Carofertin® 10mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Carofertin® rastvor za injekciju; 10mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QA11CA02
  • EAN: 9006240013993
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Carofertin® rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Carofertin® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Carofertin® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00221-17-001 od 21.12..2017. godine za lek

Carofertin®, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1x100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Carofertin®, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1x100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA AG

Landeggerstrasse 7, Neufeld, Leitha, Austrija

Podnosilac zahteva:

Marlo Farma d.o.o.

Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija

Broj rešenja:

323-01-00221-17-001 od 21.12..2017. godine za lek

Carofertin®, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1x100 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Marlo Farma d.o.o. BeogradHektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA AGLandeggerstrasse 7, Neufeld, Leitha, Austrija

IME LEKA

Carofertin®

betakaroten 10 mg/mLrastvor za injekcijuza kobile, krave i krmače

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Betakaroten 10 mg

Pomoćne supstance:

Makrogol 15 hidroksistearat, askorbilpalmitat, alfa-Tokoferol-racemat, izopropilmiristat, voda za injekcije

Konzervans:

Benzil alkohol 10 mg/mL

INDIKACIJE

Terapija i profilaksa reproduktivnih poremećaja kod krava, krmača i kobila: stabilizacija razvoja žutog tela, povišenje nivoa progesterona, profilaksa habituelnih abortusa, profilaksa i terapija endometritisa u kombinaciji sa antimikrobnim lekovima, poboljšanje nidacije, zaštita graviditeta, stimulacija imuniteta novorođenih životinja i poboljšanje proizvodnih rezultata u odgoju.Kod krava se preparat koristi pre svega u periodu ishrane deficitarne betakarotenom od novembra do maja, odnosno tokom čitave godine ukoliko se životinje hrane samo senom i silažom. Kod krmača se preparat može koristiti tokom čitave godine.

KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se životinjama preosetljivim na aktivnu supstancu ili na neku od pomoćnih supstanci.Zbog prisustva benzil-alkohola ne primenjuje se kod novorođenih životinja.

Broj rešenja:

323-01-00221-17-001 od 21.12..2017. godine za lek

Carofertin®, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1x100 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

retkim slučajevima zabeležena je pojava otoka na mestu aplikacije leka, koji najčešće spontano prolazi.Kod više od 10% tretiranih konja zabeležena je pojava temperiranog otoka na mestu aplikacije leka, praćenog bolnom reakcijom na pritisak, koji obično ne zahteva terapiju.U izolovanim slučajevima, zabeležene su po život opasne anafilaktoidne reakcije. U tim slučajevima se odmah mora prekinuti primena Carofertina i započeti simptomatska terapija:

slučaju anafilakse: epinefrin adrenalin i/ili glukokortikoidi i.v.

slučaju alergijskih reakcija na koži: antihistaminici i/ili glukokortikosteroidi

slučaju konvulzija: barbiturati kao antidot.

Zbog sadržaja makrogol-15-hidroksistearata, postoji mogućnost pojave alergijskih ili pseudoalergijskih reakcija, posebno kod životinja koje su i ranije primale takvu terapiju injekciono ili putem infuzije. Ove reakcije se mogu značajno razlikovati po intenzitetu i trajanju izražene lokalne reakcije ili ozbiljne sistemske reakcije i mogu rezultirati stanjem životne ugroženosti.

Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Kobile, krave, krmače.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se primenjuje intramuskularno ili subkutano.

20 mL isključivo i.m.

Krave, junice: 20 - 25 mLKrmače:

Kod terapije steriliteta, lek se aplikuje 1 do 3 puta u razmaku od dve nedelje. Kada se primenjuje u periodu puerperijuma, kod krava i junica, prva aplikacija preporučene doze leka sprovodi se 1 - 2 nedelje postpartalno, a druga 6 - 8 nedelja postpartalno. Za stimulisanje imuniteta kod novorođenih mLadunaca, lek se aplikuje gravidnim životinjama 1 - 2 nedelje pre partusa.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Na jedno injekciono mesto sme se aplikovati najviše 10 mL leka.U slučaju da doza prelazi 10mL, lek se mora aplikovati na dva ili više injekcionih mesta.Kobilama se lek aplikuje isključivo i.m.

Broj rešenja:

323-01-00221-17-001 od 21.12..2017. godine za lek

Carofertin®, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1x100 mL

Lek treba iskoristiti odmah kod više jedinki. Preostalu količinu leka u bočici treba odbaciti neposredno nakon primene. Preporučuje se primena igle za aspiraciju.

KARENCA

Nula 0 dana.

1.. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.Nakon prvog otvaranja, proizvod čuvati 28 dana na temperaturi do 25°C.

Rok upotrebe: 24 meseca.Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Kobilama se lek aplikuje isključivo intramuskularno.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

slučaju samoaplikacije leka, odmah zatražiti savet lekara i pokazati mu tekst uputstva za lek ili etiketu leka.Osobe sa poznatom preosetljivošću na betakaroten ili druge komponente leka treba da izbegavaju kontakt sa lekom.Nakon upotrebe oprati ruke.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Preparat se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije

Nisu poznate.

Predoziranje

Nisu zapažena druga neželjena dejstva u odnosu na opisana u poglavlju 6.

Inkompatibilnost

odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne sme se mešati sa drugim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uklanjaju u skladu sa važećim propisima.

Broj rešenja:

323-01-00221-17-001 od 21.12..2017. godine za lek

Carofertin®, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1x100 mL

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Bočica od tamnog stakla od 100 mL smeštena u kartonsku kutiju.

Način izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj dozvole:

323-01-00221-17-001 od 21.12.2017.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji