Cefokel 50mg/mL suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Cefokel suspenzija za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QJ01DD90
  • EAN: 8606103358202
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Cefokel suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Cefokel na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Cefokel kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00152-21-001 od 10.01.2022. godine za lek:

Cefokel, 50 mg/mL, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Cefokel, 50 mg/mL, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KELA N.V.

St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgija

Podnosilac zahteva:

MAKROPROGRES D.O.O.

Spasovdanska 8g, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00152-21-001 od 10.01.2022. godine za lek:

Cefokel, 50 mg/mL, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

MAKROPROGRES D.O.O.;Spasovdanska 8g, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KELA N.V.;St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgija

IME LEKA

Cefokel

50 mg/mLsuspenzija za injekcijuza svinje i govedaceftiofur

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL suspenzije za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Ceftiofur u obliku hidrohlorida

Pomoćne supstance:

Bela do prljavo bela, bež suspenzija za injekciju.

INDIKACIJE

Infekcije prouzrokovane bakterijama osetljivim na ceftiofur:

Svinje:Za lečenje respiratornih infekcija prouzrokovanih bakterijama

Pasteurella multocida, Actinobacillus

pleuropneumoniae

Streptococcus suis.

Goveda:Za lečenje respiratornih infekcija prouzrokovanih bakterijama

Mannheimia haemolytica

Pasteurella haemolytica

Pasteurella multocida

Histophilus somni

Haemophilus somnus

Za lečenje akutne interdigitalne nekrobaciloze panaricijum, zarazna šepavost goveda,

prouzrokovane bakterijama

Fusobacterium necrophorum

Bacteroides melaninogenicus

Porphyromonas asaccharolytica

Za lečenje akutnog postpartalnog puerperalnog metritisa, u periodu do 10 dana posle teljenja prouzrokovanog bakterijama

Escherichia coli

Arcanobacterium pyogenes

Fusobacterium

Broj rešenja: 323-01-00152-21-001 od 10.01.2022. godine za lek:

Cefokel, 50 mg/mL, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL

osetljivim na ceftiofur. Upotreba leka za ovu indikaciju je ograničena na slučajeve

kada je terapija drugim antimikrobnim lekovima bila neuspešna.

KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na ceftiofur i druge ß- laktamske antibiotike.Ne davati intravenski.Ne koristiti lek u slučaju poznate rezistencije na druge cefalosporine ili ß- laktamske antibiotike.Ne koristiti lek kod živine uključujući i nosilje, zbog opasnosti od širenja antimikrobne rezistencije na ljude.

NEŽELJENA DEJSTVA

Reakcije preosetljivosti se mogu javiti bez obzira na primenjenu dozu leka. Alergijske reakcije npr.kožne promene, anafilaksa se mogu povremeno javiti. U slučaju pojave alergijske reakcije primenu treba prekinuti.Kod svinja je moguća blaga reakcija na mestu primene leka, kao što je diskoloracija fascija ili masnog tkiva, koja može trajati do 20 dana nakon injekcije.Kod goveda se mogu javiti blage reakcije na mestu aplikacije, kao što su otok tkiva i diskoloracija potkožnog tkiva i/ili površine fascija mišića.Kod većine životinja ove promene iščezavaju do 10 dana nakon injekcije, iako se blaga diskoloracija tkiva može zadržati do 28 ili više dana.

Učestalost pojave neželjenih reakcija je definisana prema sledećoj konvenciji:

veoma česta više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana;

česta više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja;

povremena više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja;

retka više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja;

veoma retka manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane slučajeve.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje i goveda.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Svinje: intramuskularna primena

mg ceftiofura/kg t.m./dnevno, u toku 3 dana, tj. 1 mL/16 kg t.m.

Goveda: subkutana primena

Respiratorne bolesti: 1 mg ceftiofura/kg t.m./dnevo, u toku 3 do 5 dana, tj. 1 mL/50 kg t.m.

Broj rešenja: 323-01-00152-21-001 od 10.01.2022. godine za lek:

Cefokel, 50 mg/mL, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL

Akutna interdigitalna nekrobaciloza: 1 mg ceftiofura/kg t.m./dnevno u toku 3 dana, tj. 1 mL/50 kg t.m.

Akutni postpartalni metritis tokom 10 dana posle teljenja: 1 mg ceftiofura /kg t.m./dnevno u toku 5 dana, tj. 1 mL/50 kg t.m.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Bočicu treba snažno promućkati, najmanje 30 sekundi pre upotrebe leka, sve dok sadržaj bočice ne bude potpuno resuspendovan. Nakon mućkanja, posmatrati sadržaj bočice vizuelno kako bi bili sigurni da je proizvod vraćen u suspenziju. Odsustvo taloga na dnu može se najbolje potvrditi okretanjem bočice naopako i posmatranjem sadržaja kroz dno bočice.Maksimalna preporučena količina koja se može primeniti na jednom injecionom mestu iznosi 4 mL za svinje i 6 mL za goveda. Svaku sledeću injekciju treba aplikovati na drugo mesto.Bočica se ne može upotrebiti više od 66 puta.

nekim slučajevima akutnog puerperalnog metritisa potrebno je primenititi i odgovarujuću dodatnuterapiju.

KARENCA

Svinje:Meso i iznutrice: 5 dana.

Goveda:Meso i iznutrice: 8 dana.Mleko: Nula 0 sati.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Ne držati u frižideru i ne zamrzavati.Čuvati bočicu u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C radi zaštite od svetlosti.Čuvati bočicu nakon prvog otvaranja 28 dana na temperaturi do 25°C radi zaštite od svetlosti.Rok upotrebe: 3 godine.Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.Nemojte koristiti ovaj veterinarski lek nakon isteka roka koji je naveden na etiketi.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Upotreba ovog leka može predstavljati opasnost po javno zdravlje usled širenja rezistencije na antibiotike.

Primena leka treba da bude ograničena na klinička stanja koja su slabo reagovala ili kod kojih se može očekivati slaba reakcija na terapiju prvog izbora. Službena, nacionalna i regionalna uputstva za racionalnu primenu antibiotika moraju se uzeti u obzir prilikom primene ovog leka. Povećana upotreba, uključujući upotrebu koja nije u skladu sa uputstvom za primenu, može da dovede do

Broj rešenja: 323-01-00152-21-001 od 10.01.2022. godine za lek:

Cefokel, 50 mg/mL, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL

povećanja zastupljenosti rezistentnih bakterija. Uvek kada je to moguće, lek treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Ovaj lek ne sadrži nikakav antimikrobni konzervans.

Lek se koristi samo za pojedinačno lečenje životinja. Ne koristiti lek za prevenciju bolesti, niti u okviru programa za grupno tretiranje životinja stada. Životinje se mogu lečiti grupno samo ukoliko dođe do izbijanja bolesti u stadu, u skladu sa odobrenim indikacijama i uslovima primene.

Lek ne primenjivati profilaktički u slučajevima zaostajanja posteljice.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Penicilini i cefalosporini mogu prouzrokovati reakcije preosetljivosti alergije nakon injekcije, inhalacije, ingestije ili kontakta sa kožom.Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne rezistencije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove antibiotike ponekad mogu biti veoma ozbiljne.Nemojte rukovati ovim lekom ako znate da ste osetljivi, ili vam je savetovano da ne rukujete ovim preparatima.Ovim proizvodom treba rukovati sa velikim oprezom, kako bi se izbegla izloženost leku. Oprati ruke posle primene.Ukoliko nakon kontakta sa lekom dođe do razvoja simptoma preosetljivosti, kao što je npr. osip po koži, treba potražiti pomoć lekara i pokazati ovo upozorenje. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su mnogo ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Iako studije na laboratorijskim životinjama nisu pokazale teratogeno, fetotoksično i maternotoksično delovanje, bezbednost ceftiofura nije ispitivana na ciljnim vrstama životinja.Lek treba koristiti samo u skladu sa procenom odnosa koristi i rizika od strane nadležnog veterinara.

Interakcije

Baktericidno delovanje beta-laktamskih lekova je neutralizovano istovremenom upotrebom bakteriostatskih antibiotika makrolidi, sulfonamidi i tetraciklini.

Inkompatibilnost

nedostatku podataka o ispitivanjima kompatibilnosti, ovaj lek ne treba mešati sa drugim preparatima.

Predoziranje

Niska toksičnost ceftiofura kod svinja je dokazana primenom ceftiofur-natrijuma u 8 puta većoj dozi od preporučene dnevne doze date intramuskularno tokom dužeg vremenskog perioda 15 uzastopnih dana.Kod goveda nije bilo znakova sistemske toksičnosti prilikom parenteralne upotrebe većih doza odpreporučenih.

Broj rešenja: 323-01-00152-21-001 od 10.01.2022. godine za lek:

Cefokel, 50 mg/mL, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Kada se koristi na propisan način lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.Lekove ne treba odlagati putem otpadnih voda ili kućnog otpada.Pitajte svog veterinara na koji način se odlažu lekovi koji nisu u upotrebi. Ove mere bi trebalo da pomognu u zaštiti životne sredine.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

1..01.2022.

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: bočica od providnog stakla sivkastobraon boje hidrolitička grupa I, zapremine 100 mL, zatvorena čepom od brombutil gume obloženim fluoropolimerom i aluminijumskom kapicomSpoljašnje pakovanje: kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu suspenzije za injekcije i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00152-21-001

1..01.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji