Ceftimed 50mg/mL suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Ceftimed suspenzija za injekciju; 50mg/mL; bočica, 24x100mL

  • ATC: QJ01DD90
  • EAN: 8606020510769
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Ceftimed suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Ceftimed na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Ceftimed kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00547-20-001 od 29.07.2021. godine za lek:

Ceftimed, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00548-20-001 od 29.07.2021. godine za lek:

Ceftimed, suspenzija za injekciju, 24 x 100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Ceftimed, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL

Ceftimed, suspenzija za injekciju, 24 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

AVE&VETMEDIC DOO

Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva:

AVE&VETMEDIC DOO BEOGRAD - ČUKARICA

Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00547-20-001 od 29.07.2021. godine za lek:

Ceftimed, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00548-20-001 od 29.07.2021. godine za lek:

Ceftimed, suspenzija za injekciju, 24 x 100 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

AVE&VETMEDIC DOO BEOGRAD – ČUKARICA,Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

AVE&VETMEDIC DOO,Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

IME LEKA

Ceftimed

50mg/mLsuspenzija za injekcijuza svinje i govedaceftiofur

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL suspenzije za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

obliku ceftiofur-hidrohlorida

Pomoćne supstance:

Sorbitan oleat; aluminum-monostearat; trigliceridi srednje dužine lanca.

INDIKACIJE

Infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na ceftiofur.

Lečenje bakterijskih infekcija respiratornog sistema koje prouzrokuju

Pasteurella multocida

Actinobacillus pleuropneumoniae

Streptococcus suis

Lečenje bakterijskih infekcija respiratornog sistema koje prouzrokuju

Mannheimia haemolytica

Pasteurella haemolytica

Pasteurella multocida

Histophilus somni

Haemophilus

Lečenje akutne interdigitalne nekrobaciloze panaricijum koje prouzrokuju

Fusobacterium

necrophorum

Bacteroides melaninogenicus

Porphyromonas asaccharolytica

Lečenje bakterijske komponente akutnog puerperalnog metritisa koje prouzrokuju

Escherichia

Arcanobacterium pyogenes

Fusobacterium necrophorum

Primena leka je ograničena na

slučajeve u kojima terapija drugim antibiotikom nije dala rezultate.

Broj rešenja: 323-01-00547-20-001 od 29.07.2021. godine za lek:

Ceftimed, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00548-20-001 od 29.07.2021. godine za lek:

Ceftimed, suspenzija za injekciju, 24 x 100 mL

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjivati kod životinja sa poznatom preosetljivošću na ceftiofur ili druge beta-laktamske antibiotike, kao i na bilo koju pomoćnu supstancu u sastavu leka.Ne primenjivati intravenski.Ne koristiti u slučaju rezistencije uzročnika na druge cefalosporine ili beta-laktamske antibiotike.Ne koristiti kod živine uključujući jaja zbog rizika od širenja antimikrobne rezistencije na ljude.

NEŽELJENA DEJSTVA

Moguć je razvoj reakcija preosetljivosti, nezavisno od primenjene doze leka.Kod svinja je moguć razvoj umerene lokalne reakcije na mestu intramuskularne primene leka. Kod nekih svinja je zapaženo prebojavanje fascija i masnog tkiva na mestu primene, koje se može zadržati i do 20 dana nakon injekcije. Vidljiva lokalna reakcija se najčešće spontano povlači u roku od 11 dana od primene leka.Kod goveda na mestu subkutane primene leka može doći do razvoja otoka i otvrdnjavanja tkiva, ali se kod većine tretiranih životinja zapaža blaga do umerena lokalna hronična inflamacija. Ove promene se obično spontano povlače u roku od 7 dana, ali se kod nekih životinja mogu zadržati i do 42 dana posle injekcije.

Ukoliko primetite neko ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Moguć je razvoj reakcija preosetljivosti, nezavisno od primenjene doze leka.Kod svinja moguć je razvoj umerene lokalne reakcije na mestu intramuskularne primene leka. Kod nekih svinja zapaženo je prebojavanje fascija i masnog tkiva na mestu primene, koje može perzistirati i do 20 dana nakon injekcije. Vidljiva lokalna reakcija se najčešće spontano povlači u roku od 11 dana od primene leka.Kod goveda na mestu subkutane primene leka može doći do razvoja otoka i otvrdnjavanja tkiva, ali se kod većine tretiranih životinja zapaža blaga do umerena lokalna hronična inflamacija. Ove promene se obično spontano povlače u roku od 7 dana ali se kod nekih životinja mogu zadržati i do 42 dana posle injekcije.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Svinje:Intramuskularna upotreba.Lek se primenjuje u dozi od 3 mg ceftiofura/kg telesne mase/dnevno tokom 3 dana, odnosno 1 mL leka/16 kg telesne mase/dnevno, tokom 3 dana.Na jedno injekciono mesto može se aplikovati najviše 4 mL leka.

Goveda:Subkutana upotreba.

Broj rešenja: 323-01-00547-20-001 od 29.07.2021. godine za lek:

Ceftimed, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00548-20-001 od 29.07.2021. godine za lek:

Ceftimed, suspenzija za injekciju, 24 x 100 mL

Lek se primenjuje u sledećim dozama:

za lečenje respiratornih infekcija: 1 mg ceftiofura/kg telesne mase dnevno, tokom 3 do 5 dana, odnosno 1 mL leka/50 kg telesne mase/dnevno, tokom 3 do 5 dana.

za lečenje interdigitalne nekrobaciloze: 1 mg ceftiofura/kg telesne mase, tokom 3 dana, odnosno 1mL leka/50 kg telesne mase/dnevno, tokom 3 dana.

za lečenje puerperalnog metritisa do 10 dana posle teljenja: 1 mg ceftiofura/kg telesne mase dnevno, tokom 5 dana, odnosno 1 mL leka/50 kg telesne mase/dnevno tokom 5 dana.

Na jedno injekciono mesto ne sme se aplikovati više od 13 mL leka.U slučaju lečenja akutnog postpartalnog metritisa, može biti potrebna dodatna potporna terapija.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre upotrebe bočicu sa lekom snažno promućkati, kako bi se dobila homogena suspenzija.Ukoliko je potrebna količina leka veća od 13 mL za goveda i 4 mL za svinje, potrebno je podeliti je i aplikovati na više injekcionih mesta.Svaka naredna injekcija treba da bude aplikovana na drugo injekciono mesto.Da bi se obezbedilo precizno doziranje i sprečilo subdoziranje leka, potrebno je što tačnije odrediti telesnu masu životinja.

KARENCA

Svinje:Meso i jestiva tkiva: 5 dana.

Goveda:Meso i jestiva tkiva: 8 dana.Mleko: nula 0 dana.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe posle prvog otvaranja:

upotrebiti odmah.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nisu poznata.

Broj rešenja: 323-01-00547-20-001 od 29.07.2021. godine za lek:

Ceftimed, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00548-20-001 od 29.07.2021. godine za lek:

Ceftimed, suspenzija za injekciju, 24 x 100 mL

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Pre upotrebe bočicu sa lekom snažno promućkati, kako bi se dobila homogena suspenzija.

slučaju pojave alergijske reakcije primenu leka treba odmah prekinuti.

Ne koristiti u profilaktičke svrhe u slučajevima retencije placente.

Lek Ceftimed je namenjen lečenju pojedinačnih životinja. Ne sme se primenjivati za profilaksu ili kao deo programa zdravstvene stada zapata. Lečenje grupe životinja treba da bude strogo ograničeno na slučajeve akutnog izbijanja bolesti, prema odobrenim uslovima primene. Suviše česta upotreba leka, uključujući primenu koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek, može da dovede povećanja zastupljenosti rezistentnih bakterija.

Primena leka Ceftimed može doprineti selekciji rezistentnih sojeva kao što su bakterije koje produkuju beta-laktamaze proširenog spektra delovanja ESBL i na taj način predstavljati opasnost po zdravlje ljudi, ako se takvi sojevi prošire na ljude, npr. putem hrane.

Posebne

mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost alergije nakon injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Osobama sa poznatom preosetljivošću na peniciline i/ili cefalosporine se ne preporučuje rukovanje ovim lekom.Ukoliko se simptomi ispolje kao crvenilo/svrab kože treba potražiti medicinsku pomoć.Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.Oprati ruke posle svake upotrebe leka.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

studijama na laboratorijskim životinjama nisu uočeni reproduktivna toskičnost niti teratogeni efekti ceftiofura. Bezbednost primene leka kod ciljnih vrsta životinja u toku graviditeta nije utvrđena. Stoga se lek primenjuje u skladu sa procenom odnosa koristi i rizika, sprovedenom od strane odgovornog veterinara u konkretnom slučaju.

Upotreba leka Ceftimed može da predstavlja rizik po javno zdravlje zbog širenja antimikrobne rezistencije

Primena leka Ceftimed treba da bude ograničena na ona klinička stanja koja su slabo reagovala, ili kod kojih je očekivana slaba reakcija na terapiju prvog izbora. Prilikom primene ovog leka moraju se uzeti u obzir zvanične, nacionalne i lokalne smernice za racionalnu primenu antibiotika. Suviše česta upotreba leka, uključujući primenu koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek, može da dovede do povećanja zastupljenosti rezistentnih bakterija. Uvek kada je to moguće, lek Ceftimed treba davati samo na osnovu rezultata antibiograma.

Broj rešenja: 323-01-00547-20-001 od 29.07.2021. godine za lek:

Ceftimed, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00548-20-001 od 29.07.2021. godine za lek:

Ceftimed, suspenzija za injekciju, 24 x 100 mL

Interakcije

Ovaj lek se ne sme primenjivati zajedno sa bakteriostatskim antibioticima.

Inkompatibilnost

nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.

Predoziranje

Niska toksičnost ceftiofura kod svinja je dokazana intramusularnom primenom ceftiofur-natrijuma u dozi koja je bila 8 puta veća od preporučene dnevne terapijske doze, tokom 15 uzastopnih dana.Kod goveda posle predoziranja leka nisu uočeni znaci sistemske toksičnosti.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Kada se koristi na propisan način lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje:Bočica od tamnog stakla hidrolitičke grupe II zapremine 100 mL zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom, sa polipropilenskim diskom -

kapsulom plave boje.

Spoljašnje pakovanje:Složiva kartonska kutija koja sadrži 1 ili 24 bočice i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje 1x100mL: 323-01-00547-20-001 od 29.07.2021.Pakovanje 24x100mL: 323-01-00548-20-001 od 29.07.2021.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji