CEVAC MASS L 1x 2.8 log10 EID50/doza liofilizat za suspenziju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo CEVAC MASS L liofilizat za suspenziju; 1x 2.8 log10 EID50/doza; bočica, 20x5000doza

  • ATC: QI01AD07
  • EAN: 8606103358929
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

CEVAC MASS L liofilizat za suspenziju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za CEVAC MASS L na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za CEVAC MASS L kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00350-16-001 od 23.08.2017. za lek CEVAC MASS L, vakcina protiv infektivnog bronhitisa živine, liofilizat za suspenziju, 20 x 5000 doza

UPUTSTVO ZA LEK

CEVAC MASS L, liofilizat za suspenziju, 20 x 5000 doza

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Ceva –Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd

Adresa:

Szallas u. 5, 1107, Budimpešta, Mađarska

Podnosilac zahteva:

Farmanima d.o.o.

Adresa:

Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00350-16-001 od 23.08.2017. za lek CEVAC MASS L, vakcina protiv infektivnog bronhitisa živine, liofilizat za suspenziju, 20 x 5000 doza

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Farmanima d.o.o., Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Ceva –Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd, Szallas u. 5, 1107, Budimpešta, Mađarska

IME LEKA

CEVAC MASS Lvakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa, soj Massachusetts B-48liofilizat za suspenziju za piliće

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza 0,2 mL vakcine sadrži:

Aktivna supstanca:

Živi atenuirani virus infektivnog bronhitisa, soj Massachusetts B-482,8 log 10 EID50 - 4,3 log 10 EID50*

*EID= 50% infektivne doze za embrione

Pomoćne supstance:

saharoza, laktoza, sorbitol, želatin, kalijum-dihidrogenfosfat, kalijum-

hidrogenfosfat.

INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju pilića protiv infektivnog bronhitisa serotip Massachussets u cilju smanjenja respiratornih kliničkih simptoma, redukcije prisustva virusa u traheji i štetnog uticaja na cilijarnu aktivnost. Protektivni efekat imunizacije je dokazan u ogledu veštačke infekcije sa sojem Massachusetss M41.

Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 3 nedelje nakon imunizacije.Dužina trajanja imuniteta: 6 nedelja nakon imunizacije.

KONTRAINDIKACIJE

Ne vakcinisati bolesne životinje.

Broj rešenja: 323-01-00350-16-001 od 23.08.2017. za lek CEVAC MASS L, vakcina protiv infektivnog bronhitisa živine, liofilizat za suspenziju, 20 x 5000 doza

NEŽELJENA DEJSTVA

Posle vakcinacije nisu primećeni značajni klinički simptomi. Nakon 4-6 dana od primene vakcine često su se javljali blagi trahealni ronhi koji su se spontano i potpuno povlačili nakon nekoliko dana.

Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:- veoma česta više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana- česta više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja- povremena više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja- retka više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja- veoma retka manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane slučajeve.

Ukoliko primetite neko ozbiljno neželjeno dejstvo ili bilo koje neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, obavestite o tome nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pilići brojleri i nosilje u odgoju.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za upotrebu raspršivanjem.Jedna doza vakcine po piletu. Može se primeniti od prvog dana starosti.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Vakcinu treba rekonstituisati u destilovanoj ili u hladnoj, čistoj vodi koja ne sme da sadrži tragove dezinficijenasa. Količina vode koja se koristi za rekonstituciju vakcine treba da bude dovoljna da obezbedi ravnomernu distribuciju vakcine na sve jedinke prilikom raspršivanja. Preporučuje se da se za rekonstituisanje 1000 doza vakcine koristi 200 mL vode, a ovaj odnos treba primeniti i prilikom rekonstitucije drugih veličina pakovanja broja doza. Rekonstituisana vakcina se primenjuje raspršivanjem, u spreju veličine kapljica 100-200μm. Najbolje je vakcinaciju sprovesti pri prigušenom svetlu i kada su pilići zbijeni u grupe. Da bi se vakcina pravilno raspršila i ravnomerno distribuirala, tokom sprovođenja vakcinacije i nakon vakcinacije ventilacija treba da bude isključena. Vakcinaciju treba sprovesti tokom najhladnijeg dela dana.

KARENCA

Nula 0 dana.

Broj rešenja: 323-01-00350-16-001 od 23.08.2017. za lek CEVAC MASS L, vakcina protiv infektivnog bronhitisa živine, liofilizat za suspenziju, 20 x 5000 doza

1.. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Čuvati i transportovati na temperaturi od 2-8ºC u frižideru. Čuvati zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.Rekonstituisanu vakcinu čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon rekonstitucije u skladu sa uputstvom:

1.. POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcinisati samo zdrave životinje.Vakcinisani pilići mogu izlučivati vakcinalni soj virusa 28 dana, pa i duže nakon vakcinacije.Tokom ovog vremenskog perioda treba preduzeti posebne mere opreza kako bi se sprečilo širenje vakcinalnog soja virusa sa vakcinisanih pilića na druge vrste ptica, ukoliko ih ima u blizini.Svi pilići na istoj farmi treba da budu vakcinisani pre ili prilikom ulaska u objekat.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nema posebnih upozorenja.

Upotreba tokom perioda nošenja jaja

Bezbednost vakcine u perioda nošenja jaja nije ispitivana. Vakcina se ne primenjuje u periodu nošenja jaja i u periodu od najmanje 4 nedelje pre pronošenja.

Interakcije

Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Stoga se odluka o upotrebi ove vakcine pre ili posle upotrebe nekog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

Inkompatibilnost

Vakcinu ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

Predoziranje

Nakon primene vakcine u dozi 10 puta većoj od preporučene nisu zabeležene druge neželjene reakcije osim onih opisanih u poglavlju „Neželjena dejstva“.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima. Otpadni materijal se prokuvava, spaljuje ili potapa u odgovarajuće dezinfekciono sredstvo.

Broj rešenja: 323-01-00350-16-001 od 23.08.2017. za lek CEVAC MASS L, vakcina protiv infektivnog bronhitisa živine, liofilizat za suspenziju, 20 x 5000 doza

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Primarno pakovanje:Bočica od bezbojnog stakla hidrolitičke grupe I, zapremine 10 mL, zatvorena zapušačem od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom sa plastičnim flip off zatvaračem. Jedna bočica sadrži 5000 doza.Sekundarno pakovanje: Kartonska kutija koja sadrži 20 bočica od 5000 doza.

Način izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Vakcina stimuliše razvoj aktivnog imunskog odgovora kod pilića protiv virusa infektivnog bronhitisa, serotip Massachusetts.

Broj i datum izdavanja dozvole:

CEVAC MASS L, pakovanje 20 x 5000 doza: 323-01-00350-16-001 od 23.08.2017.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji