-17-001od 14.05.2018. godine za lek Canidryl®50 mg Tablets for dogs, tableta, 50 mg, 10 x 10 tbl323-01-00411-17-001od 14.05.2018. godine za lek Canidryl®100 mg Tablets for dogs, tableta, 100 mg, 10 x 10 tbl

NSAIL mogu izazvati inhibiciju fagocitoze i samim tim u lečenju inflamatornih stanja povezanih sa bakterijskom infekcijom treba podsticati odgovarajuću istovremenu antimikrobnu terapiju.Ne davati druge NSAIL lekove istovremeno ili u roku od 24 sata jedan od drugog. Neki NSAIL mogu biti

vezani za proteine plazme i nadmetati sa drugim vezanim lekovima, što može dovesti do toksičnog dejstva.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

slučaju slučajnog gutanja, odmah potražiti savet lekara i pokazati Uputstvo za lek. Oprati ruke nakon rukovanja lekom.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Studije na laboratorijskim životinjama pacov i zec pokazale su dokaze o fetotoksičnom efektu karprofena u dozi približno terapijskoj dozi. Bezbednost leka nije utvrđena tokom graviditeta i laktacije.Ne koristiti kod kuja koje su gravidne ili su u periodu laktacije.

Interakcije

Lek se ne sme primenjivati sa glukokortikoidima.

Predoziranje

Nisu se javljali znaci toksičnosti kod pasa tretirani karprofenom u količini do 6mg/kg, dva puta dnevno tokom 7 dana 3 puta više od preporučene doze od 4mg/kg i 6mg/kg jedanput dnevno tokom 7 dana, 1,5 puta više od preporučene doze od 4mg/kg.U slučaju predoziranja treba započeti simptomatsko lečenje.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

10 x 10 tbl:Unutrašnje pakovanje: blister PVC/PVdC/Al koji sadrži deset tableta.Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija u kojoj je smešteno 10 blistera sa po 10 tableta.

Način izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATC vet code :

Broj dozvole:

Broj rešenja:

323-01-00409-17-001od 14.05.2018. godine za lek Canidryl®20 mg Tablets for dogs, tableta, 20 mg, 10 x 10 tbl323-01-00410-17-001od 14.05.2018. godine za lek Canidryl®50 mg Tablets for dogs, tableta, 50 mg, 10 x 10 tbl323-01-00411-17-001od 14.05.2018. godine za lek Canidryl®100 mg Tablets for dogs, tableta, 100 mg, 10 x 10 tbl

323-01-00409-17-001 od 14.05.2018. godine za lek Canidryl®20 mg Tablets for dogs323-01-00410-17-001 od 14.05.2018. godine za lek Canidryl®50 mg Tablets for dogs323-01-00411-17-001 od 14.05.2018. godine za lek Canidryl®100 mg Tablets for dogs

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji