CLAMOX LC 200mg/3g+50mg/3g+10mg/3g intramamarna suspenzija


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo CLAMOX LC intramamarna suspenzija; 200mg/3g+50mg/3g+10mg/3g; intramamarni špric, 24x3g

  • ATC: QJ51RV01
  • EAN: 6426060205072
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

CLAMOX LC intramamarna suspenzija uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za CLAMOX LC na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za CLAMOX LC kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00293-20-001 od 27.01.2022. godine za lek:

CLAMOX LC, intramamarna suspenzija, 200mg/3g +50mg/3g+10g/ g, 24 x 3 g

UPUTSTVO ZA LEK

CLAMOX LC, intramamarna suspenzija, 200 mg/3 g + 50 mg/3 g + 10 g/3 g, 24 x 3 g

za primenu na životinjama

Proizvođač:

S.C. CRIDA PHARM S.R.L.

Str. Stadionului no.1, Oltenita, Jud. Calarasi, Rumunija

Podnosilac zahteva:

ANĐELKOVIĆ D.O.O.

Baja Pivljanina 77/1, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00293-20-001 od 27.01.2022. godine za lek:

CLAMOX LC, intramamarna suspenzija, 200mg/3g +50mg/3g+10g/ g, 24 x 3 g

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

ANĐELKOVIĆ D.O.O.;Baja Pivljanina 77/1, 11000 Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

S.C. CRIDA PHARM S.R.L.;Str. Stadionului no.1, Oltenita, Jud. Calarasi, Rumunija

IME LEKA

CLAMOX LC

200 mg/3 g + 50 mg/3 g + 10 mg/3 gintramamarna suspenzijaza goveda krave u laktacijiamoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

intramamarni špric 3 g intramamarne suspenzije sadrži:

Aktivna supstanca:

obliku amoksicilin trihidrataKlavulanska kiselina

obliku kalijum klavulanataPrednizolon

Pomoćne supstance:

Natrijum kalcijum aluminosilikat; ketostearil alkohol tip B, emulgujući; parafin, tečni, laki; parafin, meki, beli.Uljana suspenzija, svetložuto do žute boje.

INDIKACIJE

Za lečenje kliničkog mastitisa muznih krava u period laktacije, uključujući slučajeve kod kojih su uzročnici mastitisa sledeći mikroorganizmi:

Staphylococcus

spp. uključujući sojeve koji proizvode β-laktamazu;

Streptococcus

spp.uključujući

S. agalactiae

S. dysgalactiae

Escerichia coli

uključujući sojeve koji proizvode β-laktamazu.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod životinja sa poznatom preosetljivošću na beta-laktamske antibiotike.

Broj rešenja: 323-01-00293-20-001 od 27.01.2022. godine za lek:

CLAMOX LC, intramamarna suspenzija, 200mg/3g +50mg/3g+10g/ g, 24 x 3 g

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu poznate.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda krave u laktaciji.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za intramamarnu primenu.

Doza za obolelu četvrt vimena je jedan špric.

Pre aplikacije, vrh sise treba temeljno očistiti i dezinfikovati.Sadržaj intramamarnog šprica treba istisnuti u svaku od obolelih četvrti kroz sisni kanal, odmah nakon muže, nakon tri uzastopne muže, u intervalima od po 12 sati.Celokupan sadržaj injektora treba istisnuti odjednom. U slučaju infekcije prouzrokovane sa

Staphylococus aureus

može biti potrebna primena antibiotske terapije tokom dužeg vremenskog

perioda. Odluku o ukupnom trajanju terapije donosi veterinar, pri čemu ona treba da traje dovoljno dugo da se osigura potpuno izlečenje intramamarne infekcije.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Videti tačku 8.

KARENCA

Meso i jestiva tkiva: 7 dana.Mleko: 84 sata.Kod krava koje se muzu 2 puta dnevno, za ishranu ljudi se može koristiti mleko od 7. muže nakon poslednjeg tretmana. U slučaju drugačijeg rasporeda muža, mleko se može koristiti za ishranu ljudi posle istog vremenskog perioda od poslednjeg tretmana npr. kod krava koje se muzu 3 puta dnevno, mleko se može koristiti posle 11. muže.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °C.Čuvati na suvom mestu.Rok upotrebe: 18 meseci.

Broj rešenja: 323-01-00293-20-001 od 27.01.2022. godine za lek:

CLAMOX LC, intramamarna suspenzija, 200mg/3g +50mg/3g+10g/ g, 24 x 3 g

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Lek se ne koristi kada je prisutna infekcija uzrokovana i/ili udružena sa

Pseudomonas

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Pre primene leka vrh sise treba obrisati odgovarajućim dezinficijensom.Lek treba koristiti samo u terapiji kliničkog mastitisa.Primena leka treba da bude zasnovana na lokalnim regionalnim, na nivou gazdinstvaepidemiološkim podacima o osetljivosti ciljnih bakterijskih vrsta i treba uzeti u obzir zvanične i lokalne smernice za primenu antimikrobnih lekova.Lek treba primenjivati samo na osnovu nalaza antibiograma.Izbegavati primenu leka u zapatima gde nisu izolovani sojevi stafilokoka koji stvaraju β-laktamaze. Kada god je to moguće, veterinari treba da koriste antibiotike uskog spektra delovanja. Neadekvatna primena leka može dovesti do povećanja zastupljenosti bakterija koje su rezistentne na β-laktamske antibiotike i može umanjiti efikasnost terapije β-laktamskim antibioticima, zbog potencijala za razvoj unakrsne rezistencije.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost alergije kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili dodira sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne.Osobe sa poznatom preosetljivošću na komponente u sastavu leka ne treba da rukuju ovim preparatom. Preparatom treba rukovati pažljivo, uz primenu odgovarajućih mera opreza, kako bi se smanjilo izlaganje leku.Ukoliko nakon kontakta sa lekom dođe do pojave simptoma kao što su kožni osip i svrab, potrebno je potražiti savet lekara. Otok lica, usana ili očiju ili otežano disanje su ozbiljniji simptomi koji zahtevaju hitnu medicinsku pomoć. Nakon upotrebe leka, oprati ruke.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Nema posebnih upozorenja.

Interakcije

Nisu poznate.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Predoziranje

Krave dobro podnose intramamarno aplikovan lek. Nakon nehotičnog predoziranja ne očekuju se neželjeni efekti.

Broj rešenja: 323-01-00293-20-001 od 27.01.2022. godine za lek:

CLAMOX LC, intramamarna suspenzija, 200mg/3g +50mg/3g+10g/ g, 24 x 3 g

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Kada se koristi u skladu sa priloženim uputstvom, lek nema štetan uticaj na životnu sredinu.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

2..01.2022.

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: LDPE intramamarni špric bele boje sa 3 g intramamarne suspenzije.Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 24 šprica sa lekom i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00293-20-001 od 27.01.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji