Cobactan 7.5% LA 75mg/mL suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Cobactan 7.5% LA suspenzija za injekciju; 75mg/mL; boca, 1x50mL

  • ATC: QJ01DE90
  • EAN: 8713184075086
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Cobactan 7.5% LA suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Cobactan 7.5% LA na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Cobactan 7.5% LA kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00134-17-001 od 18.09.2017. za lek

Cobactan 7.5% LA, suspenzija za injekciju, 75 mg/mL, 1 x 50 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Cobactan 7.5% LA, suspenzija za injekciju, 75 mg/mL, 1 x 50 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Intervet International GmbH

Feldstrasse 1a, Unterschleisheim, Nemačka

Podnosilac zahteva:

Marlo Farma

Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00134-17-001 od 18.09.2017. za lek

Cobactan 7.5% LA, suspenzija za injekciju, 75 mg/mL, 1 x 50 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Marlo FarmaHektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

INTERVET INTERNATIONAL GMBH Feldstrasse 1a, Unterschieishein, Nemačka

IME LEKA

Cobactan 7.5% LA

cefkvinom 75 mg/mLsuspenzija za injekcijuza goveda

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Cefkvinom u obliku sulfata

Pomoćne susptance:

Aluminijum stearat, trigliceridi srednje dužine lanaca

INDIKACIJE

Za tretman respiratornih oboljenja goveda BRD prouzrokovanih bakterijama

haemolytica, Pasteurella multocida

Histophilus somni

osetljivim na cefkvinom.

KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se životinjama kod kojih je poznata preosetljivost na cefalosporinske antibiotike i ostale β-laktamske antibiotike.Ne daje se živini uključujući nosilje konzumnih jaja, zbog rizika za razvoj rezistencije kod ljudi.

NEŽELJENA DEJSTVA

Reakcije preosetljivosti na cefalosporine su retko zabeležene.Subkutana primena ovog leka izaziva nastanak zapaljenske tkivne reakcije na mestu davanja. Lezije prouzokovane primenom 10 mL injekcije mogu perzistirati do 28 dana nakon poslednje primenjene

Broj rešenja: 323-01-00134-17-001 od 18.09.2017. za lek

Cobactan 7.5% LA, suspenzija za injekciju, 75 mg/mL, 1 x 50 mL

doze. Mogu se zabeležeti fibrozni delovi maksimalne veličine 15 x 5,5 x 0,2 cm. Injekcija u mišić ispod mesta primene može dovesti do lokalizovane mišićne degeneracije.U kliničkom ispitivanju veoma često je zabeležen bol na mestu injekcije.

Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Daje se supkutano: dve injekcije od 2,5 mg cefkvinoma/kg telesne mase, što odgovara 1 mL suspenzije na 30 kg telesne mase u intervalu od 48 sati. Da bi se lek pravilno dozirao i izbeglo potencijalno subdoziranje, treba što preciznije odrediti telesnu masu životinje.Dobro promućkati pre upotrebe.U slučaju da količina leka prelazi 10 mL, preporučuje se primena odgovarajuće doze na više mesta.Ne koristiti isto injekciono mesto više od jednom tokom lečenja.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Uvek kada je to moguće, lek Cobactan 7.5% LA treba da se primenjuje na osnovu nalaza osetljivosti uzročnika. Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika.Penicilini i cefalosporini mogu izazvati reakciju preosetljivost alergiju nakon injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance mogu ponekad da budu ozbiljne.

KARENCA

Meso i iznutrice: 13 danaMleko: Ne daje se mlečnim kravama u periodu laktacije ili zasušenja. Ne primenjuje se kod gravidnih junica u kategoriji mlečnih krava, dva meseca pre teljenja.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Čuvati na temperaturi do 25°C.

Rok upotrebe

36 meseci, čuvanjem na temperaturi do 25°C.

Rok upotrebe posle otvaranja

28 dana.

Broj rešenja: 323-01-00134-17-001 od 18.09.2017. za lek

Cobactan 7.5% LA, suspenzija za injekciju, 75 mg/mL, 1 x 50 mL

POSEBNA UPOZORENJAZa primenu na životinjama.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Lek Cobactan 7.5% LA deluje selektivno na rezistentne sojeve, kao što su bakterije koje sadrže beta-laktamazu proširenog spektra i koji mogu da predstavljaju rizik za zdravlje ljudi ukoliko bi se ovi sojevi raširili na ljude, npr. putem namirnica. Zbog toga primena leka Cobactan 7.5% LA treba da bude rezervisana za lečenje kliničkih događaja koji su slabo reagovali na terapiju prvog reda ili za koje se očekuje da će slabo reagovati u slučaju veoma akutnih slučajeva, kada lečenje mora da započne bez odgovarajuće bakteriološke dijagnoze. Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika. Šira upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja prevalencerezistencije bakterija. Uvek kada je to moguće, lek Cobactan 7.5% LA treba da se primenjuje na osnovu ispitivanja osetljivosti uzročnika antibiograma. Lek Cobactan 7.5% LA namenjen je isključivo za lečenje bolesnih životinja. Ne treba ga koristiti za prevenciju ili u okviru programa zaštite zdravlja stada. Kod grupe životinja lek treba primenjivati isključivo tokom bolesti i u skladu sa propisanim načinom primene. U slučaju ponovnog javljanja respiratornih simptoma 1-2 nedelje nakon primene poslednje injekcije, treba razmotriti drugu terapijsku opciju.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Penicilini i cefalosporini mogu izazvati reakciju preosetljivost alergiju nakon injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance mogu ponekad da budu ozbiljne.Osobe sa poznatom preosetljivošću ili osobe kojima je savetovano da ne rukuju ovakvim lekovima, treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.Rukujte ovim preparatom sa naročitom pažnjom kako bi se izbegao rizik od slučajnog samoubrizgavanja ili slučajnog izlaganja u direktnom kontaktu sa kožom. Nakon primene leka, oprati izložene delove kože.Ako vam se nakon izlaganja leku pojave simptomi kao što je crvenilo kože, potražite lekarski savet i pokažite lekaru upozorenja. Oticanje lica, usana ili očiju ili otežano disanje, su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.Osobe kod kojih se razvije reakcija nakon kontakta sa ovim lekom treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom kao i sa bilo kojim drugim preparatom koji sadrži cefalosporine ili peniciline.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nema dostupnih podataka o reproduktivnoj toksičnosti uključujući teratogenost, kod goveda. Ispitivanja na eksperimentalnim životinjama na pacovima i kunićima nisu ukazala na teratogene, fetotoksične ili maternalne toksične efekte.Lek treba koristiti samo u skladu sa procenom odnosa koristi i rizika od strane odgovornog veterinara.

Interakcije

Poznato je da postoji unakrsna osetljivost na cefalosporine kod bakterija osetljivih na cefalosporinsku grupu antibiotika.

Broj rešenja: 323-01-00134-17-001 od 18.09.2017. za lek

Cobactan 7.5% LA, suspenzija za injekciju, 75 mg/mL, 1 x 50 mL

Predoziranje

Nisu zabeležene neželjene reakcije kod goveda nakon primene trostruko veće doze od preporučene.Što se tiče reakcija na mestu primene, pogledati opis neželjenih reakcija u delu 6 Neželjena dejstva.

Inkompatibilnost

odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne sme se mešati sa drugim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: bočica od bezbojnog stakla hidrolitičke klase II, zapremine 50 mL, zatvorena zapušačem od hlorbutila i aluminijumskom kapicom.Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja leka

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod

Broj dozvole

323-01-00134-17-001 od 18.09.2017.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji