Cevazuril 50mg/ml 50mg/mL oralna suspenzija


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Cevazuril 50mg/ml oralna suspenzija; 50mg/mL; boca, 1x1L

  • ATC: QP51AJ01
  • EAN: 8606103358806
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Cevazuril 50mg/ml oralna suspenzija uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Cevazuril 50mg/ml na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Cevazuril 50mg/ml kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00375-18-001 od 03.04.2019. za lek

Cevazuril 50 mg/mL, oralna suspenzija 1 x 250 mL

Broj rešenja: 323-01-00376-18-002 od 03.04.2019. za lek

Cevazuril 50 mg/mL, oralna suspenzija 1 x 1 L

UPUTSTVO ZA LEK

Cevazuril 50 mg/mL, oralna suspenzija, 1 x 250 mL

Cevazuril 50 mg/mL, oralna suspenzija, 1x 1 L

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Ceva Sante Animale

1. Avenue de la Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska

Podnosilac zahteva:

Farmanima d.o.o.

Adresa:

Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00375-18-001 od 03.04.2019. za lek

Cevazuril 50 mg/mL, oralna suspenzija 1 x 250 mL

Broj rešenja: 323-01-00376-18-002 od 03.04.2019. za lek

Cevazuril 50 mg/mL, oralna suspenzija 1 x 1 L

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Farmanima d.o.o.Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Ceva Sante Animale,10 Avenue de la Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska

IME LEKA

Cevazuril 50 mg/mL

toltrazuril 50 mg/mLoralna suspenzijaza svinje prasad toltrazuril

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL oralne suspenzije sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Natrijum-benzoat 2.1 mg, natrijum-propionat 2.1 mg, propilenglikol 105 mg, natrijum-dokusat, aluminijum-magnezijum –silikat, ksantan guma, simetikon emulzija, limunska kiselina, monohidrat i prečišćena voda.

INDIKACIJE

Terapija kokcidioze prasadi na farmama sa potvrđenom kokcidiozom izazvanom vrstom

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjivati u slučaju poznate preosetljivosti na aktivnu supstancu ili bilo koji ekscipijens.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu poznata.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Broj rešenja: 323-01-00375-18-001 od 03.04.2019. za lek

Cevazuril 50 mg/mL, oralna suspenzija 1 x 250 mL

Broj rešenja: 323-01-00376-18-002 od 03.04.2019. za lek

Cevazuril 50 mg/mL, oralna suspenzija 1 x 1 L

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje prasad.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Oralna upotreba.Tretira se svaka jedinka posebno.Svako prase se tretira od 3-5 dana života sa pojedinačnom dozom od 20 mg toltrazurila /kg t.m., što odgovara 0.4 mL/kg t.m. oralne suspenzije.Pre upotrebe promućkati oralnu suspenziju.Terapija tokom probijanja infekcije ima ograničeno delovanje za pojedinu prasad zbog već nastalih oštećenja u tankom crevu.Zbog male količine leka potrebne za pojedinačno tretiranje prasadi, preporučuje se korišćenje dozatora są preciznošću od 0.1 mL.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pogledati tačku 8. i 12.

KARENCA

Meso i iznutrice: 77 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece!Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 30 °C.

Rok upotrebe u originalnom pakovanju:

Rok upotrebe nakon otvaranja:

meseci na temperaturi do 25 °C

originalnom pakovanju ili 4

meseca na temperaturi do 30 °C

originalnom pakovanju.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Preporučuje se terapija svih prasadi jednog legla.Higijenske mere mogu redukovati rizik od kokcidioze svinja. Zbog toga se preporučuje poboljšanje higijenskih uslova na farmi, naročito čistoća i suva prostirka.Da bi se izmenio tok klinički utvrđene infekcije kokcidijom kod pojedinih jedinki koje pokazuju kliničke znake dijareje, potrebno je uvesti dodatnu potpornu terapiju.

Broj rešenja: 323-01-00375-18-001 od 03.04.2019. za lek

Cevazuril 50 mg/mL, oralna suspenzija 1 x 250 mL

Broj rešenja: 323-01-00376-18-002 od 03.04.2019. za lek

Cevazuril 50 mg/mL, oralna suspenzija 1 x 1 L

Kao i sa drugim antiparaziticima, česta i ponovljena terapija sa antiprotozoicima iste klase može dovesti do razvoja rezistencije.

Da bi se postigao maksimalni efekat leka, životinje treba tretirati pre pojave očekivanih kliničkih znaka, odnosno u prepatentnom periodu.

Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama

Ukoliko lek dospe na kožu ili u oči, odmah isprati vodom.Oprati ruke posle aplikacije leka.Osobe sa poznatom preosetljivošću na bilo koju komponentu leka treba da izbegavaju kontakt sa lekom.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Nije primenljivo.

Interakcije

Nisu poznate.Nema interakcija u kombinaciji sa preparatima gvožđa.

Predoziranje

Trostruko veća doza od preporučene ne izaziva neželjena dejstva kod zdrave prasadi.

Inkompatibilnost

Lek ne treba mešati sa drugim preparatima.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Lek je toksičan za vodene organizme. Potrebno je sprovoditi mere bezbednosti kako lek ili ostaci leka ne bi dospeli u površinske vode ili vodotokove.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Pakovanje 250 mL:

Primarno pakovanje:

bela, polietilenska bočica od 250 mL, sa polietilenskim čepom sa navojem sa

polietilenskim poklopcem za doziranje.

Sekundarno pakovanje:

složiva kartonska kutija.

Pakovanje 1L:Primarno koje je ujedno i sekundarno pakovanje: bela, polietilenska boca od 1L, sa polietilenskim čepom sa navojem i polietilenskim poklopcem za doziranje.

Broj rešenja: 323-01-00375-18-001 od 03.04.2019. za lek

Cevazuril 50 mg/mL, oralna suspenzija 1 x 250 mL

Broj rešenja: 323-01-00376-18-002 od 03.04.2019. za lek

Cevazuril 50 mg/mL, oralna suspenzija 1 x 1 L

Način izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00375-18-001 od 03.04.2019. za lek Cevazuril 50 mg/mL, 1 x 250 mL

323-01-00376-18-002 od 03.04.2019. za lek Cevazuril 50 mg/mL, 1 x 1 L

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji