Cepravin DC 250mg/3g intramamarna suspenzija


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Cepravin DC intramamarna suspenzija; 250mg/3g; intramamarni špric, 20x3g

 • Proizvođač: TRIRX SEGRE - Francuska
 • Nosilac dozvole: TURANGO DOO
 • Broj dozvole: 323-01-00271-22-001
 • Istek dozvole: 2028-04-06
 • Zemlja porekla: Francuska
 • Lek sadrži: cefalonijum
 • ATC: QJ51DB90
 • EAN: 8713184115782
 • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
 • Izdavanje leka: NRV
 • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Cepravin DC intramamarna suspenzija uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Cepravin DC na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Cepravin DC kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00271-2022-001 od 06.04.2023. godine za lek:

Cepravin DC, intramamarna suspenzija, 250 mg/3 g, 20 x 3

UPUTSTVO ZA LEK

Cepravin DC, intramamarna suspenzija, 250 mg/3 g, 20 x 3 g

za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. TriRx Segre

2. Intervet International GmbH

1. La Grindoliere, Zone Artisanale, Segre 49500 Segre-en-Anjou Bleu, Francuska

2. Feldstrasse 1a, Unterschleissheim, Nemačka

Podnosilac zahteva:

TURANGO D.O.O.

Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00271-2022-001 od 06.04.2023. godine za lek:

Cepravin DC, intramamarna suspenzija, 250 mg/3 g, 20 x 3

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

TURANGO D.O.O.;Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

TriRx Segre;La Grindoliere, Zone Artisanale, Segre 49500 Segre-en-Anjou Bleu, Francuska

Intervet International GmbH;Feldstrasse 1a, Unterschleissheim, Nemačka

IME LEKA

Cepravin DC

Cefalonijum 250 mg/3gIntramamarna suspenzijaza mlečne krave krave u zasušenju

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

intramamarni špric 3 g suspenzije sadrži:

Aktivna supstanca:

Cefalonijum u obliku cefalonijum-dihidrata

Pomoćne supstance:

Aluminijum-distearat, tečni parafin.

INDIKACIJE

Lečenje subliničkog mastitisa u zasušenju i prevencija novih bakterijskih infekcija vimena prouzrokovanih sa

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae,

Streptococcus uberis, Arcanobacterium pyogenes, Escherichia coli

Klebsiella spp.

kod krava koje

su u zasušenju.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjivati životinjama za koje je poznato da su preosetljive na cefalosporinske antibiotike i druge ß-laktamske antibiotike. Pogledati odeljak 4.7.

Broj rešenja: 323-01-00271-2022-001 od 06.04.2023. godine za lek:

Cepravin DC, intramamarna suspenzija, 250 mg/3 g, 20 x 3

NEŽELJENA DEJSTVA

vrlo retkim slučajevima može doći do anafilaktičkih reakcija i alergijskih reakcija edem lica, edem vulve, edem vimena.

Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

veoma česta više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom trajanja jednog tretmana

česta više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja

povremena više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja

retka više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja

veoma retka manje od 1 životinje na 10 000 lečenih životinja, uključujući i izolovane slučajeve.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mlečne krave krave u zasušenju.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za intramamarnu primenu.Sadržaj jednog šprica treba infundovati kroz sisni kanal inficirane četvrti vimena neposredno nakon poslednje muže u periodu laktacije.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre primene, sise i sisni kanal treba temeljno očistiti i dezinfikovati vlažnim maramicama koje se nalaze u pakovanju. Voditi računa da se vrh injektora ne kontaminira nakon skidanja kapice.

Način primene 1: Za intramamarnu primenu pomoću kratkog vrha injektora:

potrebno je

držati cilindar injektora i bazu kapice u jednoj ruci te odvojiti gornji deo kapice iznad urezane oznake baza kapice ostaje na injektoru. Treba paziti da se kratki izloženi deo brizgalice injektora ne kontaminira.

Način primene 1: Za intramamarnu primenu pomoću celog vrha injektora:

potrebno je potpuno

ukloniti kapicu tako da se u jednoj ruci čvrsto drži cilindar injektora, a kapica injektora se palcem potisne prema gore celom dužinom sve dok se potpuno ne oslobodi uz zvuk koji označava odvajanje. Treba paziti da se brizgalica injektora ne kontaminira.

Vrh injektora treba uvesti u sisni kanal i stalnim pritiskom na klip injektora istisnuti sadržaj injektora. Dok se jednom rukom drži kraj sise, drugom rukom sisu treba nežno masirati prema gore kako bi se pomoglo širenje antibiotika u četvrt vimena.

Broj rešenja: 323-01-00271-2022-001 od 06.04.2023. godine za lek:

Cepravin DC, intramamarna suspenzija, 250 mg/3 g, 20 x 3

Na kaju postupka sisu treba uroniti u kupku za vime.

KARENCA

Meso i iznutrice: 21 dan.

Ako je period od lečenja do teljenja > 54 dana: karenca = 96 sati nakon teljenja.

Ako je period od lečenja do teljenja < 54 dana: karenca = 54 dana + 96 sati nakon lečenja, pri čemu treba obezbediti da se mleko prikupljeno iz najmanje 7 kompletnih muža odbacuje.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati na temperaturi do 30 °C. Ne zamrzavati.Ne primenjivati nakon datuma isteka roka upotrebe na kutiji leka.Rok upotrebe: 3 godine.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Ne savijati vrh injektora. Voditi računa da se vrh injektora ne kontaminira. Primenu leka bazirati prema testu osetljivosti bakterija izolovanih iz uzoraka mleka uzetih od životinja. Ukoliko to nije moguće, terapija bi trebalo da se zasniva na lokalnim regionalnim farmskim epidemiološkim podacima o osetljivosti ciljnih bakterija. Prilikom upotrebe leka potrebno je uzeti u obzir zvaničnu, nacionalnu i regionalnu antimikrobnu politiku. Upotreba leka koja se razlikuje od uputstva iz Sažetka karakteristika leka može povećati prevalence bakterija rezistentnih na cefalonium i može smanjiti efikasnost terapije drugim betalaktamskim antibioticima.Treba izbegavati hranjenje teladi mlekom koje sadrži residue cefaloniuma, jer bi taj postupak mogao da dovede do razvoja rezistentnih bakterija npr.bakterije koje proizvode beta laktamazu, osim u kolostarlnoj fazi.Efikasnost leka je ustanovljena protiv patogena osetljivih na aktivnu supstancu. Shodno tome, nakon zasušenja se može javiti mastitis potencijalno fatalan zbog drugih patogena, posebno

Pseudomonas

Potrebno je održavati dobru higijensku praksu da bi se smanjio taj rizik.

Kod krava sa hipokalcemijom može biti neophodno da se mleko odbacuje duži vremenski period.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nakon upotrebe leka oprati ruke.

Broj rešenja: 323-01-00271-2022-001 od 06.04.2023. godine za lek:

Cepravin DC, intramamarna suspenzija, 250 mg/3 g, 20 x 3

Penicilin i cefalosporini mogu prouzrokovati preosetljivost alergiju nakon injekcije, inhalacije, ingestije ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na penicilin može dovesti do unakrsne preosetljivosti na cefalosporin i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance ponekad mogu biti ozbiljne.

Osobe sa poznatom preosetljivošću ili osobe kojima je to savetovano, ne treba da rukuju ovim proizvodom.Potrebno je pažljivo rukovati ovim lekom kako bi se izbeglo izlaganje, pridržavajući se svih predloženih mera opreza.Ukoliko se nakon izlaganja pojave simptomi poput osipa na koži, potražite savet lekara i pokažite lekaru ovo upozorenje. Otok lica, usana i kapaka ili teškoće u disanju su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu lekarsku intervenciju.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Lek je namenjen za primenu u poslednjem trimestru graviditeta, nakon što je mlečna krava zasušena. Nema neželjenih dejstava na plod. Ovaj lek se ne sme primenjivati kravama u laktaciji.

Interakcije

Nisu poznate.

Inkompatibilnost

Nije primenljivo.

Predoziranje

Ponovljena primena tokom tri uzastopna dana nije dovela do neželjenih reakcija.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

06.04.2023. god.

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: beli polietilenski špric od 3 g sa crvenom dvojnom polietilenskom push-fit kapicom.Spoljnje pakovanje: kartonska kutija u kojoj se nalazi 20 intramamarnih špriceva sa 20 maramica za čišćenje i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00271-2022-001 od 06.04.2023.god.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji