Cestal cat 230mg+20mg tableta za žvakanje


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Cestal cat tableta za žvakanje; 230mg+20mg; blister, 6x8tableta

  • ATC: QP52AA51
  • EAN: 3411112957880
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Cestal cat tableta za žvakanje uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Cestal cat na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Cestal cat kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00399-22-001 od 30.10.2023. za lek

Cestal cat, tableta, 230 mg + 20 mg, blister, 6 x 8 tableta

UPUTSTVO ZA LEK

Cestal cat, tableta, 230 mg + 20 mg, blister, 6 x 8 tableta

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Lavet Pharmaceuticals Ltd.

Batthyany u. 6, Kistarcsa H-2143, Mađarska

Podnosilac zahteva:

Farmanima d.o.o.

Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00399-22-001 od 30.10.2023. za lek

Cestal cat, tableta, 230 mg + 20 mg, blister, 6 x 8 tableta

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Farmanima d.o.o.Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Lavet Pharmaceuticals Ltd.Batthyany u. 6, Kistarcsa, H-2143, Mađarska

IME LEKA

Cestal cat

230mg + 20mgtableta za žvakanjeza mačke

prazikvantel, pirantel

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna tableta za žvakanje sadrži:

Aktivne supstance:

Pirantel-embonat

230 mg izraženo na supstancu

Pomoćne supstance:

Laktoza, monohidrat 45,20 mg; cetil-palmitat; skrob preželatizovani; natrijum-skrob glikolat tip A; kvasac, suvi; aroma jetre u prahu; magnezijum-stearat 0,1% w/w

INDIKACIJE

Lek se koristi za lečenje mačaka invadiranih cestodama i nematodama sledećih vrsta:Valjkaste gliste:

Toxocara cati

Toxascaris leonina

zrele i nezrele forme

Ankilostome:

Ancylostoma tubaeforme

Pantljičare:

Echinococcus multilocularis

taeniaeformis

Dipylidium caninum

zrele i nezrele forme,

Joyeuxiella spp.

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne koristi u slučaju preosetljivosti na neku od aktivnih supstanci ili na bilo koju pomoćnu supstancu. Lek nije namenjen za primenu kod mačića mlađih od 6 nedelja. Ne koristiti istovremeno sa jedinjenima piperazina. Pogledati deo 12. Posebna upozorenja - Upotreba tokom graviditeta i laktacije.

Broj rešenja: 323-01-00399-22-001 od 30.10.2023. za lek

Cestal cat, tableta, 230 mg + 20 mg, blister, 6 x 8 tableta

NEŽELJENA DEJSTVA

veoma retkim slučajevima manje od 1 na 10000 životinja, uključujući izolovane slučajeve mogu se javiti blagi i prolazni poremećaji digestivnog trakta kao što su hipersalivacija i/ili povraćanje i blagi prolazni neurološki poremećaj kao što je ataksija.Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

veoma česta više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana

česta više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja

povremena više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja

retka više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja

veoma retka manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane prijave.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za oralnu primenu.

Doziranje:Preporučene doze su: 20 mg/kg pirantela ekvivalentno 57,5 mg/kg pirantel embonata i 5 mg/kg prazikvantela. Ove doze su ekvivalentne 1 tableti na 4 kg/tm.

Telesna masa kg

≥ 1,0 - ≤ 2,0

≥ 2,0 - ≤ 4,0

≥ 4,0 - ≤ 6,0

≥ 6,0 - ≤ 8,0

Primena i trajanje lečenja:Jednokratna oralna primena. Tabletu za žvakanje aplikovati direktno životinji u usta ili ukoliko je neophodno obložiti je hranom.Kod infestacija pantljičarama, posebno kod mladih životinja, ne može se očekivati potpuna eliminacija parazita i ostaje rizik za infestaciju ljudi. U studiji sprovedenoj na 30 mačaka, dobrovoljne konzumacije je bilo u 83% slučajeva.

Nije potrebno izgladnjivanje životinja pre ili nakon date terapije. Da bi osigurali primenu odgovarajuće doze, treba što približnije odrediti telesnu masu životinje. Treba potražiti savet veterinara u vezi sa potrebom učestalosti ponavljanja terapije.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Videti tačku 8. Doziranje i način primene.

Broj rešenja: 323-01-00399-22-001 od 30.10.2023. za lek

Cestal cat, tableta, 230 mg + 20 mg, blister, 6 x 8 tableta

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Uslovi čuvanja leka: Lek čuvati u originalnom pakovanju

Rok upotrebe

Rok upotrebe podeljene tablete

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Buve predstavljaju prelaznog domaćina za pantljičaru

Dipylidium caninum

Infekcija pantljičarama

se može ponovo javiti ukoliko se ne preduzmu mere kontrole prelaznih domaćina, kao što su buve i miševi.Ehinokokoza predstavlja opasnost za ljude i potrebno je praćenje u skladu sa važećim propisima.Rezistencija parazita na određenu grupu antihelmintika može se javiti nakon njihove česte i ponovljene upotrebe.U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati :

suviše čestu i ponavljanu upotrebu antihelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda

subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka ili upotrebe nekalibrisanog dozera.

Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na antihelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima npr. test redukcije broja jaja u fecesu. Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni antihelmintik, u lečenju treba koristiti antihelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Tablete sadrže aromu, pa ih treba čuvati na bezbednom mestu van domašaja životinja. Životinje u lošem stanju ili sa teškom infestacijom koja se manifestuje simptomima kao što su dijareja, povraćanje, prisustvo parazita u fecesu i povraćenom sadržaju, loše stanje dlake, treba da budu pregledane od strane veterinara pre primene leka. Za ozbiljno oslabljene ili teško infestirane mačke, lek se koristi samo prema proceni koristi/rizika od strane odgovornog veterinara.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe koje daju tablete direktno mački ili ih dodaju u hranu za mačke treba da operu ruke nakon toga. Ukoliko dodje do slučajnog gutanja leka, odmah potražiti medicinsku pomoć i pokazati lekaru uputstvo za lek ili etiketu.

Broj rešenja: 323-01-00399-22-001 od 30.10.2023. za lek

Cestal cat, tableta, 230 mg + 20 mg, blister, 6 x 8 tableta

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek se ne koristi tokom graviditeta.Lek se može koristiti tokom laktacije.

Predoziranje

Simptomi predoziranja se ne javljaju pri dozi koja je do 5 puta veća od preporučene. Nakon doza većih od 5 puta od preporučene, primećeni su simptomi netolerancije kao što je povraćanje.

Interakcije

Ne koristiti istovremeno sa preparatima koji sadrže piperazin.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Nema podataka.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: blister od kompozitne aluminijumske trake koji sadrži 8 tableta za žvakanje.Spoljašnje pakovanje

kartonska kutija koja sadrži 6 blistera 48 tableta.

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj dozvole za stavljanje leka u promet:

323-01-00399-22-001 od 30.10.2023.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji