Catosal® 100mg/mL+50mcg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Catosal® rastvor za injekciju; 100mg/mL+50mcg/mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL

  • ATC: QA12CX91
  • EAN: 4007221013648
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Catosal® rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Catosal® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Catosal® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00003-23-003 od 23.11.2023.god. za lek

Catosal

rastvor za injekciju, 100 mg/mL+ 50 mcg/mL, 1 x 100

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA

Catosal

rastvor za injekciju, 100 mg/mL+ 50 mcg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324, Kiel, Nemačka

Podnosilac zahteva:

Marlo Farma d.o.o.

Resavska 31/5, 11000 Beograd

Broj rešenja: 323-01-00003-23-003 od 23.11.2023.god. za lek

Catosal

rastvor za injekciju, 100 mg/mL+ 50 mcg/mL, 1 x 100

1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Marlo Farma d.o.o., Resavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer str. 324, Kiel, Nemačka

IME LEKA

butafosfan, cijanokobalamin

100 mg/mL + 50 mcg/mL

rastvor za injekciju

za goveda, mačke i pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

Butafosfan odgovara 1,73 mg fosfora

Cijanokobalamin Vitamin B

Pomoćne supstance:

Ostale pomoćne supstance:

natrijum-hidroksid, voda za injekcije

INDIKACIJE

Prevencija i tretman stanja uzrokovanih ili praćenih hipofosfatemijom i deficitom vitamina B12:

poremećaji metabolizma kao posledica neadekvatne ishrane, držanja ili bolesti

prevencija neplodnosti i puerperalnih oboljenja

kao potporna terapija kod tetanija i pareza, zajedno sa Ca/Mg terapijom

stres, opšta slabost i iscrpljenost organizma.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na aktivnu ili na bilo koju pomoćnu supstancu u sastavu leka.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu poznata.

Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Broj rešenja: 323-01-00003-23-003 od 23.11.2023.god. za lek

Catosal

rastvor za injekciju, 100 mg/mL+ 50 mcg/mL, 1 x 100

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, mačke i psi

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Način primene:

subkutano, intramuskularno i intravenski, a kod goveda intravenski i

intramuskularno

Doziranje:

Odrasla goveda i.v., i.m.:

2-5 mg butafosfana i 0,001-0,0025 mg cijanokobalamina po kg t.m., odnosno 10,0-25,0 mL leka po životinji

Telad i.v., i.m.:

10-25 mg butafosfana i 0,005-0,0125 mg cijanokobalamina po kg t.m., odnosno 5,0-12,5 mL leka po životinji

Psi i.v., i.m., s.c.:

10-100 mg butafosfana i 0,005-0,05 mg cijanokobalamina po kgt.m., odnosno 0,5-5,0 mL leka po životinji

Mačke i.v., i.m., s.c.:

10-100 mg butafosfana i 0,005-0,05 mg cijanokobalamina po kg t.m., odnosno 0,5-2,5 mL po životinji

Ukoliko je potrebno, aplikacija se može ponavljati svakodnevno.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre primene leka omogućiti da rastvor dostigne sobnu temperaturu.

KARENCA

Goveda – meso i mleko: 0 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Lek se ne sme zamrzavati. Čuvati zaštićeno od svetlosti.

Rok upotrebe

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

28 dana, na temperaturi do 25°С.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Broj rešenja: 323-01-00003-23-003 od 23.11.2023.god. za lek

Catosal

rastvor za injekciju, 100 mg/mL+ 50 mcg/mL, 1 x 100

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinje

Pre primene leka omogućiti da rastvor dostigne sobnu temperaturu.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nema posebnih upozorenja. Treba se pridržavati opštih mera opreza.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nema podataka koji bi ukazali na mogući rizik upotrebe butafosfana tokom graviditeta i laktacije.

Predoziranje

Nema poznatih simptoma, hitnih procedura ili antidota.

Interakcije

Nisu poznate.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

23.11.2023.

OSTALI PODACI

Pakovanje:Primarno pakovanje:

Bočica od obojenog stakla hidrolitičke klase II, zapremine 100

ml, zatvorena čepom od hlorbutila i aluminijumskim poklopcem.

Sekundarno pakovanje:

složiva kartonska kutija.ATCvet kod: QA12CX91

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole: 323-01-00003-23-003

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji