CEVAC IBird 2.8log10 EID50/doza liofilizat za suspenziju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo CEVAC IBird liofilizat za suspenziju; 2.8log10 EID50/doza; bočica, 20x1000doza

  • ATC: QI01AD07
  • EAN: 8606103358820
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

CEVAC IBird liofilizat za suspenziju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za CEVAC IBird na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za CEVAC IBird kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00068-20-001 od 19.08.2020. za lek CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20x1000 dozaBroj rešenja: 323-01-00069-20-001 od 19.08.2020. za lek CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20x2500 dozaBroj rešenja: 323-01-00070-20-001 od 19.08.2020. za lek CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20x5000 doza

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00058-2020-8-003 od 02.11.2020

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00026-2022-8-003 od 26.05.2022.

UPUTSTVO ZA LEK

CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20 x 1000 doza

CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20 x 2500 dozaCEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20 x 5000 doza

za primenu na životinjama

Proizvođač: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.

Adresa: Szallas u. 5, Budimpešta, Mađarska

Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00068-20-001 od 19.08.2020. za lek CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20x1000 dozaBroj rešenja: 323-01-00069-20-001 od 19.08.2020. za lek CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20x2500 dozaBroj rešenja: 323-01-00070-20-001 od 19.08.2020. za lek CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20x5000 doza

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00058-2020-8-003 od 02.11.2020

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00026-2022-8-003 od 26.05.2022.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Farmanima d.o.o., Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd., Szallas u.5, Budimpešta, Mađarska

IME LEKA

CEVAC IBirdvakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa, soj 1/96liofilizat za suspenziju za piliće

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza vakcine sadrži:

Aktivna supstanca:

Živi atenuirani virus infektivnog bronhitisa, soj 1/96

2.8 log10 EID50

4.3 log10 EID50

Pomoćne supstance:

Želatin;saharoza; kalijum-dihidrogenfosfat; kalijum-hidrogenfosfat;laktoza; sorbitol;voda za injekcije.

INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju brojlerskih pilića i nosilja u odgoju, u cilju smanjenja štetnog uticaja na cilijarnu aktivnost usled infekcije virusom infektivnog brohnitisa, koja se može manifestovati kliničkim simptomima na respiratornom traktu. Zaštitni efekat je dokazan nakon veštačke infekcije sa sojem 793/B koji se smatra reprezentativnim predstavnikom serogrupe 793/B

Imunitet nastaje 3 nedelje posle jedne primene vakcine.Dužina trajanja imuniteta: 6 nedelja posle prve vakcinacije.

KONTRAINDIKACIJE

Ne vakcinisati bolesne životinje.

NEŽELJENA DEJSTVA

Posle vakcinacije nisu primećeni značajni klinički simptomi. U nekim slučajevima su zabeleženi blagi trahealni ronhi koji mogu trajati i više od 10 dana.

Broj rešenja: 323-01-00068-20-001 od 19.08.2020. za lek CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20x1000 dozaBroj rešenja: 323-01-00069-20-001 od 19.08.2020. za lek CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20x2500 dozaBroj rešenja: 323-01-00070-20-001 od 19.08.2020. za lek CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20x5000 doza

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00058-2020-8-003 od 02.11.2020

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00026-2022-8-003 od 26.05.2022.

Ukoliko primetite neko ozbiljno, ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pilići brojleri i nosilje u odgoju.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Upotreba raspršivanjem brojleri i upotreba dodavanjem u vodu za piće nosilje u odgoju

Brojleri:

Jedna doza vakcine se primenjuje raspršivanjem pilićima od 1. dana starosti. Stariji brojleri se takođe mogu vakcinisati primenom vakcine raspršivanjem.

Primena raspršivanjem: Vakcinu treba rastvoriti u destilovanoj najbolje ili u hladnoj čistoj vodi koja ne sme da sadrži primese hlora. Potreban broj bočica vakcine treba otvoriti pod vodom. Količina vode za rekonstituciju vakcine treba da bude dovoljna da se prilikom raspršivanja obezbedi ravnomerna distribucija vakcine na sve jedinke. Potrebna količina vode varira u zavisnosti od starosti brojlera koji se vakcinišu i od sistema držanja pilića, ali se generalno preporučuje najmanje 250 ml vode za rekonstituisanje 1000 doza vakcine. Rekonstituisana vakcina treba da bude ravnomerno raspršivana nad tačno određenim brojem pilića, sa udaljenosti od oko 30-40 cm, korišćenjem spreja sa kapljicama veličine 137-153 μm. Najbolje je vakcinaciju sprovesti pri prigušenom svetlu, kada su pilići zbijeni u grupe. Aparat za raspršivanje vakcine ne sme sadržati sedimente, tragove korozije, niti tragove dezinficijenasa. Da bi se vakcina pravilno distribuirala ptice treba da budu zbijene tokom raspršivanja vakcine.U zavisnosti od uslova držanja, tokom sprovođenja vakcinacije i nakon toga treba da se isključi ventilacija.

Nosilje u odgoju:

Jedna doza vakcine se aplikuje u vodi za piće od 10. dana starosti. U cilju održavanja dugotrajnijeg imuniteta, pilići se mogu vakcinisati svake 3 nedelje.Vakcina se ne koristi se u periodu nošenja jaja, kao i najmanje 4 nedelje pre pronošenja.Ispitivanja efikasnosti u periodu nošenja jaja nisu sprovedena.

Vakcinu treba rastvoriti u vodi za piće. Količina vode koja je potrebna za rastvaranje vakcine se izračunava na osnovu prosečne dnevne potrošnje vode u jatu poslednja 4 dana pre vakcinacije.Izračunati količinu vode koja će biti popijena tokom 2 sata. Ova količina iznosi oko 30% prosečnog dnevnog unosa vode.Lekovi, dezinficijensi i hlor treba da se uklone iz vode za piće 48 sati pre vakcinacije.Pre vakcinacije pticama treba uskratiti vodu za piće, da bi se obezbedilo da vodu sa vakcinom popiju u roku od 2 sata. Period uskraćivanja vode zavisi od klimatskih uslova i treba da bude što kraći, ali ne manje od 30 minuta. Bočice vakcine treba otvoriti ispod površine vode. Za rastvaranje vakcine treba koristiti hladnu, čistu vodu bez primesa hlora. Generalno pravilo je da se 1000 doza vakcine rastvori u 1 litru vode za piće, za svaki dan starosti za 1.000 doza vakcine, 1 litar vode x starost

Broj rešenja: 323-01-00068-20-001 od 19.08.2020. za lek CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20x1000 dozaBroj rešenja: 323-01-00069-20-001 od 19.08.2020. za lek CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20x2500 dozaBroj rešenja: 323-01-00070-20-001 od 19.08.2020. za lek CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20x5000 doza

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00058-2020-8-003 od 02.11.2020

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00026-2022-8-003 od 26.05.2022.

pilića u danima, do maksimalne zapremine od 20 litara vode za 1.000 doza vakcine kada je toplo količina vode se može povećati do 40 L/1000 doza vakcine.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pogledati poglavlje 8.

KARENCA

Nula 0 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati i transportovati na temperaturi 2-8 °C u fižideru. Čuvati zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.

Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe vakcine: 18 meseciRok upotrebe nakon rastvaranja ili rekonstitucije u skladu sa uputstvom: 2 sata

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Svi pilići na jednom proizvodnom mestu i u istim objektima treba da budu vakcinisani istovremeno. Vakcinalni soj virusa se može preneti sa vakcinisanih na nevakcinisane piliće. Vakcinisani pilići mogu izlučivati vakcinalni soj virusa 28 dana, pa i duže posle vakcinacije. Treba preduzeti posebne mere opreza kako bi se sprečilo širenje vakcinalnog soja virusa sa vakcinisanih pilića na fazane i ćurke.Vakcina je namenjena za zaštitu pilića protiv respiratornih simptoma oboljenja uzrokovanogvarijantnim sojevima virusa infektivnog bronhitisa koji pripadaju grupi 793/B i ne treba da se koristi kao zamena za druge IBV vakcine.Vakcinu CEVAC IBird ne treba koristiti pre dijagnostičke potvrde da je infekcija izazvana sojem koji pripada grupi 793/B i to tek kada je ustanovljeno da je IBV grupa 793/B relevantna na epizotiološkom području u kom se namerava izvršiti vakcinacija. Voditi računa da ne dođe do uvođenja varijantnog soja u oblasti u kojima nije prisutan.Dobri uslovi uzgoja i higijenske mere procedure čišćenja i dezinfekcije, promena odeće i obuće za posetioce mogu doprineti efikasnoj zaštiti životne sredine.

Broj rešenja: 323-01-00068-20-001 od 19.08.2020. za lek CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20x1000 dozaBroj rešenja: 323-01-00069-20-001 od 19.08.2020. za lek CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20x2500 dozaBroj rešenja: 323-01-00070-20-001 od 19.08.2020. za lek CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20x5000 doza

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00058-2020-8-003 od 02.11.2020

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00026-2022-8-003 od 26.05.2022.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Bočice sa liofilizatom se mogu otvarati ispod površine vode da bi se izbeglo formiranje aerosola.Tokom rukovanja vakcinom treba nositi zaštitnu opremu: vodonepropusne gumene rukavice i zaštitne naočare.Posle rukovanja vakcinom oprati ruke.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Buduće nosilje: vakcina se ne primenjuje u periodu nošenja jaja i najmanje 4 nedelja pre pronošenja.

Predoziranje

Nakon primene vakcine u dozi 10 puta većoj od preporučene nisu zabeležene druge neželjene reakcije osim onih opisanih u poglavlju „Neželjena dejstva“.

Interakcije

Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Stoga se odluka o upotrebi ove vakcine pre ili posle upotrebe nekog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

Inkompatibilnost

Vakcinu ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Otpadni materijal se prokuvava, spaljuje ili potapa u odgovarajuće dezinfekciono sredstvo. Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Primarno pakovanje:Bočica sa liofilizatom: bočica od bezbojnog stakla, hidrolitičke grupe I, zapremine 3 ml i 10 ml, zatvorena zapušačem od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom sa sigurnosnim plastičnim poklopcem na sredini.Jedna bočica sadrži 1000, 2500 ili 5000 doza.Sekundarno pakovanje: Kartonska kutija koja sadrži 20 bočica od 1000 doza, 2500 doza ili 5000 doza.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00068-20-001 od 19.08.2020. za CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20x1000 doza

Broj rešenja: 323-01-00068-20-001 od 19.08.2020. za lek CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20x1000 dozaBroj rešenja: 323-01-00069-20-001 od 19.08.2020. za lek CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20x2500 dozaBroj rešenja: 323-01-00070-20-001 od 19.08.2020. za lek CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20x5000 doza

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00058-2020-8-003 od 02.11.2020

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00026-2022-8-003 od 26.05.2022.

323-01-00069-20-001 od 19.08.2020. za CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20x2500 doza323-01-00070-20-001 od 19.08.2020. za CEVAC IBird, liofilizat za suspenziju, 20x5000 doza

Vakcina stimuliše razvoj aktivnog imunskog odgovora kod pilića protiv virusa infektivnog bronhitisa, soj 1/96, koji pripada grupi 793/B.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji