Chronogest CR® 20mg vaginalni sunđer


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Chronogest CR® vaginalni sunđer; 20mg; kesa, 1x25kom

  • ATC: QG03D***
  • EAN: 8606103708830
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Chronogest CR® vaginalni sunđer uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Chronogest CR® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Chronogest CR® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00558-20-001 od 15.09.2021. godine za lek

Chronogest CR

vaginalni sunđer, 20 mg, 1 x 25 kom

UPUTSTVO ZA LEK

Chronogest CR

vaginalni sunđer, 20 mg, 1 x 25 kom

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Intervet Productions

Rue De Lyons, Igoville, Francuska

Podnosilac zahteva:

TURANGO D.O.O.

Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00558-20-001 od 15.09.2021. godine za lek

Chronogest CR

vaginalni sunđer, 20 mg, 1 x 25 kom

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

TURANGO D.O.O.Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Intervet Productions,Rue De Lyons, Igoville, Francuska.

IME LEKA

Chronogest CR

20 mgvaginalni sunđerza ovcehronolon

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

vaginalni sunđer sadrži:

Aktivna supstanca:

Hronolon, mikronizovani

Pomoćne supstance:

Hidroksipropilceluloza; polietilenglikol 4000; prečišćena voda.Ostali sastojci: poliester poliuretana; poliamidni kanap za izvlačenje.

INDIKACIJE

Kod ovaca i šilježica: sinhronizacija i indukcija ovulacije u kombinaciji sa PMSGom.

KONTRAINDIKACIJE

Ne preporučuje se primena kod gravidnih ovaca.

NEŽELJENA DEJSTVA

toku tretmana nastaje prolazna blaga reakcija sluznice vagine zapaljenske prirode sa oskudnim seromukoznim iscedkom. Pri uklanjanju sunđera može se pojaviti mukopurulentni iscedak iz vagine koji nije povezan sa kliničkim znacima poremećaja zdravstvenog statusa niti ima neželjene posledice na plodnost.Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite veterinara.

Broj rešenja: 323-01-00558-20-001 od 15.09.2021. godine za lek

Chronogest CR

vaginalni sunđer, 20 mg, 1 x 25 kom

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Vaginalna upotreba.Doza: jedan sunđer po životinji - nezavisno od telesne mase, rase, tipa i sezone. Preporučuje se intravaginalno plasiranje sundjera uz korišćenje aplikatora.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Nakon postavljanja, sunđeri treba da ostanu intravaginalno punih 14 dana. Na kraju tretmana, sunđer se pažljivo vadi povlačenjem za vrpcu.Kako bi se pojačala ovulacija, preporučuje se injekcija PMSG-a za ovce i.m. u rasponu od 300 do 700 i.j.. Ukoliko se vrši veštačko osemenjavanje, preporučuje se da se ono sprovede 55 časova nakon uklanjanja sunđera.Životinje ovuliraju izmedju 48 i 72 časa nakon vadjenja sunđera.

KARENCA

Meso i jestiva tkiva:

dana nakon uklanjanja sunđera,

dana, uključujući i period tretmana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

upotrebiti odmah

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Ponovljeni tretman sa ovim preparatom u kombinaciji sa PMSGom može indukovati porast PMSG antitela, što može da umanji efikasnost tretmana u slučaju kada su zivotinje vestački oplođene. Ponovljeno korišćenje u toku jedne godine nije ispitano.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Može se koristiti tokom laktacije. Ne preporučuje se upotreba tokom graviditeta.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom. Tokom rukovanja ovim preparatom mora se nositi zaštitna odeća rukavice i zaštitno odelo.

Broj rešenja: 323-01-00558-20-001 od 15.09.2021. godine za lek

Chronogest CR

vaginalni sunđer, 20 mg, 1 x 25 kom

Ako dođe do slučajnog kontakta s kožom, isprati zahvaćeno područje sapunom i vodom. Oprati ruke nakon rukovanja lekom i pre obroka.Ovaj lek može uticati na plodnost ljudi. Žene u reproduktivnom dobu treba da izbegavaju kontakt ili da budu izuzetno oprezne tokom rukovanja ovim preparatom. Trudnice i žene koje sumnjaju da su trudne ne smeju primenjivati ovaj lek.

Interakcije

Sunđere ne treba primenjivati istovremeno sa alkoholima, krezolima, fenolima, rastvorima za potapanje ili sličnim dezinficijensima.

Predoziranje

Petostruke doze hronolona nisu dale vidljive neželjene efekte.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje ujedno i spoljašnje pakovanje leka :Kesa od poliestera/aluminijuma/polietilena sa 25 vaginalnih sunđera

ATCvet kod:

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole za stavljanje leka u promet:

323-01-00558-20-001 od 15.09.2021. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji