CheckMite + 10% traka za košnicu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo CheckMite + traka za košnicu; 10%; traka, 1x10kom

  • ATC: QP53AF08
  • EAN: 4007221015802
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

CheckMite + traka za košnicu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za CheckMite + na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za CheckMite + kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00425-20-001 od 02.07.2021. godine za lek:

CheckMite+, traka za košnicu, 10%, 1 x 10 kom

UPUTSTVO ZA LEK

CheckMite+, traka za košnicu, 10%, 1 x 10 kom

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH

Projensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka

Podnosilac zahteva:

BAYER D.O.O. BEOGRAD

Omladinskih brigada 88b, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00425-20-001 od 02.07.2021. godine za lek:

CheckMite+, traka za košnicu, 10%, 1 x 10 kom

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

BAYER D.O.O. BEOGRADOmladinskih brigada 88b, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBHProjensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka

IME LEKA

CheckMite+

10 %traka za košnicuza pčelekumafos

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna traka za košnicu od 13.6 g sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Titan-dioksid, polivinilhlorid PVC.

INDIKACIJE

Infestacija pčelinjih društava parazitom

Varroa destructor

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih susptanci.Ne koristiti u vreme uzgajanja matica.

NEŽELJENA DEJSTVA

Primena CheckMite+ traka umanjuje uzgajanje i proizvodnju pčelinjih matica.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Broj rešenja:

323-01-00425-20-001 od 02.07.2021. godine za lek:

CheckMite+, traka za košnicu, 10%, 1 x 10 kom

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Medonosne pčele.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Način primene: upotreba u košnici.Koristiti po dve trake po jednom pčelinjem društvu. Trake se vešaju između ramova u leglu tokom 42 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Potrebno je tretirati sva infestirana pčelinja društva na istom pašnjaku. Terapija se obično primenjuje tokom jeseni ili zime, nakon ceđenja meda, tokom pripreme pčelinjih društava za zimu. Najbolji rezultati se postižu ako se sa tretmanom košnica počne u proleće, pre ceđenja prvog meda, ili na jesen, nakon poslednjeg ceđenja. Podaci ukazuju na to da upotreba traka u toku sezone ceđenja meda nema za posledicu prisustvo rezidua u medu iznad maksimalno dozvoljenog nivoa.

KARENCA

Nula 0 dana za med.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon otvaranja:

sve trake se moraju iskoristiti odmah nakon otvaranja kese.

Broj rešenja:

323-01-00425-20-001 od 02.07.2021. godine za lek:

CheckMite+, traka za košnicu, 10%, 1 x 10 kom

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Sva društva u istom pčelinjaku treba tretirati istovremeno. Proizvod treba koristiti kao deo integralnog programa kontrole varoze. Takav program uključuje, pored ostalih mera, rotaciju akaricidnih proizvoda i sistematsko praćenje nivoa infestacije varoom tokom cele godine. Kao efikasnu metodu za smanjenje rizika od razvoja rezistencije, treba primeniti program rotacijeakaricida koji sadrže aktivne supstance različitih hemijskih klasa. Neodgovarajuća upotreba proizvoda može povećati rizik od razvoja rezistencije, što može rezultirati neefikasnom terapijom i gubitkom pčelinjeg društva. Pčelinja društva treba redovno pratiti kako bi se proverio nivo zaraženosti grinjama

npr. korišćenjem opšteprihvaćenih standardnih testova, poput

kontinuiranog praćenja broja prirodno otpalih varoa pomoću lepljivih podnih uložaka, ili procenom broja varoa na 100 pčela. U slučaju postojeće rezistencije na kumafos, proizvod CheckMite+ ne treba primenjivati.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Isključivo za upotrebu u pčelinjim košnicama.Ne sme se prekoračiti preporučeno vreme upotrebe od 42 dana.Svaka klasa akaricida može dovesti do razvijanja rezistencije parazita. U cilju smanjenja rizika od razvijanja rezistencije na Varroa mites kod tretiranih pčela, preporučuje se da se izbegava ponovna upotreba CheckMite+ i da se zameni proizvodom koji sadrži aktivnu supstancu druge hemijske klase.Jednom upotrebljene CheckMite+ trake ne treba više koristiti.Primena leka koja odstupa od instrukcija datih u Uputstvu za lek može dovesti do povećane rezistencije na Varroa lance

Obzirom da rezistentni Varroa mites mogu ponovo postati osetljivi na kumafos, naročito nakon primene leka koji sadrži aktivnu supstancu druge hemijske klase, treba razmotriti ponovno testiranje.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati kontakt sa kožom. Prilikom rukovanja lekom obavezno nositi jednokratne rukavice otporne na hemikalije.Ne konzumirati jelo i piće prilikom rukovanja lekom.Lek čuvati odvojeno od hrane i pribora, kao i od vode za piće.Nakon rukovanja lekom oprati ruke. Ovaj lek sadrži organofosfate. U slučaju pojave toksičnih simptoma obratiti se lekaru.Antidot: U slučaju trovanja primeniti i.m. injekciju 1% rastvora atropin-sulfata.Doza ljudi: 0,2 - 0,5 mLInjekciju atropin-sulfata ponoviti kad oslabi dejstvo atropina i kada se simptomi trovanja pogoršaju suženje zenica, trzanje mišića, povraćanje, dijareja.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Fertilnost: Uzgajanje i proizvodnja matica su umanjeni tokom tretmana pčelinjeg društva CheckMite+ trakama.

Interakcije

Nema poznatih.

Broj rešenja:

323-01-00425-20-001 od 02.07.2021. godine za lek:

CheckMite+, traka za košnicu, 10%, 1 x 10 kom

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Predoziranje

slučaju dupliranja doze 4 CheckMite+ trake po pčelinjem društvu, mortalitet pčela radilica i ukupna snaga pčelinjeg društva statistički se ne razlikuju značajnije od onog gde se koristi preporučena doza od 2 trake po košnici. Značajniji toksični efekat i viša stopa mortaliteta primećeni su prilkom četvorostrukog prekoračenja doze 8 CheckMite+ traka po pčelinjem društvu.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Aktivna supstanca kumafos je visoko toksična za vodene organizme i ptice.Ne zagađivati reke, rezervoare, vodene tokove, brane i ostale izvore vode.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: kesa od poliester/aluminijum/polietilen folije sa 10 traka za košnicu.Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 kesa sa 10 traka za košnicu i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00425-20-001 od 02.07.2021. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji