Cevazuril 25mg/mL oralni rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Cevazuril oralni rastvor; 25mg/mL; boca, 1x1000mL

  • ATC: QP51AJ01
  • EAN: 8606103358332
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Cevazuril oralni rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Cevazuril na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Cevazuril kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

3.3-01-00299-21-001

2..12.2021

Cevazuril, oralni rastvor, 25 mg/mL, 1 x 1000 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Cevazuril, oralni rastvor, 25 mg/mL, 1 x 1000 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

CEVA SANTE ANIMALE

Tres le Bois, ZI Loudeac, Francuska

Podnosilac zahteva:

FARMANIMA D.O.O.

Živka Davidovića 113, Beograd

Broj rešenja:

3.3-01-00299-21-001

2..12.2021

Cevazuril, oralni rastvor, 25 mg/mL, 1 x 1000 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

FARMANIMA D.O.O., Živka Davidovića 113, Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

CEVA SANTE ANIMALE, ZI Tres le Bois, Loudeac, Francuska

IME LEKA

Cevazuril

25 mg/mLoralni rastvorza brojlere i roditeljska jatatoltrazuril

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL oralnog rastvora sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Trolamin; makrogol 200

Oralni rastvor. Bistar, bezbojan do svetložute boje.

INDIKACIJE

Terapija kokcidioze brojlera i roditeljskih jata izazvane vrstama iz roda Eimeria:

E.acervulina, E.

tenella, E.necatrix, E.maxima i E.brunetti.

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu poznata. Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Broj rešenja:

3.3-01-00299-21-001

2..12.2021

Cevazuril, oralni rastvor, 25 mg/mL, 1 x 1000 mL

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Brojleri i roditeljska jata.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Oralna primena u vodi za piće.7 mg toltrazurila/kg telesne mase dva dana uzastopno ili 28 mL oralnog rastvora/100 kg telesne mase.Lek se aplikuje:- u punoj dozi dva dana u kontinuitetu u vodi za piće- tokom 8 sati u kontinuitetu, minimalno, u vodi za piće tokom dva dana uzastopno.

Pre aplikacije leka treba što preciznije odrediti telesnu težinu životinja i dnevni unos vode.Unos medicinirane vode za piće zavisi od starosti, kliničkog statusa živine, temperature u objektu i osvetljenja. Da bi se odredila tačna doza leka, koncentraciju leka podesiti u skladu sa ovim parametrima.

Svakodnevno pripremiti svež rastvor leka.

Radi boljeg konzumiranja lekovitog rastvora, a samim tim i efikasnijeg lečenja, poželjno je da se životinjama nekoliko sati pre primene leka uskrati voda za piće,a tokom lečenja onemogući pristup drugom izvoru vode.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Svakodnevno pripremiti svež rastvor leka.Radi boljeg konzumiranja lekovitog rastvora, a samim tim i efikasnijeg lečenja, poželjno je da se životinjama nekoliko sati pre primene leka uskrati voda za piće, a tokom lečenja onemogući pristup drugom izvoru vode.

KARENCA

Meso i jestiva tkiva:18 danaLek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C.

Uslovi čuvanja posle otvaranja kontejnera:

na temperaturi do 25°C.

Uslovi čuvanja posle rekonstitucije u vodi za piće:

na temperaturi do 25°C.

Rok upotrebe u originalnom pakovanju:

Rok upotrebe nakon otvaranja:

Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi:

Broj rešenja:

3.3-01-00299-21-001

2..12.2021

Cevazuril, oralni rastvor, 25 mg/mL, 1 x 1000 mL

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Rizik od kokcidioze se može smanjiti primenom higijenskih mera. Preporučuje se da istovremeno sa terapijom, treba primeniti zootehničke mere kako bi se obezbedila čistoća i smanjila vlažnost u objektu.Preporučuje se primena leka kod svih životinja u jatu ili objektu.Životinje treba tretirati pre pojave kliničkih simptoma u celom jatu objektu kako bi terapija dala bolje rezultate.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Kao i kod drugih antiparazitskih lekova, česta i ponovljena terapija antiprotozoicima iz iste klase može dovesti do pojave rezistencije na lek.

Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

Oralni rastvor je bazni rastvor. U slučaju da preparat dodje u kontakt sa kožom, očima ili sluzokožom, odmah isprati vodom.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.

Interakcije

Nisu poznate.

Predoziranje

Ukoliko se primeni lek u dozi 10 puta većoj od preporučene, prvi znak predoziranja je smanjen unos vode.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Lek je toksičan za vodene organizme. Potrebno je sprovoditi mere bezbednosti kako lek ili ostaci leka ne bi dospeli u površinske vode ili vodotokove.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

2..12.2021.

Broj rešenja:

3.3-01-00299-21-001

2..12.2021

Cevazuril, oralni rastvor, 25 mg/mL, 1 x 1000 mL

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje:Boca od polietilena visoke gustine bele boje zatvorena polipropilenski zatvaračem sa navojem bele boje. Graduisani dozer se nalazi sa unutrašnje strane zatvarača.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00299-21-001 od 23.12.2021.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji