Catobevit® 100mg/mL+0.05mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Catobevit® rastvor za injekciju; 100mg/mL+0.05mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QA12CX99
  • EAN: 3838989701109
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Catobevit® rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Catobevit® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Catobevit® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00010-19-002 od 25.12.2019. godine za lek

Catobevit®,rastvor za injekciju, 100 mg/mL+0.05 mg/mL, 1x100mL

UPUTSTVO ZA LEK

Catobevit®, rastvor za injekciju, 100 mg/mL+0.05 mg/mL, 1x100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KRKA, D.D., NOVO MESTO

Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Podnosilac zahteva:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Broj rešenja:

323-01-00010-19-002 od 25.12.2019. godine za lek

Catobevit®,rastvor za injekciju, 100 mg/mL+0.05 mg/mL, 1x100mL

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KRKA, D.D., NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

IME LEKA

Catobevit

100 mg/mL+0.05 mg/mLrastvor za injekcijuza goveda, konje, pse i mačkebutafosfan, cijanokobalamin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

100.00 mg

Cijanokobalamin vitamin B12

0.05 mg

Pomoćne supstance:

4.00 mg

Ružičast do crvenkastoružičast rastvor.

INDIKACIJE

Kao potporna terapija kod metaboličkih i reproduktivnih oboljenja kada je potrebna nadoknada fosfora i cijanokobalamina. U slučajevima puerperalnih metaboličkih poremećaja, tetanija i pareza mlečna groznica, ovaj preparat treba primenjivati zajedno sa magnezijumom i kalcijumom, u zavisnosti od oboljenja.Za poboljšanje funkcije mišića kada postoji deficit fosfora i/ili cijanokobalamina.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti lek u slučajevima poznate preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu.

Broj rešenja:

323-01-00010-19-002 od 25.12.2019. godine za lek

Catobevit®,rastvor za injekciju, 100 mg/mL+0.05 mg/mL, 1x100mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Kod mačaka se nakon supkutane primene u interskapularnu regiju mogu javiti lokalne reakcije na injekcionom mestu otok, edem, eritem i otvrdnuće.

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, konji, psi i mačke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Način primene:Goveda, konji: intravenskiPsi i mačke: intravenski, intramuskularno, subkutano

Vrsta životinja / potkategorija

Butafosfanmg/kg

Vitamin B12µg/kg

Način primene

Ako je potrebno, primena se ponavlja jednom dnevno.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Zapušač se može bezbedno probosti do 25 puta. Ako je potrebno više od 25 probijanja,preporučuje se korišćenje igle za izvlačenje.

Broj rešenja:

323-01-00010-19-002 od 25.12.2019. godine za lek

Catobevit®,rastvor za injekciju, 100 mg/mL+0.05 mg/mL, 1x100mL

KARENCA

Goveda, konji: Meso i iznutrice: nula danaMleko: nula dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.Ne koristiti veterinarski lek nakon isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe posle prvog otvaranja:

28 dana, na temperaturi do 25 °C.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Savetuje se da se utvrde uzroci metaboličkih ili reproduktivnih poremećaja, kako bi se utvrdile mere prevencije i terapija koja najviše odgovara, kao i potreba za terapijom dopune fosfora i vitamina B12.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Kontakt sa lekom treba da izbegavaju osobe koje su preosetljive na bilo koji sastojak leka.Lek može imati blago nadražujuće dejstvo na kožu i oči. Zato se mora izbegavati kontakt sa kožom i očima. Ukoliko dođe do slučajnog kontakta sa lekom, kožu i/ili oči isprati vodom.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Bezbednost ovog leka nije utvrđena kod krava, kobila, kuja i mačaka u periodima graviditeta i laktacije. Međutim, njegova primena u ovim periodima kod navedenih kategorija životinja ne bi trebalo da predstavlja poseban problem.

Inkompatibilnost

odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

Broj rešenja:

323-01-00010-19-002 od 25.12.2019. godine za lek

Catobevit®,rastvor za injekciju, 100 mg/mL+0.05 mg/mL, 1x100mL

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Primarno pakovanje: bočica od tamnog stakla hidrolitičke klase II, zapremine 100

mL, zatvorena čepom od brombutila i

aluminijumskom kapicom.Sekundarno pakovanje: složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj dozvole:

323-01-00010-2019-002 od 25.12.2019. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji